ፂሞቴዎሴም 1 6

1ፆሲ ሱንፆና ኑ ዔርዛ ዔርዚፆና ጫሽኪንቱዋጉዲ ዓሶም ዓይሌ ማዒ ማዻ ዓሳ ቢያ ዔያቶ ዎይሣ ዓሳ ቦንቺንታኒ ኮይሳሢ ዔሮንጎ። 2ዔያቶ ዎይሣ ዓሳ፡ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዔ፥ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዔያቶኮ ዒሾንሢ ማዔሢሮ ዓይሎ ማዔ ዓሳ ፔኤኮ ዎይሣ ዓሶ ቦሆፓ፤ ዔያታ ማዻ ማዾና ማኣዲንታ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያና ናሽኪንታ ዒሾንሢያ ማዔሢሮ ቤርታኣስካፓ ባሼ ዔያቶም ማዾንጎ። ዬያሮ ኔኤኒ ዔርዛንዳያና ዞራንዳያና ኮይሳሢ ዬያኬ። 3ጎኔ ፆሲ ካኣዦና ዎላ ፔቴ ማዔ ባኮ ዔርዚፆ፤ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ጎኔ ቃኣሎ ሃሺ፥ ዱማዼ ባኣዚ ዔርዛ ዓሲ ዓኣቶ፡- 4ዬይ ዓሢ ዖዖቶርቃያኬ፤ ዔራ ባኣዚያ ባኣያኬ። ጋዓንቴ ፔቴ ጌይንቴ ባኣዚዳ ማርሚሢና ዣሊሢናኮ ፑርታ ሱኡኬ ዒዛኮ ዓኣያኬ፤ ዬይ ባካ ቂኢሩሞ፥ ዑራ፥ ጫሺ፥ ፑርታ ዓልቲሢንታ፥ 5ዒና ባይቄያና ጎኑሞባኣ ዓሲ ማዣ ጋፑዋ ማርሞንታ ዔኪ ሙካኔ። ዬያጉዴ ዓሶም ፆሲ ካኣሽኪጻ ቆሎ ዴንቂሢኮ ካራ ማዒ ጴዻኔ። 6ጎኔና፦ “ታኣም ዓኣሢ ጊዳንዳኔ” ጋዓ ዓሲም ጋዓንቴ ፆሲ ካኣሽኪጻ ዑሣ ዓኣዼ ዖርጎቹሞኬ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ዓይጎዋ ኑ ዔኪ ዬዒባኣሴ፤ ሃሣ ሃያ ዓጫፓ ዔኪ ኑ ዓኣዻንዳ፥ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሴ። 8ጋዓንቴ ኑ ሙዓንዳ ባኣዚና ማኣዓንዳ ባኣዚና ዴንቄቴ ኑም ጊዳንዳኔ። 9ዖርጎቺ ማዓኒ ኮዓዞንሢ ጋዓንቴ ዻቢሻ ፒሮይዳ ጌሊ ዓሲ ፑርቲሳያና ባይዛ፥ ፓሡዋያና ሜቶ ማዔ ሱኡኬይዳ ዓርቂንቲ ሎኦማንዳኔ። 10ዎይቲ ጌዔቴ ሚኢሼ ኮሺ ናሽኪሢ ፑርቱሞ ቢያኮ ካራኬ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሚኢሼ ዴንቃኒ ሱኡካዺፆና ፆሲ ጉሙርቂፆዳፓ ሃኪ፥ ፔ ናንጎ ሜቶይዳ ዓጌኔ። 11ኔኤኒ ፆሲ ዓሢዮ! ዬያ ቢያይዳፓ ሺኢኬ፤ ፂሉሞ፥ ጎኔ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢ፥ ፆሲ ጉሙርቂሢ፥ ናሹሞ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢና ሼሌዑሞና ዓኣያ ማዔ። 12ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዓኣ ኮዦ ዖሎ ዖልቴ፤ ሚርጌ ዓሶ ቤርቶይዳ ኮሺ ጉሙርቂንቲሢና ኔ ማርካዼ፥ ሃሣ ዬያም ኔ ዔኤሊንቴ፥ ናንጊና ናንጎይዳ ዶዴ። 13ቢያ ባኣዚም ሼምፖ ዒንጋ፥ ፆዛሢንታ ሃሣ ጴንፄ ዓጮ ዓሢ ጲላፆሴ ቤርታ ጎኑሞ ዛሎ ማርካዼ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴንታ ማርካ ማሂ ታ ኔና ዓይሣኔ። 14ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሃያ ዓይሢፆ ዻቢንቲ ባኣያና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ካፔ። 15ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ኬላ ዓንጂንቴያና ፔኤሮ ዎይሣያ ማዔ፥ ካኣቶኮ ካኣቲ፥ ጎዳቶኮ ጎዳ ጌሤ ኬሎና ማዓንዳኔ፤ 16ዒዚ ሌሊ ሓይቁዋያኬ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ባንሢ ዑካኒ ዳንዳዑዋ፥ ፖዒዳ ዒ ናንጋያኬ፤ ዒዛ ፔቴታዖ ዛጌ ዓሲ ባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ዒዛ ዛጋኒ ዳንዳዑዋሴ። ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 17ሓያ ዓጮኮ ዖርጎጮ ዓሳ ዖቶርቁዋጉዲ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዔያታ ፔኤኮ ባይቃ ቆሎይዳ ማሁዋጉዲ፤ ዔያታ ጌሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑና ዎዛሳንዳጉዲ ቢያ ባኣዚ ዑሣ ዓኣሢ ኑም ዒንጋ፥ ፆዛሢ ዑፃ ማሃንዳጉዲ ዞሬ። 18ሃሣ ኮሺ ማዾ ዔያታ ማዻንዳጉዲ፥ ዬያ ማዾ ማዺፆና ዔርቴ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ሃሣ ዔያቶኮ ዓኣ ባኮ ዒንጋኒና ፓቂ ጊሽታኒ ናሽካያ ማዓንዳጉዲ ዞሬ። 19ዬያ ማዺጾና ጎኔ ናንጎ ዴንቃኒ ዓይፃ ዶዲ ማዔ፥ ቆሎ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶም ፔም ዔያታ ቡኩሳያ ማዓንዳኔ። 20ፂሞቴዎሴ! ፆሲ ኔም ዒንጌ ባኮ ቢያ ካፔ፤ ዔራቶቱዋንቴ “ዔራቶኬ” ጌይንቴ፥ ፓሡዋ ዣላሢና ማርማሢ ሃሼ። 21ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ዬያጉዴ ዔራታ ኑኡኮ ዓኣኔ” ጌዒ ፆሲ ጉሙርቂጾ ጎይፆ ሃሺ ኬስኬኔ። ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኔኤና ዎላ ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\