ፂሞቴዎሴም 2 3

1ጋፒንፃ ዑካኣና ሜታሳ ዎዴ ዬዓንዳሢ ዔሬ፤ 2ዓሲ ፔና ናሽካያ፥ ሚኢሼሮ ጎጋይቃያ፥ ሄርሺንታያ፥ ዖቶርቃያ፥ ጫሽኪንታያ፥ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋያ ኮሺ ማዾና ዛላም ማሂ ማሉዋያ፥ ጌኤሹሞባኣ ዓሲ፥ 3ናሹሞባኣ ዓሲ፥ ዓሲና ዎላ ጊኢጋኒ ኮዑዋ ዓሲ፥ ዓሲ ዾንካያ፥ ፔና ዔሪ ዎይሡዋያ፥ ዓሲ ሚጪንቱዋያ፥ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ቢያ ዒጻያ፥ 4ጉሙርቂንቱዋ ዓሲ፥ ዔኤቢ ዔሩዋዖ ሩኡራያ፥ ጉሪ ሆኦሊንታያ፥ ፆሲዳፓ ባሼ ፔም ኮሽካ ባኣዚ ናሽካያ ማዓንዳኔ። 5ፆሲ ጎኔ ካኣሽካያ ማላዖ ጎኔ ካኣዦኮ ዎልቆ ጉሙርቁዋያ ማዓንዳኔ፤ ዬያጉዴ ዓሶፓ ሃኬ። 6ዬያታ ዓሳ ዓሲኮ ማኣሪ ዔርቱዋ ጎይሢና ጌሊ ጌሊ ሚርጌ ጎሜ ማዻያ ሃሣ ዱማ ዱማ ፑርታ ሱኡኬና ናንጋ፥ ዓያና ላቤ ላኣሎ ዻቢሻ ዓሶኬ፤ 7ዬያጉዴ ላኣሎ ቢያ ዎዴ ዔርዞኔ፤ ጋዓንቴ ጎኑሞ ዔያታ ዔራኒ ማሊ ዳንዳዑዋያኬ። 8ዒያኔሴና ዒያምቤሬሴ ጎዖዞንሢ ሙሴ ዒፂ ማኬሢ ጎይፆ ዬንሢ ዓሳ ማሊፃ ዔያቶኮ ፑርቴያ ሃሣ ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዻቢንቴያ ማዔሢሮ ጎኑሞ ዔያታ ዒጺ ማካኔ። 9ዒያኔሴና ዒያምቤሬሴናኮ ዔኤያታ ፔጋዺ ዔርቴሢጉዲ ዬንሢ ዓሶኮዋ ዔኤያታ ዓሲ ቢያ ቤርታ ፔጋዺ ዔርታንዳሢሮ ዔያቶም ጊኢጋዓኬ። 10ኔኤኒ ጋዓንቴ ታኣኮ ዔርዚፆ፥ ታ ናንጌ ናንጎ፥ ታ ማላ ማሊፆ፥ ፆሲ ጉሙርቂጾ፥ ጊቢ ዳንዳዒፆ፥ ናሹሞና ዶዱሞና ዛጊ ኔ ዔሬኔ፤ 11ዬያጉዲ ሃሣ ዒፂንቲ ታ ዳውሲንቴ ዎዶና ታኣና ዎላ ሜታሢያ ኔ ዔኬኔ፤ ዓንፆኪያና ዒቆኒዮና ሊስፂራናይዳ ታና ሄሌ ባኮና ጊቢ ታ ዓኣሤ ዳውሲንቲፆ ኔ ዔራኔ፤ ጎዳ ጋዓንቴ ዬያ ቢያይዳፓ ታና ዻቂሼኔ። 12ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጊንፆ ሃንታያ ማዒ ዓያና ናንጊ ናንጋኒ ኮዓዞንሢ ቢያ ዒፂንቲ ዳውሲንታኔ። 13ፑርቶ ዓሶና ጌሻ ዓሶና ጋዓንቴ ዓሲ ዻቢሺ ዻቢሺ ሃሣ ፔ ቶኦኮዋ ዻቢንቲ ዻቢንቲ ፑርቱሞይዳ ፑርቱሞ ቃሲ ቃሲ ዴንዳኔ። 14ኔኤኒ ጋዓንቴ ዋይዜሢና ሃሣ ዔሬ ጎኑሞና ዶዴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኔኤኒ ዬያ ዖ ጊዳፓ ዔሬቴያ ዔራሢሮኬ። 15ጌኤዦ ማፃኣፖ ናኣቶፓ ዓርቂ ኔ ዔሬኔ፤ ዬንሢ ጌኤዦ ማፃኣፖንሢ፡- ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ጴዻ፥ ዻቂንታ ባንሢ ሄሊሳኒ ዳንዳዓ ዔራቶ ዓኣዞንሢኬ። 16ጌኤዦ ማፃኣፓ ቢያ ፆሲ ዓያና ማሊሴም ፃኣፒንቴያኬ፤ ዬይያ፡- ጎኑሞ ዔርዛኒ፥ ዻቢንቴ ዓሶ ዞራኒ፥ ዻቢንቶዋ ጊኢጊሻኒና ፒዜ ናንጊም ኮይሳ ማሊሢ ዒንጋኒ ማኣዳያኬ። 17ማኣዳ ጎይጻ፡- ፆሲ ዓሲ ኮሺ ማዾም ቢያ ጊዳያ ማዒ ጴዻንዳጉዲ ማሂፆናኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\