ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 11

1ዻካ ዔኤያቶና ታ ጌስታ ባኮ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዓንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ጎኔኬ፥ ዒንሢ ዳንዳዒ ዳንዳዒኬ። 2ፆሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛም ሌሊ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ኮዓሢጉዲ ታኣኒያ ዒማዺ ማላኔ፤ ታ ያዺዲ ማላሢ፡- ፔቴ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይጉዲ ፔቴ ዓቲንቄም ታ ዒንሢ ዖኦጬሢሮኬ፤ ዬይ ዓሢያ ኪሪስቶሴኬ። 3ሾኦሺ ሂዋኖ ጪንጩሞና ጌሺ ዻቢሴሢጉዲ ጎዖንቴ ዒንሢኮዋ ማሊጻ ፑርቴም ኪሪስቶሴም ዒንሢኮ ዓኣ ፒዙሞና ጌኤሹሞና ዒንሢ ሃሻንዳያ ናንዳኔ ጌይ ታ ሂርጋኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴ ዓሲ ዒንሢ ኮይላ ሙኪ ኑኡኒ ዒንሢም ኬኤዜ ዬሱሴቱዋንቴ ሜሌ ዬሱሴ ዒንሢም ኬኤዜቴ ሃሣ ዒንሢ ቤርታ ዔኬ ዓያኖይዳፓ ሜሌ ዓያና ዒንሢ ዔኬቴ ጊንሣ ሃሣ ቤርታ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ሜሌ ዋይዚ ዒንሢ ዔኬቴያ ዬያ ዒንሢ ዚትዮ ጌይ ዛዛጋኔ። 5ጋዓንቴ ታኣኒ ዬንሢ “ፆሲ ማዾም ዳኪንቴ ዼኤፖ ዓሶ” ጌይንታ ዓሶይዳፓ ዓይጎናኣ ሃታያ ታኣም ማሉዋሴ። 6ዬና ዓሳ ጌኤታሢጉዲ ታ ጌስቲባኣቴያ ዔራቶ ታኣኮ ናንጊኬ፤ ዬያ ሚርጌ ዎዴ፥ ሚርጌ ባኣዚና ፔጋሲ ኑ ዒንሢም ዻዌኔ። 7ታኣኒ ፆሲኮ ኮዦ ሃይሶ ሚኢሼ ዔኩዋኣዖ ዒንሢም ኬኤዚፆና ሃሣ ዒንሢ ዼግዳኒ ታ ቶኦኮ ሂርኪሲጻ ታኣኮ ጎሜ ማዔኔ ጌይሢዳ? 8ዒንሢም ማዻኒ ሜሌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳፓ ማኣዳሢ ታ ዔኪፆና ታ ዔያቶ ቡሬኔ። 9ዒንሢና ዎላ ታ ዓኣንቴ ሜታሢ ታና ሄሌ ዎዶና ሜቄዶኒያፓ ሙኬ ዒሾንሢ ታኣም ኮይሳ ባኮ ዒንጊ ማኣዳያ ማዔሢሮ ዖናኣ ታ ሜታሲባኣሴ፤ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓይጎ ባኣዚናኣ ታ ዒንሢ ሜታሲባኣሴ፤ ሴካ ሃጋ ቤርታኣ ታ ዒንሢ ሜታሲንዱዋሴ። 10ኪሪስቶሴኮ ጎኑማ ታ ጊዳ ዓኣሢሮ ታ ጫርቂ ጌስቱዋጉዲ ዓካይያ ዓጮይዳ ታና ላኣጋኒ ዳንዳዓይ ዖኦኒያ ባኣሴ። 11ዬያ ታ ጋዓሢ ዓይጎሮዳይ? ታ ዒንሢ ናሽኩዋኣሢሮዳ? ፆሲ ዔራሢጉዲ ታ ዒንሢ ናሽካኔ። 12ዬያታ ሓንጎ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴ ዓሳ፦ “ኑኡኒያ ጳውሎሴንሢጉዲ ማዻኔ” ጌይ ጌይ ዔያታ ሄርሺንታ ባኮ ዔያቶ ሃሺሳኒ ሃሢ ታ ማዻ ጎይጾ ሃጊ ሴካኣ ማዻንዳኔ። 13ዬኖ ጉዴ ዓሳ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ፔና ማሊሻኒ ኮዓያ፥ ሉኡዙሞና ፆሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማላ ጌሺ ማዻ ዓሲኬ። 14ዬይ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚቱዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፃላሄታዖ ፔና ፖዖ ኪኢታንቾ ማሃኒ ዱማ ዱማ ጎይሢና ፔና ላኣማኔ። 15ዬያሮ ፃላሄም ማዻ ዓሳ ፂሉሞና ማዻያ ማሊሲ ፔና ዱማ ዱማ ጎይሢና ላኣሜቴያ ዲቃሢ ሄርሺሳያቱዋሴ፤ ጋፒንፃ ዔያታ ማዼ ማዾ ዛሎ ፔኤኮ ዴንቃንዳኔ። 16“ዓይጎ ዓሲያ ታና ዔኤያኬ ጎዖፓ” ጌይ ላሚ ታ ኬኤዛኔ። ታ ዒንሢም ዔኤያ ማሊ ጴዼቴያ ዻካ ታ ጫርቂ ጌስታንዳጉዲ ዔኤያ ማሂ ታና ፓይዱዋቴ። 17ሓያይዲ ታ ጫርቂ ጌስታሢ ጎዳ ማሊፆጉዲቱዋንቴ ዔኤያ ማዒኬ። 18ሚርጌሢ፡ ሃያ ሳዖ ባኣዚና ሄርሺንታሢሮ ታኣኒያ ሄርሺንታንዳኔ። 19ዒንሢ ጪንጫ ማዔሢሮ ዔኤዮ ዓሶ ባኮ ዛጌዖ ጊባኔ። 20ዬያጉዲ ዖኦኒያ ዒንሢ ዓይሌ ማሄቶ፥ ቡሪ ዒንሢ ባኮ ዔኬቴ፥ ዒንሢ ጌሼቴ፥ ዒንሢዳ ዖቶርቂ ጌስቴቴ፥ ዖኦኒያ ዒንሢ ባዔቴ ዚቲ ጌዒ ጊቢ ዒንሢ ዳንዳዓንዳኔ። 21ዎዚ ታና ቦርሳያ ማዔቴያ ዒንሢጉዲ ጊቢ ዳንዳዒፆና ኑ ዶዲ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። ጋዓንቴ ዖኦኒያ ሄርሺንታኒ ጫርቃቶ ታኣኒያ ዒዛጉዲ ጫርቂ ሄርሺንታንዳኔ፤ [ዬያ ታ ጋዓሢ ሃሢ ዔኤያጉዲ ማዒኬ።] 22ዔያታ ዬና ዓሳ፡ ዔብሬ ዓሲዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ፤ ዔያታ ዒስራዔሌ ዓሲዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ፤ ዔያታ ዓብራሃሜ ዜርሢዳ? ታኣኒያ ዔያቶጉዲኬ። 23ዔያታ ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሶዳ? ታኣኒ ዔያቶይዳፓ ባሼ ኪሪስቶሴም ማዻያኬ፤ [ዬያ ታ ጋዓሢ ዣኣሹሞጉዲኬ።] ታኣኒ ሚርጌ ዎዴ ማዾና ላቤኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ታ ቱቴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ዢራፓናኣ ታ ጳርቂንቴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ሃሣ ታ ሃይቄዖ ዓቲ ዓቲ ዓኣሤኔ። 24ዓይሁዶ ዓሳ ዢራፓና ሃይሢታሚ ታዞጳ ጳዺ ዶንጎ ማይንቲ ታና ጳርቄኔ፤ 25ሓይሢ ማይንቲ ኮኦሎና ታ ጳዺንቴኔ፥ ፔቴና ሹቻ ታ ዹይንቴኔ፥ ሃይሢ ማይንቲ ዋኣሢ ካኣሚሌይዳ ሜታ ታና ሄሌኔ፥ ፔቴ ኬሊ ዹሚና ሮኦሪና ቢያ ዋኣሢዳ ታ ዎርቂ ፔኤቄኔ፤ 26ሚርጌ ዎዴ ታ ጎይሢ ሃንቲሢና ሜታዼኔ፤ ዬያይዳ ዎርዚ ኩሚ ታና ሙዔዖ ዓቴኔ፥ ሱላንታ ታ ዒጊኖ ዓይሁዶ ዓሶንታ ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሳኣ ታና ዎዼዖ ዓቴኔ፥ ካታሞና ካዮና ዼኤፖ ባዞናይዳ ታ ሃይቄዖ ዓቴኔ፤ ሃሣ ሉኡዙሞና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃኔ ጋዓ ዓሳ ታና ዎዼዖ ዓቴኔ። 27ሚርጌ ታ ላቢ ማዺ ሜቶ ዛጌኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ጊንዖ ታ ዓቴኔ፥ ናይዚና ዋኣሢ ዼኤቢና ታና ሜታሴኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ሙኡዚ ባይቄም ታ ሜታዼኔ፥ ሚርጌ ዎዴ ጪኢሺና ካሉሞና ታና ሜታሴኔ። 28ጋዓንቴ ሜሌ ዓቴ ባኮይዳፓ ባሼ ቢያ ኬሊ ታና ሜታሴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎኬ። 29ፔቴ ዓሲ ላባኣና ታ ዒዛና ዎላ ላባኔ፤ ሃሣ ፔቴ ዓሲ ባጋሢ ዻቢሲ ጎሜይዳ ጌልዜቴ ሚርጌና ታ ዻጋዻኔ። 30ሄርሺንቲ ጌስቲሢ ኮይሳያ ማዔቴ ታኣኒ ሄርሺንታሢ ታ ላቤያ ማዒፆ ዻዋ ባኮንሢናኬ። 31ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆዛሢ ናንጊና ጋላቲንቴያ ማዖም፤ ታ ሉኡቂ ኬኤዙዋኣሢ ዒ ዔራኔ። 32ዴማስቆ ካታሞይዳ ታ ዓኣ ዎዶና ካኣቲ ዓሬታሴኮ ዴማ ማዒ ዴሮ ዎይሣሢ ታና ዓርቃኒ ኮዒ ካታሞ ጌላ ካሮ ካሮ ካፓ ዓሶና ካፒሳኔ። 33ጋዓንቴ ሹጮና ኬልቂ ኮሾና ዲሮኮ ፑልታና ዓሳ ታና ሮኦጬና ኬይሴም ታ ዒዛይዳፓ ቶሊ ዓቴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\