ፂሞቴዎሴም 1 5

1ጋርቼ ዓቲንቆ ዓዶ ማሂ ዛጊ ዞዞራንዳኣፓዓቴም ጎሪፖ፤ ዼጌ ዓቲንቆ ናኣቶ ኔኤኮ ጌርሲንሢ ማሂ፥ 2ሃሣ ጋርቾ ላኣሎ ኔኤኮ ዒንዶንሢ ማሂ ዛጌ፤ ዬያጉዲ ዼጌ ዉዱሮ ናኣቶ ኔኤኮ ጌሮንሢ ማሂ ጌኤሺ ዒናና ዛጌ። 3ጎኔና ዜኤሮይንዶ ማዒ፥ ሜታዼ ላኣሎ ዛጊ ማኣዴ። 4ዜኤሪንዶኮ ናይ፤ ሃሣ ናኣዚ ናይ ዓኣቶ ዬንሢ ናኣቶንሢ ፔ ማኣሮ ዓሶ ማኣዳያ ሃሣ ዔያቶ ሾዔ ዓሶና ዓሆ፥ ማዖ ማዔ ዓሶም ኮሺ ማዺ ማሃኒ ኮይሳያ ማዔሢ ዔሮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ፆሲ ዎዛሳያ ማዔሢሮኬ። 5ጎኔና ዜኤሪንዶ ማዒ፥ ፔኤሮ ናንጋዛ ፔኤኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ፆዛሢዳ ጌሢ፥ ዋንቴና ሮኦሪና ፆሲ ማኣዶ ኮዒ፥ ዒዛ ሺኢጲሢና ዶዲ ናንጋኔ። 6ሓያ ዓጮ ዎዞ ሌሊ ናሽካ፥ ዜኤሮይንዶ ማዔ ላኣላ ጋዓንቴ ዔቂ ዓኣዖ ሓይቄያኬ። 7ዔኤቢ ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዔያቶ ዞሬ። 8ፔ ዒጊኖም ባሼና ፔኤኮ ዑኬ ማኣሮ ዓሶ ማኣዱዋኣሢ፡- ፆሲ ጉሙርቂፆ ካኣዦ ሃሼያኬ፤ ፔቶ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶፓ ባሼ ፑርታ ዓሲኬ። 9ሌዓ ላሂታሚ ሌዔኮ ዴማ ማዔ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣሎ ጻኣፒ ዓርቆ ቤዛ ዓርቂፖ፤ ሓሣ ሱንፃ ዓርቂንታ ዓሳ ፔቴ ዓሲም ሎዔ ላኣሊ ማዓንዳያ ኮይሳኔ። 10ሓሣ ናይ ቃራሲ ዲቻያ፥ ሾኦቺ ዔካያ፥ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ቶኪ ማስካያ፥ ሜታዼ ዓሶ ማኣዳያና ዓይጎዋ ኮሺ ማዾ ቢያ ማዺሢና ዔርቴያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 11ጋርቺባኣ፥ ዶዲ ማዔ፥ ዜኤሮይንዳሢ ጋዓንቴ ፃኣፒ ዓርቂፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያቶ ዓሽኮ ሱኡካ ባሼም፥ ኪሪስቶሴ ዔያታ ናሽካ ናሹማ ዻኬም ሎዓኒ ዔያታ ኮዓንዳያታሢሮኬ። 12ዬያይዲ፡- ቤርታ ዔያታ ኪሪስቶሴና ጫኣቄ ጫኣቁሞ ሃሻንዳሢሮ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ። 13ሓሣ ዔያታ ማዾ ሃሺ ዓሲ ማኣሪ ሃንቲሢ ዓርቃንዳኔ፤ ማዾ ሃሺ ሃንታ ዓሲ ሌሊ ማዒባኣዖ፡- ዓሲ ዾንካያ፥ ዓሲ ባኣዚዳ ጌላያ፤ ሃሣ ጌስታኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ጌስታያ ማዓንዳኔ። 14ዬያሮ ጋርቺባኣ ዜኤሪንዶ ማዔ ዶዶ ላኣላ፡- ሎዓንዳጉዲ፥ ናይ ሾዓንዳጉዲ፥ ማኣሮዋ ፔኤኮ ኮይሳ ጎይሢና ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ታ ዞራኔ፤ ያዺዴቴ፡- ሞርካሢ ኑና ጫሽኮንዶ ባኣዚ ባይዛንዳኔ። 15ጎኔና ሃያኮ ቤርታ ፃላሄ ጊንፆ ሃንታኒ ፔቴ ፔቴ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣላ ፆሲ ጉሙርቂፆ ጎይጻፓ ዻቢንቲ ኬስኬኔ። 16ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ፥ ላኣሊኮ ማርካ ዜኤሪንዶ ማዔ ላኣሊ ዓኣቶ፡- ዔያታ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ሜቶ ማዑዋጉዲ ዒዛ ዔያቶ ማኣዶንጎ፤ ዬያይዲጾና ሺኢጲፆ ማኣራ ፔቴታዖ ማኣዳ ዓሲባኣ፥ ዜኤሮይንዶ ሌሊ ማኣዳኒ ዳንዳዓንዳኔ። 17ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቃራሲ ዎይሣያ፤ ባሼ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚሢና ዔርዚሢና ላባ ጪሞም ዒንጎ ባኣዚ ጳንጬ ማሂ ዒንጋኒ ኮይሳኔ፤ 18ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ “ሃኣኮ ሺርካ ጌሜኮ ዻንጎ ቱኪፖ” ዬያጉዲ ሃሣ፦ “ማዻሢም ማዾ ዛሎ ዒንጊንታንዳያ ኮይሳኔ” ጋዓኔ። 19ላምዖ ሃሣ ሃይሦ ዓሲ ማርካዺባኣንቴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ዑጻ “ዻቤኔ” ጎዖ ባኮ ዋይዚፖ። 20ሜሌ ዓሳ ዒጊጪ ካፒንታንዳጉዲ ጎሞ ማዻ ዓሶ፡ ዓሶ ቢያኮ ቤርታ ጎሬ። 21ኔኤኒ ማዻ ማዾና ቢያ፡ ፔቴያ ባጋሢዳፓ ባሺሱዋዖ ሃሣ ዖናኣ ዱማሱዋዖ ሃያ ታኣኮ ዞሮ ቢያ ኔ ኩንሣንዳጉዲ ፆሲና ዬሱስ ኪሪስቶሴና ሃሣ ዶኦሪንቴ ኪኢታንቾና ማርካ ማሂ ታ ኔም ኬኤዛኔ። 22ዖጊዳኣ ኔ ኩጮ ጌሥሢና ዶኦራኒ ሩኡሪፖ፤ ሜሌ ዓሶና ዎላ ጎሜ ማዺሢሮ ፔቴ ማዒፖ፤ ኔ ቶኦኮ ጌኤሺ ካፔ። 23ኔኤኮ ጎጶ ዶርዓሢና ቢያ ዎዴ ኔና ሃርጋ ሃርጎ ዛሎ ዻካ ዎይናፓ ኮሾና ዑዦ ዑሽኬ፤ ዋኣሢ ሌሊ ዑሽኪፖ። 24ፔቴ ፔቴ ዓሶኮ ጎማ ዔርቴያ ማዒ፥ ጋፒንፆ ዎጎ ኬላ ሄሉዋንቴ ቤርታዺ ዔያቶ ዓርቃኔ፤ ዛሎ ዓሶ ጎማ ጋዓንቴ ጊንጻዺ ዓርቃኔ። 25ዬያጉዲ ኮሺ ማዾ ፔጋኣኬ፤ ፔጋ ማዒባኣዖ ዓቴያ ያዺ ዓኣሺንቲ ዓታዓኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\