ቴስሎንቄ ዓሶም 2 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሙኪጾና ኑኡኒያ ዒዛ ባንሢ ቡካንዳሢ ዛሎ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢ ሃያኬ፤ 2ፆሲ ማሊሢ ኬኤዞናያ ማሂ፥ ፆሲ ቃኣላፓ ዒንሢም ኬኤዞናያ ማሂ ሃሣ ኑ ጊዳፓ ፃኣፒንቲ ዳኪንቴ ኪኢታ ማሂ፦ “ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ሄሌኔ” ጌዒ ሩኡሪና ዒንሢኮ ማሊጾና ሴካ ሃንጋ ጌይፖቴ፥ ዲቃቲፖቴ፤ 3ዖኦኒያ ዓይጎ ጎይሢና ዒንሢ ጌሹዋጉዲ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታዺ ጋፒንፆና ዓሳ ፆሲም ዋይዞ ዒፂ ፑርቱዋንቴ ሃሣ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዺባኣንቴ ኪሪስቶሴኮ ሙኪጾ ዎዳ ማዓዓኬ። 4ዬይ ፑርቶ ዓሢ ዓሳ፦ “ፆሲኬ” ጌዒ ካኣሽካ ባኮይዳፓ ቢያ ዑሣ ፔና ዼግ ዼጊዲ ዬያቶ ቢያ ዒፃንዳኔ፤ ሃሣ፦ “ታኣኒ ፆሲኬ” ጌዒ ጌዒ ፆሲ ካኣሽኪንታ ማኣሮይዳ ጫርቂ ዴዓያ ማዓንዳኔ። 5ቤርታ ታ ዒንሢና ዎላ ዓኣና ዬያ ባኮ ኬኤዜያታሢ ዒንሢም ጶቁዋዓዳ? 6ዒዛም ጌሢንቴ ኬሎና ዒ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ዓይጎታቴያ ዒንሢ ዔራኔ። 7ፑርቶ ዓሢ ዔርቱዋንቴ ዴሜና ሃሢ ማዻኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፡- ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ጎይጻፓ ሺኢካንዳያ ሄላንዳኣናኬ። 8ዬካፓ ጎዳ ዬሱሴ ፔ ዑኡዞና ዒዛ ባይዛንዳሢና ማዒ ሙኪጾ ቦንቾና ጉቤ ዒዛ ባይዛንዳ፥ ዬይ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዻንዳኔ። 9ዬይ ፑርቶ ዓሢ ሙካንዳሢ ፃላሄ ዎልቄና ማዓዛ፥ ዒዚ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማላያ ሃሣ ዓኪ ማላታና ዲቃሣ ባኣዚና ማሊሲ ሉኡዙሞና ማዻንዳኔ፤ 10ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂሻንዳ ጎኑሞ ናሽኪ ዔኮ ዒፂ፥ ባይቃ ዓሶ ዱማ ዱማ ፑርታ ማዾና ዒ ጌሻንዳኔ። 11ዬያ ዛሎና ሉኡዙሞ ባኣዚ ዔያታ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ዔያቶ ዻቢንቲ ማዾ ማዺሻንዳኔ። 12ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ፡ ጎኑሞ “ኑ ጉሙርቃዓ” ጌዒ ጎሜ ማዾና ዎዛዻዞንሢ ቢያ ፑርታና ዎጊንታንዳጉዲኬ። 13ጎዳ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ጋዓንቴ ዒንሢ ዛሎሮ ፆሲ ቢያ ዎዴ ጋላታንዳያ ኮይሳኔ፤ ኑኡኒ ፆሲ ጋላታሢ፡ ዒንሢ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ፆሲም ዱማዼያ ማዔሢሮና ጎኔ ማዔሢ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ፆሲ ቤርታዻዞንሢ ማሂ ዒንሢ ዶኦሬሢሮኬ። 14ፆሲ፡ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዛሎና ዒንሢ ዔኤሌሢ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ዒንሢ ቦንቺንታንዳጉዲኬ። 15ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ኑኡኒ ዒንሢም ዻንጎና ኬኤዜሢ ማዔቴያ ፃኣፒ ዒንሢም ኑ ኬኤዜ ኪኢቶ ዓርቁዋቴ። 16ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሃሣ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ናንጊና ናንጋ ዶዲሢና ሃጊ ማዓንዳ ኮሺ ዎዛ ኑም ዒንጌያ ሃሣ ኑና ናሽኬ፥ ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢ፥ 17ኮሺ ማዔ ባኣዚ ቢያ ዒንሢ ማዻንዳጉዲና ኬኤዛንዳጉዲ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሾንጎ፤ ዎልቄያ ዒንሢም ዒንጎንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\