ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 13

1ዓካሪ ሃና ታኣኮ ዒንሢ ኮይላ ሃይሣሶ ሙኮ ማዓንዳኔ፤ ቢያ ባኣዚኮ ጎኑማ ዔርታሢ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ማርካናኬ። 2ላሚፆ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ላቲ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ሃሢያ ታ ሃኬ ዓኣዖ ቤርታ ጎሞ ማዼዞንሢንታ ሃንጎዋቶንታም ላቲ ታ ኬኤዛኔ፤ ዓካሪ ታ ዒንሢ ኮራ ማዒ ሙካኣና ዖናኣ ታ ሚጪንቲ ጌስታዓኬ፤ 3ዬያይዲ ታኣና ማዒ ኬኤዛሢ ኪሪስቶሴታሢ ዒንሢ ዔራንዳኔ፤ ዒንሢ ባኣካ ዒ ማዻንዳሢ ዎልቄናኬ፤ ላቢሢናቱዋሴ። 4ዒዚ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሓይቄሢ ላቢሢና ማዔያታቴያ ሃሢ ዒዚ ፆሲ ዎልቄና ሼምፖና ናንጋኔ፤ ኑኡኒያ ዒዛና ዎላ ማዒፆና ላቤያ ማዔቴያ ዒንሢም ማዻኒ ፆሲ ዎልቄና ዒዛና ዎላ ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ኑ ናንጋኔ። 5ዒንሢ ፆሲ ጎኔ ጉሙርቃያ ማዒፆ ዔራኒ ዒንሢ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ሃሣ ዒንሢ ጊንሣ ሺሪ ዖኦጩዋቴ፤ ዒንሢ ዣኣሌቴ ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃንጎ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 6ኑኡኒ ጋዓንቴ ዬያና ዻቢንቲ ዣኣሊባኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ ጌይ ኑ ጉሙርቃኔ። 7ዒንሢ ፔቴታዖ ፑርታ ባኣዚ ማዹዋጉዲ ፆሲ ኑ ሺኢቃኔ፤ ኑኡኒ ሺኢቃሢ ዎዚ ዓሲም ኑ ኮሺ ዓሲ ማዒ ጴዺባኣቴያ ዒንሢ ቢያ ዎዴ ፒዜ ማዔ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑ ኮሹሞ ዻዋኒቱዋሴ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ጎኑሞም ማዻኣፓዓቴም ጎኑሞና ዎላ ዓኣዹዋ ባኣዚ ዓይጎዋ ኑ ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ። 9ኑኡኒ ላቤያ ማዔም ዒንሢ ዶዲ ማዔቴ ኑም ቃራኬ፤ ኑኡኮ ሺኢጲጻ፡ ዒንሢ ፓጬ ባኣዚ ባኣ ዓሲ ማዓንዳጉዲኬ። 10ሓያ ኪኢቶ ዒንሢፓ ሃኬ ዓኣዖ ታ ፃኣፔሢ ዬያሮኬ፤ ዬያይዲፆና ታ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ጎዳ ታኣም ዒንጌ ቢታንቶና ታ ዒንሢ ሜታሳዓኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ዬያ ቢታንቶ ኑም ዒንጌሢ ዒንሢ ታ ኮሻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ታ ፑርቲሳንዳጉዲቱዋሴ። 11ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ኮሺ ናንጉዋቴ፥ ፓጬ ባኣዚ ባኣ ዓሲ ማዓኒ ዶዱዋቴ፥ ታ ዞሮ ዋይዙዋቴ፥ ዎላ ሃሣ ጊኢጊ ናንጉዋቴ፥ ሴካና ሃንጋና ኮሹሞና ናንጉዋቴ። ናሹሞና ኮሹሞናኮ ፆዛሢ ዒንሢና ዎላ ማዓንዳኔ። 12ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ ማዒ ዎሊ ሄርቂ ሄርቂ ዎሊ ዔኤሉዋቴ። 13ፆሲም ዱማዼ ዓሳ ቢያ ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ። 14ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹማ፥ ፆሲኮ ናሹማ፥ ዓያኖ ጌኤዦኮ ፔቱማ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\