ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 10

1ቂሳሪያ ዓጮይዳ ናንጋ ቆርኔሌዎሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ “ዒፃሊያ ፖኦሊሶ” ጌይንታ ፖኦሊሶኮ ፄኤቶ ዓሶ ዓይሣ ሱኡጌኬ፤ 2ዒዚ ፔ ማኣሮ ዓሶና ዎላ ዓይሁዶ ዎጎ ጎይፆ ፆሲ ካኣሽካያና ዒጊጫያ፥ ማንቆ ዓሶዋኣ ሚርጌና ማኣዳያ ሓሣ ፆሲ ቢያ ዎዴ ሺኢቃያኬ። 3ፔቴ ኬሊ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ጉዴያ ማዓኣና ፆሲኮ ኪኢታንቻ ዒዛ ኮራ ጌሊ፦ “ቆርኔሌዎሴ!” ጌዒ ዒዛ ዔኤላያ ፆሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዌኔ። 4ዒዚያ ጊዥ ጌዒ ኪኢታንቻሢ ባንሢ ዛጋዖ ዲቃቲሢና፦ “ጎዳሢዮ! ዓይጎዳይ?” ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዛም፦ “ኔኤኮ ሺኢጲፆና ማንቆ ዓሶ ኔ ማኣዳ ማኣዲፃ ፆሲ ቤርታ ጴዼኔ፤ 5ሓሢ ኔ ኮራፓ ዓሲ ዒዮጴ ዓጮ ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኔ ዔኤሊሴ፤ 6ዒዚ ሃሢ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ዜዾ ጉኡዓሢ ሲሞኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 7ዬያ ዒዛም ኬኤዜ ኬኢታንቻሢ ዒዛይዳፓ ዱማዺ ዓኣዻዛ ቆርኔሌዎሴ ዒዛም ላምዖ ማዾ ማዻስኬንሢና ጉሙርቂንቲ ማዻ ፔቴ ፆሲ ጉሙርቃ ፖኦሊሴስኬያ ዔኤሊ፥ 8ማዔ ባኮ ቢያ ዔያቶም ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ዒዮጴ ዓጮ ዳኬኔ። 9ዚሬሎ ዔያታ ዓኣዺ ካታሞኮ ዑካኣና ዓባ ሳዛ ሄሌም ጴፂሮሴ ዒዚ ቤርታ ሺኢቃ ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆ ኬስኬኔ። 10ዬማና ዒዛ ናይዼም ሙኡዚ ሙዓኒ ኮዔኔ፤ ሮኦሪ ሙዎ ሙዓ ዒዛም ጊኢጊንታ ጎይሣ ዓኣንቴ ፆሲ ዒዛም ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ ዒዚ ዛጌኔ። 11ዬና ዒ ዛጌ ባኬላ ያዺኬ፦ ጫሪንጫ ቡሊንቴም ዖይዶ ዛላ ዓርቂንቴ ዓፒላ ማላ ባኣዚ ሳዖ ኬዴኔ። 12ዬኖ ጊዶይዳ ዱማ ዱማ ዻካንታ ዼኤፒ ቦዖንታ ሓሣ ካፒያኣ ዓኣኔ። 13ዓካሪ ዒማና፦ “ጴፂሮሴ! ዔቂ ሓያ ሹኪ ሹኪ ሙዔ” ጋዓ ዑኡሲ ዒዛም ዋይዚንቴኔ። 14ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ጎዳሢዮ፥ ዬይ ማዓዓኬ! ሙዒንቱዋ ቄፄ ማዔ፥ ዒኢቴ ባኣዚ ሙዒ ታ ቤቂባኣሴ” ጌዔኔ። 15ላሚ ሓሣ፦ “ፆሲ ጌኤሺ ማሄ ባኮ ኔኤኒ ዒኢቴያኬ ጋዓንዳያ ኮይሱዋሴ” ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 16ዬና ሓይሢ ማይንቲ ዒዛም ጴዼስካፓ ዓፒሎ ጉዴ ባኬላ ቤዞማና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴኔ። 17ጴፂሮሴ ዬኖ ፆሲ ዒዛ ዻዌ ባኮኮ ቡሊፃ “ዓይጎ ናንዳይ?” ጌዒ ጌዒ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዻንቴ፥ ቆርኔሌዎሴ ዳኬ ዓሶንሢ ሲሞኔኮ ማኣሮ ዖኦጪ ዖኦጪ ዲሮ ካራ ዔቃዖ፥ 18ዔኤሊንቲ፦ “ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኔ ሾኦቹሞና ዓኣሢ ሓካዳ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 19ጴፂሮሴ ፆሲ ዒዛ ፔጋሲ ዻዌ ባኬሎ ዛሎ ማሊፆይዳ ዓኣንቴ ዓያና ጌኤሺ ዒዛም፦ “ሓይሾ፥ ኔና ሓይሦ ዓሲ ኮዓኔ፤ 20ዔያቶ ዳኬሢ ታናታሢሮ ዓልቱዋዖ ኬዲጋፓ ዔያቶና ዎላ ዓኣዼ” ሂዚ ጌዔኔ። 21ጴፂሮሴያ ዓኣ ቤዛፓ ኬዲ ዓሶንሢ ባንሢ ሙካዖ፦ “ዒንሢ ኮዓሢ ሓይሾ፥ ታናኬ፤ ዒንሢ ዓይጋ ሙኬይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 22ዔያታ፦ “ኑኡኒ ሙኬሢ ፄኤቶ ፖኦሊሶኮ ሱኡጋሢ፥ ቆርኔሌዎሴ ኮራፓኬ፤ ዒዚያ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዒዛ ቦንቻያ ሓሣ ፆሲ ካኣሽካያ ኮሺ ዓሲኬ። ኔና ዒዚ ፔ ማኣሪ ዔኤሊሲ ኔ ጋዓ ባኮ ዋይዛንዳጉዲ ፆሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ኬኤዜኔ” ጌዔኔ። 23ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶ ማኣሪ ጌልዚ ሾኦቺንሢ ዎይሣዖ ጉቴሎ ዔቂ ዬንሢ ሙኬዞንሢና ዎላ ዓኣዼኔ፤ ዒዮጴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲያ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 24ዚሬሎ ዔያታ ቂሳሪያ ሙካንቴ ቆርኔሌዎሴ ፔኤኮ ዒጊኖና ዑኬ ላጌ ማዔ ዓሶዋ ዔኤሊ ጴፂሮሴ ካፓኔ። 25ጴፂሮሴ ጌሊ ቆርኔሌዎሴና ካኣሜ ዎዶና ቆርኔሌዎሴ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ሂርኪ ጌዒ ቦንቾ ዔኤሊሢ ዔኤሌኔ። 26ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ዔቄ! ታኣ ኔጉዲ ዓሲዋይ!” ጌዒ ዒዛ ዔቂሴኔ። 27ጴፂሮሴ ቆርኔሌዎሴና ዎላ ጌስቲ ጌስቲ ጋሮ ጌላዖ ሚርጌ ቡኪንቲ ዓኣ ዓሲ ዴንቄኔ። 28ዬካፓ ዬያ ዓሶም፦ “ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆና ዎላ ፔቴ ማዒ ሓሣ ዎሊኮ ማኣሪ ጌላኒያ ኑ ካኣዦ ዎጋ ዓይሡዋኣሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ዖናኣ ታኣኒ ጌኤሽኪባኣ፥ ዒኢቴ ዓሲኬ ጎዑዋጉዲ ፆሲ ታና ፔጋሲ ዻዌኔ። 29ዬያሮ ታኣም ዒንሢ ዓሶ ዳኬ ዎዶና ፔቴታዖ ዓልቱዋዖ ታ ሙኬኔ፤ ዓካሪ ዓይጎሮ ዒንሢ ታና ዔኤሌቶዋ ታ ዔራኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 30ዒማና ቆርኔሌዎሴ፦ “ሓኖ ዖይዳሳ ኬሊ ሃይማ ዎዴ፥ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓኣና ታኣኒ ታ ማኣራ ፆሲ ሺኢቃንቴ ዓኣፒዳ ዱዱካ ቦኦሬ ዓፒላ ማኣዔ ዓሲ ታ ዔሩዋንቴ ታ ቤርታ ዔቃዖ፥ 31‘ቆርኔሌዎሴ! ፆሲ ኔኤኮ ሺኢጲፆ ዋይዜኔ፤ ሓሣ ማንቆ ዓሶም ኔ ዒንጋ ዒንጊፆዋ ኔኤኮ ዔኬኔ፤ 32ዓካሪ ዒዮጴ ዓጮ ኪኢታ ዓሲ ዳኪጋፓ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኔ ዔኤሊሴ፤ ሓሢ ዒዚ ባዞ ዓጫ ዓኣ ዜዾ ጉኡዓሢ፥ ሲሞኔ ማኣራ ሾኦቹሞይዳ ዓኣኔ’ ታኣም ጌዔሢሮ፥ 33ቤዞና ኪኢቶ ዓሶንሢ ታ ኔ ኮራ ዳኬኔ፤ ኔኤኒያ ሓሢ ሙኬሢ ቃራኬ፤ ዓካሪ ፆሲ ኔና ኬኤዛንዳጉዲ ዓይሤ ባኮ ቢያ ዋይዛኒ ኑኡኒ ቢያሢ ፆሲ ቤርታ ሓይካ ቡኬኔ” ሂዚ ጌዔኔ። 34ጴፂሮሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ “ጎኔና ፆሲ ዓሲ ዓሲዳፓ ዱማሱዋኣሢና ፔቴያ ባሼ ማሂ ዛጉዋኣሢ ታ ዔሬኔ፤ 35ዓይጎ ዓጪ ዓሲ ማዔቶዋ ፆሲ ዒጊጫያ ሓሣ ጎኑሞ ባኣዚ ማዻያ ማዔ ዓሢ፥ ዬያ ፆሲ ናሽካኔ። 36ፆሲ ዒስራዔሌ ዴሮም ቃኣሎ ዳኬሢ ዔርቴያኬ፤ ኮዦ ሓይሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሙኬሢያ ዔያቶምኬ፤ ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ቢያሢኮ ጎዳኬ። 37ዮሓኒሴ ዋኣፆና ማስኪፆ ኬኤዜ ዎዳፓ ዓርቃዖ፥ ጌሊላ ዓጫፓ ዴንዲ ዪሁዳ ዓጮ ቢያይዳ ማዔ ባኮ ዒንሢ ዔራኔ። 38ሓሣ ፆሲ፡ ናዚሬቶ ዬሱሴ ዓያኖ ጌኤዦና ዶኦሬሢና ዎልቄያ ዒዛም ዒንጌሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆሲ ዒዛና ዎላ ማዔሢሮ ዒዚ ኮሺ ባኣዚ ማዺ ማዺ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቴ ዓሶዋ ፓሢ ፓሢ ሓንቴኔ። 39“ዪሁዳ ካታሞ ኮይሎና ዬሩሳላሜ ካታሞናይዳ ዒዚ ማዼ ባኮኮ ቢያ ኑኡኒ ማርካኬ፤ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዛ ሚሢዳ ሱፂ ዎዼኔ። 40ፆሲ ዒዛ ሃይሣሳ ኬሎና ሓይባፓ ዔቃንዳጉዲና ዓሶማኣ ዒ ጴዻንዳጉዲ ማሄኔ። 41ዒዚ ጴዼሢ ቢያ ዓሲም ቱዋንቴ፥ ሓይባፓ ዔቄሢኮ ጊንፃ ዒዛና ዎላ ሙዒ ዑሽኬ ሓሣ ፆሲ ቤርታዺ ዶኦሬ፥ ኑና ዒዛኮ ማርኮንሢምኬ። 42ሓያ ባኮ ዴሮም ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ሼምፖና ዓኣ ዓሶና ሓይቄ ዓሶናይዳ ዒ ዎጋንዳያ ማዒፆ ሓሣ ዬያ ፆሲ ማሊ ጌሤያ ማዔሢያ ኑ ማርካዻንዳጉዲ ኑና ዓይሤኔ። 43ዒዛና ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ዒዛኮ ሱንፆና ጎማ ዓቶም ጌይንታንዳሢ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዒዛ ዛሎ ማርካዼኔ” ጌዔኔ። 44ጴፂሮሴ ዬያ ኬኤዛኣና ቃኣሎ ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዓያና ጌኤሺ ኬዴኔ። 45ጴፂሮሴና ዎላ ሙኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓይሁዶ ዓሳ፡ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጊፃ ላኣሊንቴሢ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 46ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፆም ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጊንቴያታሢ ዔያታ ዔሬሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዜርፃ ዱማ ዱማ ዻንጋና ጌስታንቴ ሓሣ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ቦንቻንቴ ዔያታ ዋይዜሢሮኬ። 47ዬማና ጴፂሮሴ፦ “ሓኣታ ዓሳ ኑጉዲ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ፤ ዓካሪ ዋኣፆና ዔያታ ማስቱዋጉዲ ዖኦኒ ዔያቶ ላኣጋይ?” ጌዔኔ። 48ዬያሮ ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ዬካፓ ጴፂሮሴ ዔያቶና ዎላ ዻካ ኬሊ ዴዓንዳጉዲ ዔያታ ዒዛ ሺኢቄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\