ፂሞቴዎሴም 2 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴና ጴዼ ናንጎኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጎይፆ ፆሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፡- 2ታኣኒ ናሽካ ናዓሢ፥ ፂሞቴዎሴም፤ ፆሲ፥ ዓዳሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማኣሪፆና ሃሣ ዎዞና ኔም ማዖንጎ። 3ቢያ ዎዴ ዋንቴና ሮኦሪና ኔ ዛሎ ማሊ ማሊ ታ ሺኢቃኣና ቤርታኣ፥ ታ ዓዶንሢጉዲ ጌኤሺ ዒናፓ ታ ካኣሽካ ፆዛሢ ታ ጋላታኔ። 4ኔ ዬኤኪ ዓቢቴ ዓቢፆ ታ ዋሊባኣሴ፤ ዬያሮ ሚርጌና ዒና ታኣኮ ዎዛዻንዳጉዲ ኔና ዛጋኒ ታ ኮዓኔ። 5ኔኤኮ ዓኣ ጎኔ፥ ፆሲ ጉሙርቂጾ ታ ጶቂሣኔ፤ ዬያጉዴ ጉሙርቂፃ ቤርታ ኔ ዓሆ ሎይዴይዳ ሃሣ ኔ ዒንዶ ዔዌንቄይዳ ዓኣያኬ፤ ሃሢ ኔኤኮዋ ዬያጉዲ ዓኣሢ ታ ዔሬኔ። 6ዬያሮ ታ ኔ ዑጻ ኩጮ ጌሤም ኔ ዔኬ፥ ኔ ጊዳ ዓኣ ፆሲኮ ዒንጊጾ ማዾይዳ ፔኤሺ ኔ ዲቻንዳጉዲ ታ ኔም ኬኤዛኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ኑም ዒንጌሢ ዎልቄና ናሹሞና ዒንጋያ፤ ሃሣ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሣንዳ ዓያና ማዓንዳኣፓዓቴም ዒጊቹሞ ዓያናቱዋሴ። 8ዓካሪ ኑ ጎዳሢ ዛሎ ዓሶም ማርካዻኒ ሴልቂፖ፤ ሃሣ ዒዛ ዛሎሮ ቱቴ፥ ታ ዛሎሮዋ ሴልቂፖ፤ ፆሲ ኔም ዒንጋ ዎልቆና ኮዦ ሃይሶ ዛሎሮ ታኣና ዎላ ሜታዼ። 9ዒዚ ኑኡኒ ማዼ ኮዦ ማዾሮቱዋንቴ ፔ ማሊፆና ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዻቂሺ፥ ፆሲም ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ኑና ዔኤሌኔ፤ ዬያ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ዒንጌኔ። 10ዬይ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ኑና ዻቂሼ፥ ዬሱስ ኪሪስቶኮ ሙኪፆና ሃሢ ፔጋዺ ዔርቴኔ። ዒዚ ሃይቢኮ ዎልቄ ባይዚ ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ሃይቢባኣ፥ ናንጊና ናንጊ ኑም ዻዌኔ። 11ታኣኒያ ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛያ፤ ዬያ ማዾም ዳኪንቴያ ሃሣ ዔርዛያ ማዒ ዶኦሪንቴኔ። 12ሓያ ታ ሜታሢ ዔካሢ ዬያሮኬ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሃያ ሜቶ ዔኪፆና ሴልቁዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዖና ጉሙርቃቴያ ታ ዔራሢሮኬ፤ ታ ዒዛም ሃዳርሲ ዒንጌ ባኮ ዬኖ ኬሎ ሄላንዳኣና ዒ ካፓኒ ዳንዳዓሢ ታ ጉሙርቃኔ። 13ታ ጊዳፓ ኔ ዋይዚ ዔሬ ቃኣሎ ማላታ ማሂ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑኡኮ ዓኣ ፔቱሞ ዛሎና ጴዻ ጉሙርቂፆና ኮሹሞና ዶዲሺ ዓርቄ። 14ኑ ጊዳ ዓኣ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ኔና ጉሙርቂ ኔም ዒንጊንቴ ባኮ ካፔ። 15ዒሲያይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ታና ሃሼሢ ኔ ዔራኔ፤ ዔያቶ ባኣካ ፔጌሎሴና ሄርሞጌኔሴና ዓኣኔ። 16ጎዳ፡ ዖኔስፖሬ ማኣሮ ዓሶ ማኣዶንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ሚርጌ ዎዴ ታና ዖኦጪ ዶዲሼኔ፤ ሃሣ ታ ቱኪንቴሢሮ ሙኪ ታና ዖኦጪፆ ሃሺባኣሢሮኬ። 17ዒዚ ሮሜ ዓጮ ሙካዖ ሚርጌና ኮይ ታና ዴንቄኔ፤ 18ጋፒንፆ ኬሎና ጎዳ ዒዛም ኮሺ ማዾንጎ፤ ቤርታ ታ ዔፕሶኔይዳ ዓኣና ዒ ዎማይዲ ታኣም ማዼቴያ ኔ ኮሺ ዔራኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\