ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 11

1ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆሲ ቃኣሎ ዋይዚ ዔኬሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢንታ ሓንጎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታ ዋይዜኔ። 2ጴፂሮሴ ዬሩሳላሜ ጊንሣ ማዒ ዓኣዼ ዎዶና ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲፃ ፒዜኬ ጋዓ፥ ዓይሁዴታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዛላፓ ማዔ ዓሳ ዒዛ፦ 3“ዓይጎሮ ኔ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣ ዓሶ ማኣሪ ጌሊ ዔያቶና ዎላ ሙዔይ?” ጌዒ ፓሴኔ። 4ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ቢያ ባኮ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 5“ታኣኒ ዒዮጴ ካታማ ሺኢጲሢዳ ዓኣዖ ፆሲ ታኣም ፔጋሲ ዻዌ ባኣዚ ዛጌኔ፤ ታ ዛጌሢ፦ ፑኡፒ ዓፒላ ማላ ባኣዚ ዖይዶ ዛሎ ዓርቂንቲ ጫሪንጫፓ ኬዲ ታ ባንሢ ሙካንቴኬ፤ 6ዬኖ ባኬሎ ኮሺ ታ ዛጋዛ ዱማ ዱማ ቆልሞ፥ ካይዚ ቦዖ ዻካና ዼኤፒና፥ ካፒያ ጊዳ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 7ዒማና ‘ጴፂሮሴ! ዔቂ ሹኪ ሹኪ ሙዔ’ ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዛዖ፥ 8ዬይ ማዓዓኬ ጎዳሢዮ! ሙዒንቱዋ ዒኢቴ ባኣዚ ታ ሙዒ ቤቂባኣሴ’ ጌዔኔ። 9ሓሣ ላሚሢና ዬና ዑኡዜላ ‘ፆሲ ጌኤሺ ማሄሢ ኔ ዒኢቴያኬ ጋዓኒ ኮይሱዋሴ’ ጌዒ ጫሪንጫፓ ታኣም ኬኤዜኔ። 10ዬና ሓይሢ ማይንቲ ያዺ ማዔስካፓ ዬና ዓፒሎ ማላ ባኬላ ጉቤ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 11ዒማና ቂሳሪያይዳፓ ታ ባንሢ ዳኮና ሓይሦ ዓሲ ኑ ዓኣ ማኣሮ ሙኪ ሄሌኔ። 12ዓያና ጌኤሺ ታኣኒ ፔቴታዖ ዓልቲሢ ባኣያና ዔያቶና ዎላ ዓኣዻንዳጉዲ ታኣም ኬኤዜኔ፤ ሓንሢ ላሆ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንሢ ታኣና ዎላ ዓኣኔ፤ ዔያቶንታ ዎላ ኑ ቆርኔሌዎሴ ማኣሪ ዓኣዺ ጌሌኔ። 13ዒዚያ ፆሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼም ዒ ዛጌሢና፦ “ዒዮጴ ዓጮ ዓሲ ዳኪ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኔ ዔኤሊሴ፤ 14ዒዚ ኔኤና ኔ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ዒንሢ ዻቃንዳ ቃኣሎ ኔም ኬኤዛንዳኔ’ ጌዔሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። 15ዬያሮ ታኣኒ ዔያቶም ኬኤዚፆ ዓርቄ ዎዶና ዓያኖ ጌኤዣ ቤርታ ኑ ዑፃ ኬዴሢ ጉዲ ዔያቶ ዑፃኣ ኬዴኔ። 16ዬማና ‘ዮሓኒሴ ዋኣሢና ማስኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺና ማስታንዳኔ’ ጌዒ ጎዳ ኬኤዜ ቃኣላ ታኣም ጶቄኔ። 17ኑኡኒ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዎዶና ፆሲ ኑም ዒንጌ ዒንጊፃ ዔያቶማኣ ዒንጊንቴያታቴ ሂዳዖ ፆሲ ታ ላኣጋኒ ዎልቄ ታኣኮ ዓኣ?” ጌዔኔ። 18ዔያታ ዬያ ዋይዛዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ ዬካፓ ዔያታ፦ “ዓካሪ፥ ፆሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዻቃንዳጉዲ ጎሞ ዔያቶም ዓቶም ጌዔኔ” ጌዒ ፆሲ ጋላቴኔ። 19ዒስፂፓኖሴ ሹጮና ዹይንቲ ሃይቄ ዎዶና ዔቄ ዒፂ ዳውሲፆ ዛሎና ላኣሊንቲ ዴንዴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዴንዲ ፒንቄ፥ ቆጲሮሴና ዓንፆኪያ ዓጮ ሄላንዳኣና ዓኣዻዖ ፆሲኮ ቃኣሎ ዓይሁዴ ዓሲዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓሲም ኬኤዚባኣሴ። 20ማዔቶዋ ቆጲሮሴና ቄሬና ዓጮናይዳፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ዓንፆኪያ ዓኣዻዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶማ ዓይሱዋዖ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዜኔ። 21ጎዳ ዔያቶ ማኣዴሢሮ ሚርጌ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ። 22ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዬያ ዋይዜሢሮ ባርናባሴ ዓንፆኪያ ዳኬኔ። 23ዒዚያ ዓኣዺ ፆሲ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዴሮም ዎማይዲ ዒንጌቶዋ ዛጋዛ ሚርጌ ዒዛ ዎዛሴኔ፤ ቢያሢ ጉቤ ዒናፓ ዶዲ ጎዳም ጉሙርቂንታያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዒ ዞሬኔ። 24ዒዚያ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋራ ማዔያ ሃሣ ሚርጌና ፆሲ ጉሙርቃ ኮሺ ዓሲኬ። ሚርጌ ዓሲያ ጎዳ ባንሢ ማዔኔ። 25ዬካፓ ባርናባሴ ሳውሌ ኮዓኒ ፄርሴሴ ጎዖ ዓጮ ዓኣዺ፥ 26ዒዛ ዴንቃዖ ዓንፆኪያ ዔኪ ዒዛ ሙኬኔ። ፔቴ ሌዔ ኩሙሢ ዔያታ ዒኢካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒ ሚርጌ ዓሲ ዔርዜኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሳ ፔቴ ጌዒ ዓንፆኪያይዳ “ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ” ጌይንቴኔ። 27ዒማና ፔቴ ፔቴ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ዓንፆኪያ ዴንዴኔ፤ 28ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ዓጋቦሴ ጎዖሢ ዔቂ ዓጮ ቢያይዳ ዼኤፒ ናይዚ ኬስካንዳሢ ዓያና ጌኤሺ ማሊሴም ኬኤዛዛ፥ ዬይ ናያ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ቄላውዴዎሴ ዎዶና ማዔኔ። 29ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ዳንዳዔሢ ጉዴያ ሚኢሼ ኬሲ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ማኣዶ ዳካኒ ማሌኔ። 30ዬካፓ ሚኢሾ ዔያታ ኬሲ ባርናባሴና ሳውሌና ዑፃ ዳኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\