ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 5

1ሓይ ዉልሻ ማላ፥ ዻካ ዎዴሮ ማዔ ዑፃ ኑኡኮ ባይቄቴያ ዓሲ ማዢባኣያ፥ ፆሲ ማዤ ናንጊና ናንጎ ማኣሪ ኑኡኮ ጫሪንጮይዳ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 2ሃይካ ኑ ሳዖይዳ ዓኣዖ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ማኣሮ ኑኡኮ ጌላኒ ኮዒ ሚርጌና ማሊ ኑ ሜታዻኔ። 3ዬያ ማኣሮይዳ ኑ ጌሌ ዎዶና ማኣሪባኣያ ካሎ ኑ ማዓዓኬ። 4ሓያ ዉልሾጉዴ ማኣሮይዳ ኑ ናንጋ ናንጋ ዴኤፄም፥ ኑ ሚርጌና ማሊ ሜታዻኔ፤ ኑ ዬያይዲ ማሊ ሜታዻሢያ ሃይቢ ናንጊና ላኣሚንቴም፥ ሎ ጫሪንጮ ማኣሮ ኑኡኮ ጌላኒ ኑ ኮዒኬ፤ ሓያ ሳዖ ናንጎይዳፓ ሃሺ፥ ዱማዻኒ ኮዒ ሌሊቱዋሴ። 5ያዺ ማዓንዳጉዲ ኑና ጊኢጊሼሢ ፆሲኬ፤ ኑም ሃጊ ማዓንዳ ባኮኮ ቢያ ዓይሢ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ፔኤኮ ዓያኖዋ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ። 6ኑኡኮ ሳዖይዳ ናንጎ ማኣሮ ማዔ ዑጾና ኑ ዓኣ ዎዶማና ጎዳይዳፓ ኑ ሃኪ ናንጋሢ ዔራያ ማዔቴያ ቢያ ዎዴ ዒጊጩዋዖ ጎዳ ጉሙርቂ ኑ ናንጋኔ። 7ኑኡኒ ናንጋሢ ጎዳ ጉሙርቂሢና ማዓንዳኣፓዓቴም ዛጊሢናቱዋሴ። 8ሓያ ኑኡኮ ማኣሮ ማዔ ዑፆይዳፓ ዱማዺ ጎዳና ናንጋኒ ኑኡኒ ኮዓኔ፤ ጫርቂኬ ኑ ጌስታሢ። 9ዬያሮ ሓያ ኑኡኮ ዑፆና ኑ ዓኣቴያ ዱማዺ ኑ ናንጌቴያ ኑኡኮ ማሊፃ ጎዳ ዎዛሲሢኬ። 10ፔቴ ፔቴሢ ፔ ናንጌ ዎዶና ማዼማ ጉዴያ፥ ኮሺ ማዔቴያ ፑርታ ማዼ ማዾ ዛሎ ዒንጊንታ ባኮ ዔካኒ ኪሪስቶሴኮ ዎጎ ዎጎ ቤዞ ሺኢኪ ዔካንዳኔ። 11ፆሲ ዒጊጪሢ ዎዚ ጌይሢታቴያ ኑ ዔራሢሮ ዓሳ ኑ ጋዓ ባኮ ጎኔኬ ጌይ ዔካንዳጉዲ ኑ ማዻኔ፤ ኑኡኒ ዖናንሢታቴያ ፆሲ ኑና ዔራኔ፤ ዒንሢያ ሃሣ ዒንሢ ዒኖና ኑኡኒ ዖናንሢታቴያ ዔራኔ ጌይ ታ ማላኔ። 12ጋርሲ ዒናይዳ ዓኣ ባኣዚቱዋንቴ፥ ዙላ ዓሲም ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታ ዓሶም ዒንሢ ማሂ ኬኤዛኒ ኑኡና ዒንሢ ሄርሺንታንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ላሚ ጊንሣ ኑኡኮ ዖኑሞ ዒንሢም ኑ ኬኤዛኒቱዋሴ። 13ኑ ዣኣሽካ ዓሲ ማዔቴያ ፆሲሮ ጌይኬ፤ ሃሣ ዒናና ዓኣ ዓሲ ኑ ማዔቴ ዒንሢሮ ጌይኬ። 14ኪሪስቶሴኮ ናሹማ ኑና ዬያ ማዺሻኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴሢ ቢያሢ ዛሎ ሃይቄሢና ቢያሢ ዒዛና ዎላ ሃይቄያ ማዔሢ ኑ ዔራሢሮኬ። 15ሼምፔና ዓኣዞንሢ ቢያ ዔያቶ ጋይቴ ሓይቂ ሓይባፓ ዔቄሢም ናንጋንዳኣፓዓቴም ሃይካፓ ሴካ ፔም ጌዒ ናንጉዋጉዲ ኪሪስቶሴ ቢያሢም ሓይቄኔ። 16ዬያሮ ሃይፓ ሴካ ዖናኣ ኑ ዓሲ ዛጋ ዓኣፒና ዛጋዓኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ኪሪስቶሴ ኑ ዛጌሢ ዓሲ ዛጋ ዓኣፒና ማዔቴያ ሃካፓ ሴካ ጋዓንቴ ኑ ዛጋንዳሢ ዬያ ጎይፆቱዋሴ። 17ዬያሮ ዖኦኒያ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዔቴ ዓኪ ማዢንቲኬ፤ ቤርታኣ ባካ ዓኣዼኔ፤ ዬያ ቤዞ ዓኪ ባኣዚ ዓርቄኔ ጌይሢኬ። 18ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ኑና ፔኤና ዎላ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጊኢጊሼሢና፥ ጊኢጊሺፆ ማዾዋ ኑም ዒንጌ ፆዛሢ ዛሎናኬ። 19ዬይያ ፆሲ፡ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓሶ ቢያ ፔኤና ዎላ ጊኢጊሼኔ ጌይሢኬ፤ ሃሣ ዻቢንቶዋ ዔያቶኮ ዓርቂባኣሴ፤ ኑኡማኣ ዬያ ዓሶ ጊኢጊሻ ቃኣሎ ዒንጌኔ። 20ፆሲ ዓሶ ፔ ባንሢ ኑ ዛሎና ዔኤላሢሮ ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ማዒ ጌስታያኬ፤ ዬያሮ፦ “ፆሲና ዎላ ጊኢጉዋቴ” ጌዒ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 21ኑኡኒ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዒ ፆሲ ፂሉሞ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ፆሲ፡ ጎሜባኣ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ጎሞ ኬዳንዳጉዲ ማሄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\