ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 9

1ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳኒ ዒንሢ ኬሴ ሚኢሾ ዛሎ ታ ዒንሢም ፃኣፓንዳያ ኮይሱዋሴ፤ 2ዒንሢ ዓካይያይዳ ዓኣ ዓሳ ሜሌ ዓሲ ማኣዳኒ ዒንሢኮ ኮሺ ማሊሢ ዓኣሢ ታ ዔራሢሮ “ዓካይያይዳ ዓኣ ዓሳ ሂናኣ ቤራፓ ዓርቃዖ ሜሌ ዓሲ ማኣዳኒ ጊኢጊንቲ ዓኣያኬ” ጌዒ ታ ሜቄዶኒያ ዓሶም ጫርቂ ኬኤዜኔ፤ ዒንሢኮ ኮሺ ማሊሢና ዔቂ ማዺጻ ሜሌ ዓሶ ኮሺ ማዻንዳጉዲ ጴቼኔ። 3ዓካሪ ኑ ዒንሢና ሄርሺንቲ ጌዔ ጌኤዛ ጉሪ ማዑዋጉዲ ሃንሢ ዒሾንሢ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ዒንሢያ ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜሢጉዲ ጊኢጊንቲ ካፑዋቴ። 4ሜቄዶኒያ ዓሳ ታኣና ዎላ ዒንሢ ኮይላ ሙካ ዎዶና ዒንሢ ጊኢጊንቲባኣያ ማዒ ዓኣንቴ ዒንሢ ዴንቄቴ ኑ ዒንሢና ሄርሺንቲ ኬኤዜ ባኮና ኑናንታ ዒንሢንታ ዎላ ቦርሲንታንዳኔ። 5ዬያሮ ዒንሢ ዒንጋንዳኔ ጌዒ ናኣቤ ባኮ ቤርታዺ ዒንሢ ጊኢጊሻንዳጉዲ ዒንሢም ጶቂሢ ኬኤዞም ጌዒ ሃንሢ ዒሾንሢ ቤርታሲ ዒንሢ ኮይላ ዔያቶ ሺኢቂ ዳካኒ ኮይሳያታሢ ታ ዔሬኔ፤ ዬያይዴም ታኣኒ ሙካ ዎዶና ዒንሢ ዒንጋኒ ጌዔ ባካ ዒንጊንቲ ጊኢጌያ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢ ዒንጋሢያ ዓሲ ዎልቃዼምቱዋንቴ ናሹሞና ዒንጋያ ማዒጻኣ ዔርታንዳኔ። 6“ዻካ ዜርሢ ዜርቄሢ፡- ዻካ ሃኣኮ ዔካንዳኔ፤ ሚርጌ ዜርሢ ዜርቄሢ ሚርጌ ሃኣኮ ቡኩሲ ዔካንዳኔ” ጌይንቴሢ ጶቂሡዋቴ። 7ፆሲ ናሽካሢ ዎዛና ዒንጋ ዓሲ ማዔሢሮ ፔቴ ፔቴሢ ዒንጋኣና ፔ ዒና ናሽኬሢጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም “ዓይጎሮ ታ ዒንጋይ?” ጌዒ ጌዒ ዓሲ ዒንጎም ጌዒ ዎልቃዼም ዒንጎፓ። 8ዒንሢ ቢያ ዎዴ ኮይሳ ባኣዚ ቢያ ዴንቂ፥ ኮሺ ማዾ ቢያ ማዻንዳጉዲ ፆሲ ዓንጆ ዒንሢም ዒንጋኒ ዳንዳዓኔ፤ 9ዬይያ፡- “ማንቆ ዓሶም ኮሹሞና ዒዚ ዒንጌኔ፤ ዒዛኮ ኮሹማ ናንጊና ናንጋኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 10ዜርሢ ዜርቃሢም ዜርሢ፤ ሃሣ ዓሲ ሙዓንዳጉዲ ሙኡዚ ዒንጋ ፆዛሢ፡ ዒንሢ ዜርቃንዳ ዜርፆ ሚርጌ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ፤ ዒንሢ ዒንጋሢኮዋ ዓኣፖ ዒ ሚርጊሻዳንዳኔ። 11ዒንሢ ኮሹሞና ዒንጋ ባካ ኑ ዛሎና ዔያቶም ሄላ ዓሳ ቢያ ፆሲ ጋላታንዳጉዲ ሃሣ ቢያ ዎዴ ኮሹሞና ዒንሢ ዒንጋንዳጉዲ ፆሲ ቢያ ባኣዚና ዒንሢ ዖርጎቻንዳኔ። 12ዬይ ዒንሢ ዒንጊጾና ማዻ ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ሜታሢ ሼሌዒሳያ ሌሊቱዋንቴ ፆሲ ሚርጌና ዔያታ ጋላታንዳጉዲ ዔያቶ ማሃኔ። 13ዬይ ማዻ ዒንሢኮ ዒንሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዋይዚ ዔኪ ዓይሢንቴሢሮና ዔያቶና ሜሌዞንሢናም ዒንሢኮ ዒንጊጻ ዔርቴያ ማዔሢሮ ቢያሢ ፆሲ ጋላታንዳኔ። 14ዔያታ ፆሲ ዒንሢም ዒንጌ፥ ዑሣ ዓኣዼ ዼኤፒ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊጾ ዛሎና ዒንሢ ጶቂሣሢሮ ዒንሢም ዔያታ ሺኢቃንዳኔ። 15ዓሲ “ሃማኬ” ጌይ ኬኤዛኒ ዳንዳዑዋ ፆሲኮ ዒንጊፆሮ ዒዚ ጋላቲንቴያ ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\