ዮሓኒሴ ኪኢቶ 3 1

1ታና፥ ጋርቻሢዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፡- ታ ኮሺ ናሽካ ጋይዮሴም፤ 2ታ ዒጊናሢዮ! ኔኤኒ ዓያኖ ናንጎና ኮሺ ዓኣሢ ታ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሢ ናንጋ ኔም ኮሽካንዳጉዲና ዑፃኣ ኔኤኮ ኮሺ ናንጋንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 3ፔቴ ፔቴ ኑ ዒሾንሢ ሙኪ ጎኑሞም ኔ ጉሙርቂንታያና ሃሣ ጎኑሞና ኔ ናንጋሢ ማርካዻንቴ ታ ዋይዚ ሚርጌና ዎዛዼኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኮ ናኣታ ጎኑሞና ናንጋሢ ዋይዚፓዓቴም ሜሌ ባሼ ታና ዎዛሳ ባኣዚ ባኣሢሮኬ። 5ታ ዒጊናሢዮ! ዎዚ ዔያታ ኔም ሾኦቺ ማዔቴያ ዒሾንሢም ኔ ጉሙርቂንቲ ማዻኔ። 6ዔያታ ኔ ዔያቶም ማዼ፥ ናሹሞ ማዾ ዛሎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዓሶ ዺቦ ቤርታ ማርካዼኔ፤ ሃሢያ ፆሲ ዎዛሳ ጎይሢና ዔያታ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዻኣና ኔ ዔያቶ ማኣዴቴ ኮሺኬ። 7ዔያታ ኪሪስቶሴም ማዻኒ ኬስካዖ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ፔቴታዖ ማኣዶ ዴንቂባኣሴ። 8ጎኔ ማዾ ኑ ዎላ ዔያቶና ማዻያ ማዓንዳጉዲ ዬኖ ጉዴ ዓሶ ማኣዳንዳያ ኑና ኮይሳኔ። 9ሓያኮ ቤርታ ሺኢጲፆ ማኣሮም ታ ኪኢታ ፃኣፔኔ፤ ጋዓንቴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣያ ማዓኒ ኮዓ፥ ዲዮፄራፄሴ ታ ማሊፆ ዔኪባኣሴ። 10ዬያሮ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካዖ ዒዚ ኑና ጫሽኬሢና ቶኦኮ ኑኡኮ ባይዜሢና ሃሣ ዒ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቢያ ዓሶ ቢያሢ ቤርታ ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ዒዚ ማዼ ባካ ዬያ ሌሊቱዋሴ። ዒ ፔ ቶኦኪና ዒሾንሢ ሾኦቺንሢ ዔካያቱዋሴ፤ ሜሌ ዓሳ ሃሣ ሾኦቺንሢ ዔኩዋጉዲ ላኣጋኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳፓኣ ዳውሲ ዔያቶ ኬሳኔ። 11ታ ዒጊናሢዮ! ኮዣሢ፥ ማዼ ጎይፆ ማዼ፤ ፑርታሢጉዲ ማዺፖ። ኮሺ ማዾ ማዻይ ቢያ ፆሲ ዓሲኬ፤ ፑርታ ማዾ ማዻሢ ጋዓንቴ ፆሲ ዛጊባኣያኬ። 12ዲሜፂሮሴ ዛሎ ዓሲ ቢያ “ኮሺኬ” ጌዒ ማርካዻኔ፤ ጎኑሞ ፔኤሮ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ሃሣ ኑኡኒያ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ኑኡኮ ማርካዺጻ ጎኔ ማዔሢ ኔ ዔራኔ። 13ታ ኔም ፃኣፓኒ ኮዓ ባኣዚ ሚርጌ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያ ፃኣፒ ጋፒሳኒ ታ ኮዑዋሴ። 14ዑኬ ታ ኔና ዛጋንዳኔ ጌዒ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬኖና ኑ ዎላ ካኣሚ ጌስታንዳኔ። 15ኮሹሞ ኔማ ማዖንጎ፤ ኑኡኮ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ማዓ ዓሳ ኔና “ኮሺዳ?” ጋዓኔ፤ ኔኤኒያ ኑኡኮ ዬካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም “ኮሺዳ? ዒንሢ ጋዓኔ” ጌዔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\