ጴፂሮሴ ኪኢቶ 2 2

1ቤርታኣ ዎዶና ዴሮ ባኣኮይዳ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሲ ዓኣሢጉዲ ዒንሢ ባኣኮይዳኣ ሃሢ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሲ ጴዻንዳኔ፤ ዔያታ ባይሲንታ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻ ሉኡዙሞ ባኣዚ ዔራቶ ዴሜና ዔኪ ጌልዛንዳኔ። ዬያይዲፆና ዔያቶ ሻንቂ ጌኤሼ ጎዳሢታዖ ዔያታ ዔሩዋሴ ጌዔም ባይሲንታ ዑኬና ዔያቶ ሄላንዳኔ፤ 2ዬያ ዛሎና ሚርጌ ዓሳ ዔያቶኮ ቦርሲሳ ማዾ ማዻንዳኔ፤ ዔያቶኮ ዬያ ማዾይዳፓ ዔቄያና ጎኑሞ ጎይጻ ጫሽኪንታንዳኔ። 3ዬያታ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ ሚኢሼ ዛጊ ጎጋይቂሢዳፓ ዔቄያና ዔያታ ፔኤኮ ኬሴ ሃይሴ ኬኤዚ ኬኤዚ ዎልቆ ዒንሢሲ ጌሺ ሙዓንዳኔ። ዖዶሲ ዎዴኮ ቤርታፓ ዓርቂ ፑርታ ዎጌ ዔያቶም ጊኢጊንቲ ዓኣኔ፤ ባይሲንታ ሃሣ ዔያቶ ጴጪ ካፒ ዓኣኔ። 4ፆሲ ጎሜ ማዼ ኪኢታንቾታዖ ዼኤፖ ዹሞይዳ ካኒ ቢራታና ቱኪ ዎጎ ኬሎ ካፓንዳጉዲ ኬኤሬያፓዓቴም ዔያቶም ሚጪንቲባኣሴ። 5ዬያጉዲ ፆሲ ሃያኮ ቤርታ ጎሞ ዓሳ ናንጋ ዓጮይዳ ባይሲንቶ ዋኣፆ ዔኪ ሙካዖ ጌኤሹሞ ዛሎ ኬኤዛ ኖሄ ላንካይ ዓሲና ዎላ ዓይሴያፓዓቴም ቤርታዻ ዓጮም ዒዚ ሚጪንቲባኣሴ። 6ሃሣ ጊንሣ ጎሜ ማዻ ዓሲም ቢያ ዎጊንቲሢኮ ኮኦኪንሢ ማዓንዳጉዲ ሶዶሜና ጋሞራና ጋዓ ካታሞ ዲቢንሢ ማዓንዳያ ሄላንዳኣና ታሚና ሚቺንቲ ዔያታ ባይቃንዳጉዲ ዎጌኔ። 7ዓይሢንቲፆ ዒጻ ዓሶኮ ቦርሲሳ ማዾ ዛጊ ዒኖና ማሊ ማሊ ሜታዺ ናንጋ ጌኤዣሢ ሎኦፄ ጋዓንቴ ዒዚ ዓይሴኔ። 8ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬይ ጌኤዦ ዓሢ ዔያቶ ባኣካ ናንጋኣና ቢያ ኬሊ ዒ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ፑርቶ ማዾ ዛሎና ጌኤሺ ማዔ ሼምፓሢ ዒዛኮ ሜታዼኔ። 9ዓካሪ ዬይ ቢያ ያዺ ማዔቶ ፆሲ ጎኑሞና ካኣሽኪ ናንጋ ዓሶ ዻቢሳ ባኣዚዳፓ ዓይሲ፤ ሃሣ ጎሞ ዓሶ ሜታሲ ዎጎ ኬሎ ሄላንዳኣና ጌሢ ዎይቲ ካፓንዳቴያ ፆሲ ዔራኔ። 10ባሼ ዬኖ ዒኢሳያ ማዔ ዓሶ ማሊጾ ሱኡኮ ኩንሣዞንሢና ፆሲኮ ዔራቶ ቦሃዞንሢና ዎጌም ዒዚ ካፒ ጌሤኔ። ዬያታ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሳ ጫርቃያና ዖቶርቃያና ማዔሢሮ፥ ጫሪንጫ ዎልቄና ዓኣ ማዢንቶ ጫሽካኣና ዔያታ ዒጊጩዋሴ። 11ፆሲኮ ኪኢታንቻ ዔያቶይዳፓ ዎልቄና ቢታንቶና ባሻያ ማዔቶዋ ጎዳ ቤርቶይዳ ጫሪንጫ ቢታንታ ዓኣዞንሢ ጫሽኩዋሴ። 12ዬያታ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዛ ዓሳ ጋዓንቴ ፔኤሮ ማሊ ዒና ዔኪ ዔሩዋ ጫሺ ጫሽካኔ፤ ዔያታ ፒሮና ዓርቂንቲ ባይቃኒ ሾይንቴያ ሃሣ ፔ ሼና ዓይሣ ጎይጾ ኩንሣያ ዒናባኣ ካዮ ቦዖ ጉዴያኬ፤ ዬያሮ ዔያታ ካዮ ቦዓ ባይቃሢጉዲ ባይቃንዳኔ። 13ዔያቶኮ ፑርቱሞ ዛሎም ዒንጎ ዎጎ ዔያታ ዔካንዳኔ፤ ዔያቶኮ ዎዛ ቢያ ኬሊ ዓሲ ማሊሢም ኮይሳ ባኮ ኩንሥሢኬ፤ ጌሻያ ማዔ ዓሲም ኮይሳ ባኮና ቢያ ኬሊ ዎዛዻያታዖ ዒንሢ ናሹሞና ሙዓ ሙዖ ቤዞ ዓኣዺፆና ዒንሢ ቦርሲሳያኬ። 14ጎሜ ማዺሢዳፓ ጊንሢም ጎውዋያና ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂሢ ሌሊ ዛጋ ዓኣፒ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዶዲ ዔቂባኣ ዓሶዋ ዔያታ ዻቢሻኔ፤ ሃሣ ሚኢሼ ዛጊ ጎጋይቂሢ ዔራ ዒኔ ዔያቶኮ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ጋዳንቂንቴ ዓሲኬ። 15ዔያታ ፒዜ ማዔ ጎይጾ ሃሺ ፑርቶ ማዾም ዒዛም ዒንጎ ቦንቾ ማዔ ሚኢሾ ናሽኬ፥ ቢዖሬ ጎዖሢ ናኣዚ፥ ቤሌዓሜ ጎይፆማ ዔያታ ዓኣዺ ዻቢንታኔ። 16ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ቤሌዓሜ ጋዓንቴ ዒዚ ማዼ ጎሞ ዛሎ ቆዲንቴኔ፤ ሃሣ ጌስቲ ዔሩዋ ሃሬስኬና ዓሲ ዑኡሲና ዒዛም ኬኤዚ ዒዛኮ ዣኣሹሞ ማዾ ላኣጌኔ። 17ያኣታ ዓሳ ዓልቃያታዖ ሚጬ ዎርዚጉዴያኬ፤ ሃሣ ዢባሬ ሂዒ ዔኪ ዓኣዻ ሻኣሬጉዴያኬ፤ ዬያሮ ዔያቶ ሻኔ ዹሚ ካፒ ዓኣኔ። 18ዓይጎሮ ጌዔቶ ዣኣሊ ናንጋ ዓሶ ባኣካፓ ኬስኪ ሙኬዖ ናንጊባኣ ዓሶም ጉሪ ማዔ ዼኤፒ ሃይሴ ኬኤዚ ኬኤዚ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኬ ኩንሦ ጎይሢና ዔያቶ ጌሻኔ። 19ጊንሣ፦ “ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ዒንሢ ኬስካንዳኔ” ጌዒ ጌዒ ዓሶም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጋኔ። ዔያታ ጋዓንቴ ፔ ቶኦኪና ጎሜኮ ዓይሌኬ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ባሺንታዖ ባሼሢም ዓይሌ ማዒ ቆሊንታኔ። 20ኑ ጎዳሢ፥ ኑና ዻቂሼ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዔሪ ሳዖይዳ ዒኢሳ ባኮይዳፓ ቶላዖ ጊንሣ ዬኖ ዒኢሳ ባኮና ዓርቂንቲ ዔያታ ባሺንቴቴ ቤርታኣስካፓ ዑሣ ጊንፃኣሲ ዔያቶም ባሼ ፑርታንዳኔ፤ 21ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ጎይጾ ዔሪ ዔያቶም ዒንጊንቴ ዱማዼ ዓይሢፆ ሃሺ ጊንሢም ማዓስካፓ ቤርታ ዔያታ ጌኤዦ ጎይጾ ዔሩዋዖ ዓቴቶ ቃራታዖኬ። 22“ካኒ ጮኦሽኬ ጮኦዦ ጊንሣ ሙዓኔ” ዬያጉዲ ሃሣ “ጉዱንሢ ዑፆ ማስቴስካፓ ጊንሣ ዾቃሌይዳ ኮላዻኔ” ጌይንቲ ኬኤዚንቴ ኮኦኪንሣ ዔያቶይዳ ጎኔ ማዒ ኩሜኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\