ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 6

1ፆሲና ዎላ ኑኡኒ ማዻያ ማዔያታሢሮ፦ “ዒንሢ ፆሲዳፓ ዔኬ፥ ዒ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆ ጉሪ ማሂፖቴ” ጌይ ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 2ፆሲ ኬኤዛዖ፡- “ታ ኔም ኮሺ ባኣዚ ማዻንዳኔ ጌዔ ኬላ ሄሌ ዎዶማና ታ ኔም ዋይዜኔ፤ ታ ኔና ዻቂሻንዳኔ ጌዔ ኬላ ሄሌ ዎዶማና ታ ኔና ማኣዴኔ” ጋዓሢሮ “ሓይሾ ዓካሪ ጌይንቴ ዎዳ ሃያኬ፤ ዻቂንቶ ኬላኣ ሃኖኬ።” 3ኑ ማዻ ማዻ ቦሂንቱዋጉዲ ዓይጎ ባኣዚና ማዔቴያ ዖኦማኣ ዹቆ ኑ ማዓዓኬ። 4ጋዓንቴ ኑና ሄላ ሜቶና ሄላ ባኮ ቢያ፤ ሃሣ ዋኣዪሳ ሜቶ ቢያ ጊቢ ዳንዳዒሢና ፆሲም ማዻ ዓሲ ማዒፆ ቢያ ዛሎና ኑ ፔጋሲ ዔርዛኔ። 5ፆሲም ማዻ ዓሲ ማዒፆ ኑ ዔርዜሢ፦ ዢራፓና ጳዺንቲ፥ ቱቲ፥ ዓሲና ዣሊ፥ ሚርጌ ማዺ ላቢንቲ፥ ጊንዖ ዓቲሢና ናይዺንቲሢናኬ። 6ዬያጉዲ ሃሣ ጌኤሹሞና፥ ዔራቶና፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና፥ ኮሹሞና፥ ዓያና ጌኤሺና ሃንቲሢና፥ ጎኔ ናሹሞና፥ 7ጎኔ ባኮ ኬኤዚሢና ፆሲ ዎልቄና ማዺፆናኬ፤ ዔኤቢ ባሻኒ ማዔቴያ ኑ ጊዳ ሙካ ባኮ ላኣጋኒ ዳንዳዒሳ ዓንጋሞ ኑኡኮ ማዓሢ ፂሉሞኬ። 8ቦንቺንቲሢና ዻውሲንቲሢና ጋላቲንቲሢና ጫሽኪንቲሢና ኑ ናንጌኔ፤ ሃሣ ኑ ጎኔ ኬኤዛ ዓሲታዖ ሉኡዚ ዓሲ ጌይንቴኔ፤ 9ኑ ዔርቴ ዓሲታዖ ዔርቲባኣ ዓሲ ማዔኔ፤ ሃይቄኔ ኑ ጌይንቴያታዖ ሃሢ ሼምፔና ኑ ዓኣኔ፤ ኑኡኒ ጳርቂንቴቴያ ኑና ዎዺቦኦሴ፤ 10ኑና ዖዪሶናያ ማዔቴያ ቢያ ዎዴ ኑ ዎዎዛዻያኬ፤ ኑ ማንቆ ዓሲታዖ ሚርጌሢ ኑ ዖርጎቻኔ፤ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣ ዓሲታዖ ቢያ ባካ ኑኡሮ ማዔያኬ። 11ዒንሢ ቆሮንቶሴይዳ ናንጋ ዓሳ! ታ ዒንሢም ፔጌና ኬኤዜኔ፤ ዒኖ ኑኡኮ ኑ ዒንሢም ዻዊ ሃሼኔ። 12ዒንሢ ዒንሢኮ ዒኖ ኑም ዻዊ ሃሺባኣፓዓቴም ኑ ዒኖ ዒንሢም ዻዊ ኑ ሃሼኔ። 13ታኣኮ ዒንሢ ናኣቶ ማዔሢሮ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ፡- “ዒንሢያ ዒማይዲ፥ ሚርጌና ዒኖ ዒንሢኮ ኑም ዻዊ ሃሻንዳጉዲ” ጌይኬ። 14ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶና ዎላ ኮይሱዋ ጎይሢና ፔቴ ማዒፖቴ፤ ፂሉሞና ጎሜና ፔቴ ማዓኒ ዳንዳዓ? ፖዒና ዹሚና ዎላ ዎዲ ናንጋኒ ዳንዳዓይ? 15ኪሪስቶሴና ዲያብሎሴና ዎይቲ ዎላ ጊኢጋኒ ዳንዳዓይ? ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲና ጉሙርቁዋ ዓሲና ዎይቲ ፔቴ ማዓኒ ዳንዳዓይ? 16ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮና ሜሌ ካኣሺናኮ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ፆሲ፡- “ታ ናንጋ ማኣሮ፥ ታ ዴሮ ባኣካ ታ ማሃንዳኔ፤ ዔያቶና ዎላ ታ ናንጋንዳኔ፤ ታ ዔያቶኮ ፆዛሢ ማዓንዳኔ፤ ዔያታኣ ታ ዴሬ ማዓንዳኔ” ጌዔሢጉዲ ኑኡኒ ባይቁዋ ፆዛሢም ዱማዼ ማኣሪኬ። 17ሓሣ ፆሲ ኬኤዛዖ፡- “ዔያቶ ባኣካፓ ዱማዺ ኬስኩዋቴ፥ ዒኢቴ ባኮ ካኣሚፖቴ፤ ታኣኒያ ዒንሢ ታ ዓሲ ማሃንዳኔ፤ 18ታ ዒንሢኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢ ታኣኮ ዓቲንቆና ዉዱሮ ናኣቶና ማዓንዳኔ፤ ጋዓኔ፤ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳሢ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\