ፂሞቴዎሴም 1 2

1ዓካሪ ቢያፓ ቤርታሲ ኔ ዛላ፥ ሜሌ ዓሲ ዛላ ሓሣ ዓሲ ዛላ ቢያ ሺኢቃንዳጉዲና ጋላታንዳጉዲ ታ ኔና ዞራኔ። 2ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒ ሃሣ ኮሺ ዓሲ ማዒ ኮሹሞና ዚቲዮ ጌይ ኑ ናንጋንዳጉዲ ባሼ ካኣቶና ቢታንታ ዓኣ ዓሶናም ሺኢቁዋቴ። 3ዬይ ኑና ዻቂሻ ፆዛሢም ኮሺ ማዔያ ሃሣ ዎዛሳያኬ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ማሊጻ ዓሲ ቢያ ዻቃንዳጉዲና ጎኑሞ ዔራንዳጉዲ ማዔሢሮኬ። 5ፆሲ ፔቴኬ፤ ዓሲና ፆሲና ባኣካ ማዒ ጊኢጊሻሢያ ፔቴኬ፤ ዬይያ ዓሲ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 6ዓሲ ቢያ ጎማፓ ጌኤሺ ዔካኒ ፔና ዓሶ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጌሢ ዒዛኬ፤ ዬይ ኮይሳ ዎዳ ሄላዛ ፆሲ ዓሲ ዻቂሻኒ ማሌ ማሊፆ ዔርዛ ማርካ ማዔኔ። 7ታኣኒያ ፆሲ ጉሙርቂሢና ጎኑሞና ዛላ ኬኤዛንዳጉዲ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴያ ሃሣ ዔርዛ ዓሲ ማዒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቴሢ ዬያሮኬ፤ ዬያ ታ ጎኔ ኬኤዛፓዓቴም ሉኡቁዋሴ። 8ዓካሪ ቢያ ቤዞይዳ ዓኣ ፆሲም ዱማዼ ዓቲንቃ ጎሪንቲና ዑራና ሃሺ ኩጮ ሌካ ዔቂሲ ፆሲ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 9ዬያጉዲ ላኣላ ሃሣ ቶኦኪ ማዢሢና ዎርቄ ፓልሞ ፓልሚሢና ሚዛጶ ፓልማ ዓኣያ ሃሣ ጊንሣ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ ማኣዖ ማይንቲ ፓልሚሢቱዋንቴ ሼሌዑሞና ፔም ኮይሳ ማኣዖ ማይንቶንጎ። 10ፆሲ ካኣሽካኔ ጋዓ ላኣላ ማዻኒ ኮይሳ ጎይፆ ኮሺ ማዾ ማዺሢና ፓልሚንቶንጎ። 11ላኣሊ ዚት ጌይሢና ዓይሢንቲሢና ዋይዚ ዔራያ ማዖንጎ፤ 12ላኣሊ፡ ዓቲንቄ ዔርዛያና ዓቲንቄ ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዑዋሴ፤ ዒዛ ዚት ጋዓንዳያ ኮይሳኔ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታ ማዢንቴሢ ዓዳሜኬ፤ ጊንፃፓኬ ሒዋና ማዢንቴሢ። 14ሃሣ ጊንሣ ፃላሄና ጌሺንቴዞና ፆሲኮ ዓይሢፆ ዻቢ ሓሼዛ ላኣሌሎ ማዓንዳኣፓዓቴም ጌሺንቴሢ ዓዳሜቱዋሴ። 15ያዺ ማዔቴያ ላኣሊ ፆሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዓኣያ ማዒ ሃሣ ፆሲም ፔና ዱማሲ ዶዴቴ፥ ጊንሣ ሼሌዔ ማዒ ናንጌቴ ናይ ሾይሢና ዻቃንዳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\