ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 12

1ዒማና ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዳውሲሢ ዓርቄኔ፤ 2ዮሓኒሴኮ ቶይዲ ያይቆቤ ጬንቻ ዓፓሮና ዒዚ ቲቂሲ ዎዺሼኔ። 3ዬይ ባካ ዓይሁዴ ዓሶ ዎዛሴሢ ዛጋዖ ጴፂሮሴያ ሓሣ ዓርቂሴኔ። ዬይ ማዔሢ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ጌዒ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬሎናኬ። 4ጴፂሮሴ ዒዚ ዓርቂሴስካፓ ቱሲ ማኣሪዳ ቱኬኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎኮ ጊንፃፓ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሻንዳያ ሄላንዳኣና ዖይዶ ዖይዶ ማዒ ፔቴና ዒዛ ዖይዶ ዓሲ ካፓንዳጉዲ ካፓ ዓሶ ዓይሤኔ። 5ዬያሮ ጴፂሮሴ ቱዞ ማኣሮይዳ ቱቲ ካፓ ዓሶና ካፒንቴኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛ ጋይቴ ዶዲ ፆሲ ሺኢቃኔ። 6ሄሮዲሴ ጴፂሮሴ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሻኒ ማሌ ዋንቴሎ ጴፂሮሴ ላምዖ ካኒ ቢራታና ቱቲ ላምዖ ካፓ ዓሲኮ ባኣካ ላሂ ዓኣኔ፤ ዓቴ ሜሌ ካፓዞንሢ ቱዞ ማኣሮኮ ካሮ ካፓኔ። 7ዬማና ፆሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ጴዻዛ፥ ቱዞ ማኣሮይዳ ጴፂሮሴ ዓኣ ጋራ ፖዒ ፖዔኔ፤ ዬካፓ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴኮ ቴቄሎ ባዒ ጴቻዖ፦ “ዑኬና ዔቄ!” ጋዓዛ፥ ካኖ ቢራታ ዒዛኮ ኩጫፓ ኬዴኔ። 8ጊንሣ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ “ቃልሾ ኔኤኮ ቱቴ፤ ዱርዞዋ ኔኤኮ ዓኣሢንቴ” ጌዔኔ። ጴፂሮሴያ ዓይሢንቴሢ ጉዲ ማዼኔ፤ ሓሣ ጊንሣ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ፦ “ዓፒሎ ኔኤኮ ማይንቲ ታ ጊንፆ ሙኬ” ጌዔኔ። 9ዬያሮ ጴፂሮሴ ኬስካዖ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ ጊንፆ ዓኣዻኣና ዒዛም ዓውቲ ማሌያፓዓቴም ዬይ ማዺንታ ባካ ቢያ ጎኔ ባኣዚ ማሊባኣሴ። 10ቤርታሳሢና ላምዓሳ ቤዞናይዳ ካፓ ዓሶና ዖኦኪ ካታሞ ዴንዳ ዓንጎና ዎዺንቴ ካሮ ሄላዛ ካራ ዓሲ ካኣሙዋንቴ ጉሪ ዔያቶም ቡሊንቴም ዔያታ ኬስኪ ፔቴ ሉኡጋ ጎይሢ ጊዴና ቲቂ ዓኣዻኣና ዒዚ ዔሩዋንቴ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ ጴፂሮሴይዳፓ ዱማዺ ዓኣዼኔ። 11ዬካፓ ጴፂሮሴኮ ዒና ማዓዛ፦ “ፆሲ ፔኤኮ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ታና ሄሮዲሴና ዓይሁዴ ዓሳ ካፓ ባኮናይዳፓ ቢያ ዻቂሼያ ማዔሢ፥ ዓካሪ ታ ጎኔ ዔሬኔ” ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዒዚ ሚርጌ ዓሳ ፔቱሞና ቡኪንቲ ሺኢቃ ማይራሞ ጎዖዞ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ማይራማ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሓኒሴኮ ዒንዶኬ። 13ጴፂሮሴ ዒኢካ ሄላዖ ማርሾ ካሮይዳ ዔቂ፦ “ማኣሪ ዓሲዮ!” ጋዓዛ፥ ሮዳ ጌይንታ ዉዱሮ ናይስኬና ዖናታቴያ ዔራኒ ማርሾ ካሮ ሙኬኔ። 14ናዔላ ጴፂሮሴ ዑኡሲ ማዔሢ ዔራዖ ሚርጌ ዎዛፓ ዔቄያና ማርሾ ካሮ ቡሉዋዖ ሓሺ ጳሽኪ ጋሮ ጌሊ፦ “ጴፂሮሴ ካራ ዔቂ ዓኣኔ!” ጌዒ ኬኤዜኔ። 15ዔያታ ጋዓንቴ፦ “ኔ ዣዣኣሽካኔ!” ጋዓዛ፥ ዒዛ፦ “ጎኔ ዒዛኬ” ጌዒ ዶዲሺ ኬኤዛዛ፥ ዔያታ ጊንሣ፦ “ሂዴቶ፥ ዒዛኮ ዔኤዦ ናንዳኔ” ጌዔኔ። 16ጴፂሮሴ ዒማና ዔኤሊፆ ሓሾ ዒፃዛ፥ ዔያታ ካሮ ቡላዖ ዒዛ ዛጊ ሚርጌ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 17ዒዚ ጋዓንቴ ዔያታ ዚቲዮ ጋዓንዳጉዲ ኩቻ ዻዋዖ፥ ፆሲ ዒዛ ቱዞ ማኣራፓ ዎይቲ ኬሴቶዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። ዬካፓ፦ “ሓያ ባኮ ያይቆቤና ሜሌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢማ ኬኤዙዋቴ” ጌዒ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ሜሌ ቤሲ ዴንዴኔ። 18ዚሮ ጉቴሎ፦ “ጴፂሮሴ ዎካ ባይቄይ” ጌዒ ካፓ ዓሳ ሴካ ሓንጋ ጳሽኬኔ። 19ሄሮዲሴ ዒዛ ኮዒሲ ባሺንታዖ ዬኖ ኬሎና ካፓ ዓሶ ዖኦጬሢኮ ጊንፃ ዔያቶ ዎዻንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ሄሮዲሴ ዪሁዳይዳፓ ቂሳሪያ ዴንዲ ዴዔኔ። 20ሄሮዲሴ ፂሮሴና ሲዶና ዓጮ ዓሶናይዳ ኮሺ ጎሪንቴኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔቱሞና ሙካዖ ካኣቲኮ ላጌ ማዔ፥ ቢላስፆሴ ጌይንታሢ ዔያቶም ካኣቲ ቃይሻንዳጉዲ ሺኢቂ ዔኤዒሴሢኮ ጊንፃ ካኣቲና ቡካኒ ዔያታ ዖኦጬኔ፤ ዬያ ዔያታ ማዼሢ ዔያቶኮ ዓጮ ዓሳ ሙዖንዶ ባኣዚ ዴንቃሢ ዬያ ካኣቲ ዓጫፓ ማዔሢሮኬ። 21ዓካሪ ካኣቲ ጌኤዞ ዋይዛኒ ጌሤ ኬሎና ካኣቱሞ ዓፒሎ ፔኤኮ ማኣዒ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ ዴሮም ኬኤዜኔ። 22ዴራኣ፦ “ሓይ ፆሲ ዑኡሲ ማዓንዳፓ ዓቴም ዓሲ ዑኡሲቱዋሴ” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 23ዒማና ሄሮዲሴ ፆሲም ቦንቾ ዒንጊባኣሢሮ ቤዞማና ፆሲ ኪኢታንቻ ፑርታ ዶርዖ ዒዛይዳ ዓጋዛ ዒዚ ዛልቂ ሓይቄኔ። 24ፆሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ሚርጌና ዳልጊ ዳልጊ ዴንዴኔ። 25ባርናባሴና ሳውሌና ፔኤኮ ማዾ ኩንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ማዓዖ፥ ማርቆሴ ጌይንታ ዮሓኒሴያ ዔያቶና ዎላ ዔኪ ሙኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\