ፂሞቴዎሴም 1 4

1ዓያና ጌኤሺ፦ “ጋፒንፆ ዎዶ ባንሢ ማዓኣና ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዻቢሻ ዓያናና ፑርታ ዓያናናይዳፓ ማዔ ዔራቶ ዔኪ ፆሲ ካኣዦ ሃሻንዳኔ” ጌይ ፔጋሲ ኬኤዛኔ። 2ዬያጉዴ ዔርዚጻ ኬስካሢ ዔያቶኮ ዒና ዖይዼ ዓንጊና ሚቺንቴ ዑሢጉዲ ዶጬያ ማዔ፥ ጎኔ ማሊሲ ሉኡቂ ኬኤዛ ዓሶይዳፓኬ። 3ዬያጉዴ ዓሳ ዔፒ ላኣጋኔ፤ ሓሣ ፆሲ ጉሙርቃ ዓሶና ጎኑሞ ዔራ ዓሳ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ሙዑዋጉዲ ፆሲ ማዤ ሙዖ “ሙዒፖቴ” ጌይ ጌይ ላኣጋኔ። 4ጋዓንቴ ፆሲ ማዤ ባካ ቢያ ኮሺኬ፤ ፆሲ ጋላቲ ሙይንቴያ ማዔቴ ሃሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ቃኣላ ጌዔ ጎይጾ ዒንሢኮ ሺኢጲፆና ሙይንታኒ ዳንዳዓያ ማዓንዳኔ። 6ሓያ ባኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኔ ኬኤዚ ዔርዜቶ ፆሲ ጉሙርቂጾ ቃኣሎና ኮዦ ዔርዚፆና ዋይዚ ዋይዚ ዲጬያ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ኮሺ ማዻያ ማዔሢ ዬያና ኔ ማርካሳንዳኔ። 7ጋርቼ ላኣሎኮ ፓሡዋ ሓይሶና ሃያ ዓጮኮ ጉሪ ማዔ ሃይሶይዳፓ ሃኪ፥ ዓያና ዛላ ባኣዚ ማዺ ማዺ ዔሬ። 8ዑሢ ዶዲሻኒ ማዺንታ ማዾ ዻካ ዎዴሮ ማኣዳኔ፤ ዓያና ዛላ ባኣዚ ማዺ ማዺ ዔሪሢ ጋዓንቴ ሓሢያ ማዖም ሃጊያ ማዓንዳ ናንጎም ዎዛ ዓኣያ ማዔሢሮ ቢያሢም ማኣዳያኬ። 9ዬይ ዓሲ ቢያ ዔራኒ ኮይሳ ጎኔ ሓይሴኬ። 10ኑኡኒያ ሜታዺ ማዾና ላቢንታሢ ዬያሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሣሢ ዓሶ ቢያ፤ ባሼና ሓሣ ፆሲ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻያ፥ ባይቁዋ፥ ፆዛሢዳታሢሮኬ። 11ሃንሢ ባኮ ዓሶ ዓይሤ፤ ሃሣ ዔርዜ። 12ኔኤኒ ዼጌ ማዔሢሮ ዖኦኒያ ኔና ቦሆፓ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ጌስታ ጌኤዞና፥ ናንጋ ናንጎና፥ ናሹሞና፥ ፆሲ ጉሙርቂፆና ሃሣ ኔ ናንጎ ዒኢሳ ባኣዚፓ ጌኤሺ ካፒሢና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኮሺ ማላታ ማዔ። 13ታኣኒ ኔ ኮራ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ጌኤዦ ማፃኣፖ ዴሮም ናባቢሢና፥ ኬኤዚሢና፥ ዔርዚሢና ዶዴ። 14ፆሲ ማሊፃ ኔም ኬኤዚንቴ ዎዶና ሓሣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ጪማ ኔ ዑጻ ኩጮ ጌሤ ዎዶና ኔም ዒንጊንቴ ዓያኖ ዒንጊጾ ማዾይዳ ፔኤሺፆ ዋሊፖ። 15ኔኤኮ ዲጪፆ ዓሳ ቢያ ዴንቃንዳጉዲ ዬንሢ ባኮንሢ ዶዲ ማዼ፤ ሃሣ ዬንሢ ባኮ ዒናፓ ማዼ። 16ኔ ዛሎ፤ ሃሣ ኔ ዔርዛ ዔርዚፆ ዛሎ ኔና ዔሬ፤ ዬንሢ ባኮንሢ ዶዲ ማዼ፤ ዬያ ኔ ማዼቴ ኔናንታ ኔኤፓ ዋይዛ ዓሶንታ ኔ ዻቂሻንዳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\