ቴስሎንቄ ዓሶም 2 1

1ኑ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፡- 2ፆሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዛሎ ፆሲ ኑ ቢያ ዎዴ ጋላታኔ፤ ሃሣ ጋላታኒያ ኑም ኮይሳያኬ፤ ኑኡኒ ጋላታሢ፡- ዒንሢኮ ፆሲ ጉሙርቂፃ ባሼና ዲጪ ዲጪ ሃሣ ዒንሢኮ ናሹማኣ ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዓኣሢሮኬ። 4ዒንሢዳ ሄሌ ዳኪንቲፆ ሜታሢና ቢያ ዒንሢ፡ ፆሲ ጉሙርቂጾና ዶዲ ዓኣሢሮ ሃሣ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዒ ዓኣሢሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቤርታ ዒንሢና ኑ ሄርሺንታኔ። 5ዬይ ዻዋሢ፡ ፆሲ ዎጊጻ ፒዜ ማዒፆኬ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒንሢ ዬኖ ዛሎና ሜታሢ ዔካ፥ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ጌላያ ማዓንዳኔ። 6ፆሲ ፒዜ ዎጋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶ ዒ ሜታሳንዳኔ። 7ሓሢ ዒንሢ፥ ሜታሢ ዔካ ዓሶም ኑኡና ዎላ ሓውሺሢ ዒንሢም ዒ ዒንጋንዳኔ። ዬይ ማዓንዳሢ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዎልቆና ዓኣ ፆሲ ኪኢታንቾና ዎላ ጫሪንጫፓ ታሞ ሎስታሢና ኬዳ ዎዶናኬ፤ 8ዒማና ፆሲ ዔሩዋዞንሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱሴኮ ኮዦ ሃይሶም ዓይሢንቱዋዞንሢም ሜቶ ዒንጋንዳኔ። 9ዔያታ ጎዳኮ ቤርታፓ ሃሣ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ኬስኪ ናንጊና ባይሲንታይዳ ሜታዻንዳኔ። 10ዔያታ ፑርቶና ዎጊንታንዳሢ፡ ዒዚ ዒዛም ዱማዼዞንሢና ቦንቺንታኒ ሃሣ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢ ቢያሢና ዒዚ ዲቃቲ ሄርሺንታኒ ሙካ ኬሎናኬ፤ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬሢሮ ዒንሢ ጉሙርቃዞንሢ ባኣካ ማዓንዳኔ። 11ዬያ ማሊ ማሊ ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ሺኢጲጻ፦ ዒንሢ ዔኤሊንቴ ዔኤሊንቲጾም ማዓያ ፆሲ ዒንሢ ማሃንዳጉዲና ኮሺ ማዻኒ ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊጾና ፆሲ ጉሙርቂጾ ማዾና ቢያ ዒ ፔ ዎልቆና ዒንሢም ኩንሣንዳጉዲኬ። 12ዬያጉዲ ሃሣ ኑ ፆዛሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፆጉዲ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱንጻ ዒንሢዳ ቦንቺንታንዳጉዲና ዒንሢያ ዒዛና ቦንቺንታንዳጉዲ ዬያ ኑ ሺኢቃኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\