ቆሮንቶሴ ዓሶም 2 1

1ፆሲ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፡- ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዬያጉዲ ዓካይያይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዴሮም ቢያ፤ 2ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ሚጪንታ ዓዶ ማዔያ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚና ዶዲሻያ ማዔ ፆዛሢ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ፥ ፆዛሢም ጋላታ ሄሎንጎ። 4ኑኡኒ ፆሲዳፓ ዴንቃ ዶዱሞና ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶ ቢያ ዶዲሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ፥ ፆሲ፡ ኑ ሜታዻ ዎዶና ቢያ ኑና ዶዲሻኔ። 5ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ ኑዋ ሚርጌና ሜታዼሢጉዲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዶዱሞ ሚርጌና ኑ ዴንቃንዳኔ። 6ኑኡኒ ሜታዻ ዎዶና ዒንሢ ዶዱሞና ዻቂንታና ዴንቃኔ። ኑኡኒ ዶዱሞ ዴንቃ ዎዶና ሃሣ ዒንሢያ ኑኡኒ ሜታዼ ሜቶ ጉዴ ሜቶ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዱሞ ዴንቃኔ፤ 7ኑኡና ዎላ ዒንሢ ሜታዻሢጉዲ፥ ኑ ዶዱሞዋ ዒንሢ ዴንቃያ ማዔሢ ኑ ዔራሢሮ ዒንሢዳ ኑ ጌሣ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዶዲኬ። 8ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒሲያይዳ ኑ ዓኣንቴ ኑና ሄሌ ሜታሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ ዬይ ኑና ሄሌ ሜታሢ ሚርጌና ኑም ዴኤፄያ ማዔሢሮ ኑ ሼምፔና ዓታንዳኔ ጌዒ ማሊባኣሴ። 9ፔቶ ኑ ሓይቃንዳጉዲ ኑ ዑጻ ዎጊንቴያ ኑም ማሊ ጴዼኔ፤ ዬይ ቢያ ኑና ሄሌሢ ሃይቄ ዓሶ ዔቂሳ፥ ፆሲ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሃንዳፓዓቴም ኑና ኑ ጉሙርቁዋጉዲኬ። 10ዬያሮ ዒዚ ኑና ዬያ ሓይቦይዳፓ ዻቂሼኔ፤ ሓጊያ ኑና ዻቂሻንዳኔ፤ ኑና ዻቂሻንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑ ጌሤሢ ዒዛይዳኬ፤ 11ዬይ፡ ዒንሢ ኑና ሺኢጲፆና ማኣዳሢሮ፥ ሚርጌ ዓሶ ሺኢጲፆና ኑኡኒ ፆሲ ማኣዶ ዴንቄም ሚርጌሢ ፆሲ ጋላታንዳኔ። 12ሓያ ዓጮይዳ ባሼ ዒንሢና ዎላ ኑ ፔቱሞና ሃሣ ፆሲዳፓ ማዔ፥ ፂሉሞና ፒዙሞና ኑ ናንጌሢ ኑ ዒና ማርካዻኔ፤ ዬይ ዓሲ ዔራቶናቱዋንቴ ፆሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊጾ ዎልቆናኬ፤ ዬያሮ ሄርሺንታ ኑኡኮ ዬያናኬ። 13ናባቢ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋ ባኣዚ ኑ ዒንሢም ፃኣፓዓኬ፤ ቢያ ባኮ ዒንሢ ዔራንዳሢያ ታ ጉሙርቃኔ፤ 14ሓሢ ዒንሢ ኑ ዛሎ ጋፒሲ ዔሩዋ ባኮ ጊንፃፓ ጋፒሲ ዒንሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጎዳ ዬሱሴ ኬሎና ኑ ዒንሢና ዖቶርቃንዳሢጉዲ ዒንሢያ ኑኡና ዖቶርቃንዳኔ። 15ዬይ ባካ ጎኔ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ላሚ ዒንሢም ማዓ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃዳጉዲ ቤርታዺ ዒንሢ ታ ዛጋኒ ማሌንቴኬ። 16ዬያ ታ ዛጋኒ ማሌሢ ሜቄዶኒያ ባንሢ ዓኣዻኣና ሃሣ ዒኢካፓ ማዒ ሙካኣናኣ ቢያኬ፤ ዬካፓ ዪሁዳ ታ ዓኣዻኣና ዒንሢ ታና ማኣዳንዳኔ ጌዒ ታ ማሌኔ። 17ጋዓንቴ ዬያ ታ ማላኣና ታኣኒ ማዻ ባኮ ዔሩዋዖ፥ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሲ ማላ? ሃሣ ዬያ ማሊፆና ፔቴና “ሂዮዋ፥ ዔይዔያ” ጌዒ ጌዒ ዓሲ ማሊሢና ታ ማዻያ ማላ? 18ፆሲ ሉኡቁዋ ፆሲ ማዔሢሮ ኑኡኒያ ዒንሢም ኬኤዛሢ “ሂዮዋ፥ ዔይዔያ” ጌዒ ሴካ ሃንጋ ጌይሲ ሺርሻ ባኣዚቱዋሴ። 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ታናንታ ሲላሴንታ ፂሞቴዎሴንታ ፆሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛሢ “ሂዮ” ጋዓያና ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም “ሂዮዋ፥ ዔይዔያ” ጋዓያናቱዋሴ። 20ፆሲ ኑም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ቢያ “ሂዮ” ማዒ ኩማንዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኬ። ዬያሮኬ ፆሲ ቦንቾም ኪሪስቶሴና “ዓኣሜን” ኑ ጋዓሢ። 21ኑና ማዔቴያ ዒንሢ ኪሪስቶሴና ኑ ዶዳንዳጉዲ ማሄሢ ፆሲኬ፤ ዒዛም ኑና ዱማሴሢያ ዒዛኬ። 22ዒዛም ኑ ማዔሢ ዔርዛ ማላታ ኑ ጊዳ ጌሤሢና ሃጊ ኑም ዒንጊንታንዳ ባኮኮ ዓያኖ ጌኤዦ ዓይሢ ባኣዚ ማሂ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ። 23ታኣኒ ቆሮንቶሴ ማዒ ሙኪባኣሢ ዒንሢ ዖዪሳዓ ጌዒ፥ ሚጪንቲሢናኬ፤ ዬያኮ ፆሲ ታኣኮ ማርካኬ። 24ዒንሢ ጉሙርቂሢና ዶዴያ ማዔሢሮ ዒንሢ ዎዛሳኒ ዒንሢና ዎላ ኑ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ጉሙርቃንዳ ባኮ ኑ ዒንሢም ኬኤዚ ዓይሣያቱዋሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\