ፂሞቴዎሴም 2 4

1ፆሲ ሃሣ ሼምፖና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶና ዑጻ ዎጋኒ፥ ካኣቲ ማዒያ ዎይሣኒ ሙኪ ጴዻንዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካ ማሂ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ 2ፆሲ ቃኣሎ ኬኤዜ፤ ጊኢጌቴያ ጊኢጊባኣቴያ ዶዲ ማዼ፤ ዓሶም ኬኤዚ ኬኤዚ ሃሣ ጎሪ ጎሪ፥ ዞሪ ዞሪ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዬያጉዲ ቃኣሎ ዔርዚሢናኣ ዶዴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሳ ፆሲ ቃኣሎ ዋይዚ ዔካኒ ኮዑዋ ዎዴ ሙካንዳሢሮኬ፤ ጋዓንቴ ዓሳ ዔያቶ ናሻ ሓይሴ ሃሣ ዔያታ ዋይዛኒ ኮዓ ሃይሶ ኬኤዛንዳ ፔኤኮ ዔርዛ ዓሲ ቡኩሳንዳኔ። 4ዔያታ ጎኔ ባኣዚ ዋይዚፆ ዒፂ፥ ጉሪ ሃይሴ ዋይዚሢ ናሽካንዳኔ። 5ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዔሪ ካፒንቲ ናንጌ፤ ኔ ጊዳ ሙካ ሜቶዋ ጊቢ ዳንዳዔ፤ ሃሣ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚጾ ማዾዋ ዶዲ ማዼ፤ ፆሲም ኔ ማዻ ዓሲ ማዔ ጎይፆና ኔ ማዻኒ ኮይሳ ባኮ ቢያ ማዺ ኩንሤ። 6ታኣኒ ጋዓንቴ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዒ ዒንጊንታኒ ዑኬኔ፤ ሃያ ዓጮይዳፓ ዱማዺ ታ ዓኣዻንዳ ዎዳ ሄሌኔ፤ 7ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዓኣ ዖሎ ሚርጌና ታ ዖልቴኔ፤ ጳዦዋ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ታ ጳሽኬኔ፤ ሃሣ ፆሲ ጉሙርቂፆ ካኣዦዋ ታ ካፔኔ። 8ዓካሪ ፂሎ ማዒ ናንጌሢሮ ዒንጊንታ ካኣቶኮ ቶኦካ ዓጎሢጉዴ ቦንቾ ባካ ታኣም ጊኢጊንቲ ታና ካፓንዳኔ፤ ዬያ ባኮ፡ ፒዜ ዎጋያ ማዔ ጎዳሢ ዬኖ ኬሎና ታኣም ዒንጋንዳኔ፤ ዬይ ታኣም ሌሊቱዋንቴ ዒዛኮ ሙኪ ጴዺፆ ጶቂሢ ካፓዞንሢም ቢያ ዒንጊንታንዳኔ። 9ኔ ታ ኮይላ ዑኬ ሙኬቴ ቃራኬ፤ 10ዴማሴ ሃያ ዓጮ ናንጎ ናሽኪ፥ ታና ሃሺ፥ ቴስሎንቄ ዓኣዼኔ። ታ ኮይላፓ ቄርቂሴ ጋላቲያ፤ ሃሣ ቲቶ ዲልማፂያ ዓኣዼኔ። 11ታ ኮይላ ሃሢ ዓኣሢ ሉቃሴ ሌሊኬ። ማርቆሴ ማዾም ታኣም ኮይሳያታሢሮ ኔኤና ዎላ ዒዛ ዔኪ ሙኬ። 12ቲኪቆሴ፡ ዔፕሶኔ ታ ዳኬኔ። 13ኔኤኒ ሙካዖ ፂሮዓዳይዳ ካርፑሴ ጎዖሢ ኮይላ ታ ሃሺ ዓኣዼ ታኣኮ ዼኤፖ ኮኦቶና ማሪንቴ ማፃኣፖና ባሼ ቢራኖ ማፃኣፖ ዋሉዋዖ ዔኪ ሙኬ። 14ዒስኪንዲሮሴ ጎዖ ጊታሢ ፑርታ ማዾ ታኣም ማዼኔ፤ ጎዳ ዒ ማዼ ማዾጉዴያ ዒዛም ዒንጋንዳኔ። 15ዒዚ ኑ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ዒፂ፥ ማኬሢሮ ኔኤኒ ዒዛ ዔሪ ካፒንቴ። 16ታና ዎጌና ዓርቂሴ ባኮሮ ቤርታሲ ጌኤዞ ማሂፆ ኬኤዛኒ ታ ሺኢኬ ዎዶና ቢያሢ ታ ጊዳፓ ዱማዼያፓዓቴም ዖኦኒያ ታኣና ዎላ ማዒ ታና ማኣዴ ዓሲ ባኣሴ። ዬያ ፆሲ ዔያቶኮ ዻቢንቲ ማሂ ዓርቆፓ። 17ጋዓንቴ ኮዦ ሓይሳ ታ ዛሎና ጉቤ ኬኤዚንታንዳጉዲና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዋይዛንዳጉዲ ጎዳ ታኣና ዎላ ማዒ ታና ዶዲሼኔ፤ ሃሣ ዞቦ ዻንጋፓኣ ታና ዻቂሼኔ። 18ጎዳ ዓይጎዋ ማዖም ፑርታ ባኣዚዳፓ ቢያ ታና ዻቂሻንዳኔ፤ ጫሪንጫ ዓኣ ዒዛኮ ካኣቱሞይዳኣ ታና ዒ ጌልዛንዳኔ፤ ዒዛም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 19ጲሪስቂላና ዓቂላናም፤ ሃሣ ዖኔስፖሬ ማኣሮ ዓሶም “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፥ ጌዔ። 20ዔራስፆሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓቴኔ፤ ፂሮፒሞሴ ሓርጊንቴሢሮ ሚሊፂዳ ታ ዒዛ ሃሼኔ። 21ባርጎ ዎዳ ሄሉዋንቴ ታ ኮይላ ኔ ሙኬቴ ቃራኬ። ዔውቡሉሴ፥ ጱዴሴ፥ ሊኖሴ፥ ቂላውዲያና ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ “ኮሺዳ?” ኔና ጋዓኔ። 22ጎዳ ኔኤና ዎላ ማዖንጎ፤ ፆሲኮ ኮሹሞና ዒንጎ ዒንጊጻኣ ኔም ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\