ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 13

1ዓንፆኪያይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዔርዛ ዓሲያ ዓኣኔ፤ ዬያታ “ባርናባሴ፥ ካርፃሢ ጌይንታ ሲሞኔ፥ ቄሬና ዓጮ ዓሢ ሉኪዮሴ፥ ዓጮኮ ዖይዳሳ ቤዞ ዎይሣ ሄሮዲሴና ዎሊ ኮሺ ናሽካ ሚናሄና ሳውሌናኬ።” 2ዬንሢ ሙኡዚ ሓሺ ሺኢጲሢ ሺኢቃንቴ ሓሣ ፆሲ ካኣሽካንቴ ዓያና ጌኤሺ፦ “ታኣኒ ዶኦሬ ማዾም ባርናባሴና ሳውሌና ታኣም ዱማሲ ኬሱዋቴ” ጌዔኔ። 3ዔያታ ላሚ ሓሣ ሙዖ ሓሺ ሺኢቆ ሺኢጲፆ ሺኢቂ፥ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤስካፓ ዔያቶ ዳኬኔ። 4ባርናባሴና ሳውሌና ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ዳኬም ሴሌውቂያ ጌይንታ ዓጮ ዓኣዺ፥ ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ቆጲሮሴ ዓጮ ዓኣዼኔ። 5ሲልማና ዔያታ ሄላዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ፆሲ ቃኣላ ኬኤዜኔ፤ ዮሓኒሴ ጌይንታ ማርቆሴያ ዔያቶና ዎላ ማዒ ዔያቶ ማኣዴኔ። 6ቆጲሮሴኮ ጳፑ ጋዓ ቤዞ ዴንዲ ዔያታ ሄላዖ፥ ባሪዬሱሴ ጌይንታ ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲ ዦይስኬያ ዔያታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሲኬ። 7ዒዚ ሴርጊዮስ ጳውሎሴ ጌይንታ ኮሺ ጫዋ ማዒ ዓጪ ዎይሣስኬያኮ ላጌኬ፤ ዬይ ዎይሣ ዓሢ ባርናባሴና ሳውሌና ዔኤሊሲ ፆሲ ቃኣላ ዋይዛኒ ኮዔኔ። 8ጋዓንቴ ጊሪኬ ሙኡጮና “ዔሊማሴ” ጌይንታ ዦዋኣሢ፥ ባሪዬሱሴ ዬይ ዓጮ ዎይሣሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋጉዲ ላኣጊ ባርናባሴና ሳውሌና ኬኤዛ ባኮ ዒፂ ማኬኔ። 9ሳውሌ ጌይንታ ጳውሎሴ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ዬያ ዓሢ ኮሺ ዛጋዖ፦ 10“ሓይ ኔ ፃላሄ ናዓሢ፥ ጎኑሞ ቢያኮ ሞርኬ ማዔሢ፥ ጌሺሢና ፑርቱሞና ኔ ጊዳ ኩሜሢ ሓይ! ፒዜ ፆሲ ጎይፆ ዎቢሶ ኔ ሓሻዓዳ? 11ሓሢ ሓይሾ ኔና ፆሲ ኩቺ ጳርቃንዳኔ፤ ዓኣፒ ባይቄያ ኔ ማዓንዳኔ፤ ፆሲ ጌዔ ዎዳ ሄላንዳኣና ዓቦኮ ፖዖ ኔ ዛጋዓኬ” ጋዓዛ፥ ቤዞማና ዓኣፓ ዒዛኮ ሻኣራቲ ዹሚ ባይቄም፥ ኩጮ ዒዛኮ ዓርቂ ዔኪ ዒዛ ዓኣዻንዳ ዓሲ ኮይላ ዒዛኮ ዒ ኮይሢ ዓርቄኔ። 12ዓጮ ዎይሣሢ ማዔ ባኮ ቢያ ዛጋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ጎዳ ዛሎ ዋይዜ ባኮሮ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 13ዬካፓ ጳውሎሴና ዒዛኮ ላጎንሢና ዋኣፆ ካኣሚሎና ጳፑይዳፓ ጲንፒሊያ ዓጫ ዓኣ ጴርጌ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ ዮሓኒሴ ጌይንታ ማርቆሴ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ጊንሣ ዬሩሳላሜ ማዒ ዓኣዼኔ። 14ዔያታ ጋዓንቴ ጴርጌይዳፓ ዔቂ ጲሲዲያ ዓጮይዳ ዓኣ ዓንፆኪያ ዓኣዼኔ፤ ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዴዔኔ። 15ዒማና ዎጎ ማፃኣፖና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ማፃኣፓፓ ናባቢንቴሢኮ ጊንፃ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጋ፦ “ዒሾንሢዮቴ! ዴሮ ዶዲሻ ቃኣላ ዒንሢኮ ዓኣቶ ዴሮም ኬኤዙዋቴ” ጌዒ ዓሲ ዔያቶም ዳኬኔ። 16ዬያሮ ጳውሎሴ ዔቃዖ ዴሮ ባንሢ ኩቺና ዻዊ ዻዊ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዒስራዔሌ ዓሶና ሓሣ ዒንሢ ፆሲ ዒጊጫ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ! ዋይዙዋቴ፤ 17ሓያ ዒስራዔሌ ዴሮኮ ፆዛሢ ኑኡኮ ቤርታዻ ዓዶንሢ ዶኦሪ፥ ጊብፄ ዓጮይዳ ዔያታ ዓኣ ዎዶና ዳልጊ ዴሬ ዔያቶ ማሂ ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዬኖ ዓጫፓ ዔያቶ ኬሴኔ። 18ዖይዲታሚ ሌዔ ማዓንዳያ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዔያቶ ዒ ማኣዴኔ፤ 19ዬካፓ ካናዓኔ ዓጮይዳ ላንካይ ካኣቶ ባይዚ፥ ዬያቶኮ ዓጮ ዔያቶ ዻካልሴኔ፤ 20ዬካፓ ሓሣ ዖይዶ ፄኤታና ዶንጊታሚ ሌዔ ማዓንዳያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔሌ ዎዶ ሄላንዳኣና ካራዛ ዔያቶ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ። 21“ዬካፓ ሄሊሲ ካኣቲ ዔያቶም ካኣታሳንዳጉዲ ፆሲ ዔያታ ሺኢቃዛ፥ ፆሲ ዔያቶም ቢኒዓሜ ፃጳፓ ማዔ ቂሴ ናኣዚ ሳዖሌ ዖይዲታሚ ሌዔ ካኣታሴኔ። 22ፆሲ ሳዖሌ ካኣቱማፓ ኬይሴስካፓ ዳውቴ ዔያቶም ካኣታሴኔ፤ ፆሲ ዳውቴ ዛሎ ማርካዻዖ ‘ዒናፓ ታ ዒዛ ናሽካያ፥ ታኣኮ ማሊፆ ኩንሣ፥ ዒሴዬ ናኣዚ ዳውቴ ታ ዴንቄኔ’ ጌዔኔ። 23ዬያ ዓሢ ዜርፆይዳፓ ፆሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞጉዴያ ዒስራዔሌ ዓሶ ዻቂሻ፥ ዬሱሴ ዔኪ ሙኬኔ። 24ዬሱሴ ማዾ ዓርቃንዳሢኮ ቤርታ ዮሓኒሴ ዒስራዔሌ ዓሳ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስታንዳጉዲ ኬኤዜኔ። 25ዮሓኒሴ ፔ ማዾ ኩርሳኒ ዑኪ ዓኣዖ፦ ‘ታና ዒንሢ ዖናኬ ጋዓይ? ታኣኒ ሜሲሔቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ታኣም ኮይሱዋያ፥ ታኣኮ ጊንፃ ሜሌ ሙካንዳኔ’ ጌዔኔ። 26“ዒንሢ ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ሾይንቴ ዒሾንሢና ሓሣ ፆሲ ዒጊጫዞንሢ ቢያ! ሓይ ዻቂንቶ ቃኣላ ዳኪንቴሢ ኑምኬ። 27ጋዓንቴ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሶና ዔያቶኮ ሱኡጎና ዬሱሴ ዓሲ ዻቂሻያ ማዔሢ ዔሪባኣሴ፤ ሃሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ቢያ ናባቢንታ፥ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ማፃኣፖ ቃኣላኣ ዔያቶም ጌሊባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ጌዔ ጎይፆ ዒዛ ዑፃ ፑርታ ዎጌ ዔያታ ዎጌኔ። 28ሓይቢም ዒዛ ሄሊሳ ዻቢንቲ ዔያታ ዒዛይዳ ዴንቂባኣዖ ዔያቶም ዒዛ ዎዻንዳጉዲ ጲላፆሴ ዔያታ ሺኢቄኔ። 29ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ዔያታ ኩንሤሢኮ ጊንፃ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬይሲ ዒዛ ዔያታ ዱኡኬኔ፤ 30ጋዓንቴ ፆሲ ዒዛ ሓይባፓ ዔቂሴኔ። 31ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ዒዛና ዎላ ሙኬዞንሢማኣ ሚርጌ ኬሊ ዒዚ ጴዼኔ፤ ዬያታ ሓሢ ዴሮኮ ቤርቶይዳ ዒዛኮ ማርኮንሢኬ። 32ኑኡኒ ሓሢ ዒንሢም ዔኪ ሙኬሢ ፆሲ ኑ ዓዶንሢም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ኮዦ ሓይሶኬ። 33ዎይቲ ጌዔቶ ፆሲ ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂሲፆና ዬያ ዎዞ ኑና ዔያቶኮ ናኣቶም ኩንሤኔ። ዬይያ፦ ዓይኑሞ ማፃኣፖ ዓይሢ ላምዖይዳ፥ ‘ኔ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ!’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። 34ዒዚ ዎዑዋጉዲ ፆሲ ዒዛ ሓይባፓ ዔቂሴሢ ዔርዛኒ፦ ‘ዳውቴም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ፥ ፆሲም ዱማዼያ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ’ ጌዒ ኬኤዜኔ። 35ሓሣ ሜሌ ቤስካ ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦ ‘ኔም ጉሙርቂንቲ ማዻሢ፦ ዱኡፓ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ’ ጋዓኔ። 36ጋዓንቴ ዳውቴ ፔኤኮ ናንጎ ዎዶይዳ ማዾ ፆሲ ማሊፆ ጉዲ ኩንሤስካፓ ሓይቂ፥ ፔኤኮ ዓዶንሢና ዎላ ዱኡቲ ዎዔኔ። 37ፆሲ ሓይባፓ ዔቂሴሢ ጋዓንቴ ዎዒባኣሴ። 38ዓካሪ ዒሾንሢዮቴ! ዒንሢም ኬኤዚንቴሢ፥ ጎሞ ቢያ ዒንሢኮ ዓቶም ጋዓኒ ዳንዳዓሢ ዬሱሴኬ፤ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ጎሜ ዓይሉሞፓ ቢያ ዒንሢ ኬሳኒ ዳንዳዑዋሴ ጋዓያኬ። 39ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲ ቢያ ጎሜ ዓይሉሞፓ ኬስካኔ። 40ዬያሮ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ሂዚ ጌይንቴሢ፦ ዒንሢዳ ሄሉዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ 41‘ዒንሢ ሓይ ቦሃ ዓሳ! ዛጉዋቴ፥ ዲቃቲ ሄርሹዋቴ፥ ባይቁዋቴ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቶ ዒንሢ ጉሙርቃኑዋ፥ ማዾ ዒንሢ ዎዶና ታ ማዻንዳኔ።’ ” 42ዬካፓ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካኣና ዬኖ ዔያታ ኬኤዜዜሎ ሙካ ዔያቶኮ ሓውሾ ኬሎና ላሚ ዔያቶም ኬኤዛንዳጉዲ ዓሳ ጳውሎሴንሢ ሺኢቄኔ። 43ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንታ ላኣሊንታዛ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሶና ሜሌ ዓሲ ታዖ ዓይሁዶ ካኣዣ ጌሌ ዓሳ ጳውሎሴና ባርናባሴና ጊንፆ ዓኣዻንቴ ዔያታ ዓሶ ፆሲ ባኮ ዔርዚ ሓሣ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዶዲ ዓሳ ናንጋንዳጉዲ ላቲ ኬኤዜኔ። 44ላምዓሳ ዓይሁዴ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎና ካታማ ናንጋ ዓሶይዳፓ ዻካ ዓሲ ዓታዛ፥ ሓንጎ ዓሳ ቢያ ፆሲ ቃኣሎ ዋይዛኒ ሙኪ ቡኬኔ። 45ዓይሁዶ ዓሳ ዴሮኮ ሚርጉሞ ዛጋዖ ዒናፓ ቂኢሪ፥ ጳውሎሴኮ ሓይሶዋ ማኪ ዒዛ ጫሽኬኔ። 46ጳውሎሴና ባርናባሴና ጋዓንቴ፦ “ቤርታዺ ፆሲ ቃኣላ ዒንሢም ኬኤዚንታኒ ኮይሳኔ፤ ዒንሢ ዔይዔ ጌዒ፥ ናንጊና ናንጊ ኑም ኮይሱዋሴ ጌዔቶ ዓካሪ ኑኡኒ ሓሺ ዓይሁዴ ማዒ ባኣ ዓሶ ባንሢ ዓኣዻንዳኔ። 47ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ ‘ዓጫ ጉቤ ኔ ዛሎና ዻቃንዳጉዲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ፖዒ ታ ኔና ማሄኔ’ ጌዒ ጎዳ ዓይሤሢሮኬ” ጌዒ ጫርቂ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 48ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ዎዛዼኔ፤ ፆሲ ቃኣሎዋ ዔያታ ቦንቼኔ፤ ናንጊና ናንጎም ዶኦሪንቴዞንሢ ቢያ ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። 49ጎዳኮዋ ቃኣላ ዬኖ ዓጮ ቢያ ሄሌኔ። 50ዓይሁዶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ካኣዦ ካኣሽካ ዖርጎጮ ላኣሎና ካታሞኮ ፑኡፖ ፑኡፖ ዓሶ ፔ ባንሢ ማሂ ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒፂንቲ ዳውሲንታንዳጉዲ ማዺ ዓጫፓ ዔያቶ ኬሴኔ። 51ዒማና ጳውሎሴና ባርናባሴና ዒንሢና ባዴዔ ጋዓ ማርካ ዔያቶም ማዓንዳጉዲ ቶኮ ሲላሎ ፒፂ ዒቆኒዮ ዓጮ ዓኣዼኔ። 52ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኮሺ ዎዛዺ ሓሣ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\