ጴፂሮሴ ኪኢቶ 2 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔሢና ዒዛ ማዾም ዳኪንቴ ሲሞኔ ጌይንታ ጴፂሮሴይዳፓ፦ ኑ ፆዛሢና ኑኡኮ ዼኤሻሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴፓ ጴዻ ፂሉሞ ዛሎና ኑ ዴንቄ ጉሙርቂፆጉዴያ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፆ ዴንቄዞንሢም፤ 2ፆሲ፤ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዔሪሢና ሃሣ ዒዛይዳፓ ማዔ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ። 3ፔ ቦንቾና ሃሣ ፔ ኮሹሞና ኑና ዔኤሌሢ፥ ዒዛ ኑ ዔሬሢሮ ናንጊንታ ጎኔ ዓያና ዓሲ ማዒሢንታም ኮይሳ ባኮ ቢያ ፔኤኮ ፆሱሞ ዎልቆና ኑም ዒንጌኔ። 4ዬንሢ ኑም ዒንጊንቴ ባኮንሢ ዛሎና ሳዖይዳ ዓኣ ፑርቶ ሱኡኮይዳፓ ዔቄያና ማሊጾ ላቢሳ ባኮይዳፓ ዒንሢ ቶሊ፥ ፆሲ ናንጋ ጎይጾጉዲ ዒንሢያ ናንጋያ ማዓንዳጉዲ ቦንቺንቴያና ሃሣ ሚርጌና ዼኤፒ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑም ዒዚ ዒንጌኔ። 5ዬያ ዛሎሮ ጌዒጋፓ ሃይፓ ሊካ ፓይዲንታ ባካ ዒንሢም ቃሲንታንዳጉዲ ኮዑዋቴ፤ ፆሲ ጉሙርቂሢዳ ኮሹሞ፥ ኮሹሞይዳ ዔራቶ፥ 6ዔራቶይዳ ፔና ቆሊሢ፥ ፔና ቆሊሢዳ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢዳ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢ፥ 7ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢዳ ዎሊም ዓዳ ጌርሲና ጌሮናጉዲ ማሊሢ፥ ጌርሲና ጌሮና ጉዲ ዎሊም ማሊሢዳ ናሹሞ ቃሱዋቴ። 8ዬንሢ ባኮንሢ ዒንሢዳ ሚርጌና ዓኣቶ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዔሬ ዔራታ ፓሣ ባኣዚ ባኣያና ዓኣፒ ዓኣፑዋያ ዒንሢ ማሃዓኬ። 9ዬንሢ ባኮንሢባኣ ዓሲ ጋዓንቴ ሃኬ ዓኣ ባኮ ዛጋኒ ዳንዳዑዋያ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ዺቦ ጎሞይዳፓ ማኣሪንቲ ጌኤሽኬሢያ ዒ ዋሌኔ። 10ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢኮ ዔኤሊንቲፆና ዶኦሪንቲፆ ዔራኒ ሚርጌና ዶዱዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዔቶ ፔቴታዖ ዻቢንታዓኬ። 11ዬያይዲፆና ኑና ዻቂሻ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ጉቤ ቢታንቶ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 12ዎዚ ሃንሢ ባኮንሢ ዒንሢ ዔራያና ዓርቄ ጎኑሞና ዶዲ ናንጋያ ማዔቶዋ ዬያቶ ዒንሢም ኬኤዚ ጶቂሥሢ ታ ዋላዓኬ። 13ታኣኒ ሼምፖና ዓኣዖ ዒንሢ ቢያ ኬሊ ጴቻንዳያ ታና ኮይሳኔ ጌዒ ታ ማላኔ። 14ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታኣም ዻዌ ጎይጾና ሓኖ ዓጮይዳፓ ዑኬና ሃይቂ ታ ዱማዻንዳሢ ታ ዔራኔ። 15ሃሢ ታ ዒንሢም ዶዲሺ ኬኤዛሢ ሃይቂ ታ ዒንሢዳፓ ዱማዼሢኮ ጊንጻፓ ማዔቴያ ዬንሢ ባኮንሢ ዋሉዋዖ ቢያ ኬሊ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲኬ። 16ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዎልቆና ዒዛኮ ሙኪፆ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛ ዎዶና ኑ ኑ ቶኦኪና ዒዛኮ ዒጊቻ ቦንቾ ዓኣፒና ዛጊ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዔራቶና ኬኤዚንቴ ሓይሴ ዓርቂቱዋሴ። 17“ታና ዎዛሳ፥ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢ ታኣኮ ሃያኬ” ጋዓ ዑኡዛ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ዒዛም ሙኬ ዎዶና ፆሲ ዓዳሢዳፓ ዒዚ ጋላታና ቦንቾና ዔኬኔ። 18ዒዛና ዎላ ጌኤዦ ዹኮይዳ ኑ ዓኣዖ ዬኖ ጫሪንጫፓ ሙኬ ዑኡዞ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜኔ። 19ዬኖ ሃሣ ሚርጌና ጎናሳ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ቃኣላ ኑ ኮራ ዓኣኔ፤ ዬኖ ቃኣሎ፦ ሳዓ ካሪ ካሪፆ ዦኦጋሢያ ዒንሢኮ ዒና ፖዓንዳኣና ዹሚዳ ፖዓ ፖዒጉዲ ሂርጊ ዒንሢ ዓርቂ ካፔቶ ቃራኬ። 20ቢያ ባኣዚኮ ቤርታ ዒንሢ ጶቂሢ ዔራኒ ኮይሳ ባኣዚ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆሲ ማሊፆ ዓይጎ ማዔቶዋ ፔቴ ዓሲታዖ ፔ ማሊሢና ቡላኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢኬ። 21ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆሲ ማሊፃ ቢያ ፔቴታዖ ዓሲ ማሊሢና ኬኤዚንቴያቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ኬኤዜም ዓሳ ፆሲዳፓ ዔኪ ኬኤዜያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\