ፂሞቴዎሴም 1 1

1ኑና ዻቂሻያ ማዔ፥ ፆዛሢና ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓይሢጾና ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻ ጳውሎሴይዳፓ፡- 2ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ጎኔ ታኣኮ ናዓሢ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴም፤ ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊጾና ማኣሪሢና ሃሣ ዎዛና ኔም ማዖንጎ። 3ታኣኒ ሜቄዶኒያ ዓኣዺቤቃ ኔም ላቲ ኬኤዜ ጎይጾ ዔፕሶኔይዳ ዴዔ፤ ዒኢካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዙዋጉዲ፥ 4ሃሣ ዓሳ ማዒባኣ ሃይሴና ጋፒንሢ ባኣ፥ ዓሶ ዜርፆ ፓይዶይዳ ጌሉዋጉዲ ዔያቶም ኬኤዜ፤ ዬያጉዴ ባካ ማርሞ ማዣኣፓዓቴም ጉሙርቂሢና ማዺንታ ፆሲ ማዾም ማኣዳ ባኣዚ ባኣያኬ። 5ሃያ ዓይሢፆኮ ማሊጻ ጋዓንቴ ጌኤሺ ዒናፓ፥ ኮሺ ማሊሢዳፓ ሃሣ ጎኔ ጉሙርቂሢዳፓ ጴዻ ናሹሞ ዛላኬ። 6ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬንሢ ባካፓ ዱማዺ ፓሡዋ ማርሞ ባንሢ ማዔኔ። 7ዬያ ዔያታ ማዻሢ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ማዓኒ ኮዒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ማርማ ባኮ ዛሎ ኮሺ ዔሩዋያኬ፤ “ጎኔ ባኣዚኬ” ዔያታ ጋዓ ባኮዋ ጶቂሢ ዔሩዋያኬ። 8ዓሲ ሙሴ ዎጎ ፒዜ ማሊሢም ማዾይዳ ፔኤሼቶ ዎጋ ኮሺ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ 9ሃሣ ዬይ ዎጋ ኬስኬሢ ኮዦ ዓሶም ማዒባኣሢያ ኑ ዔራኔ፤ ዎጋ ኬስኬሢ፡- ዓይሢንቶ ዒጻ ዓሶና ፑርቶ ማዻ ዓሶናም፥ “ፆሲ ዔሩዋሴ” ጋዓ ዓሶና ጎሞ ዓሶናም፥ ፆሲም ማዒባኣ ዓሶና ዓያኖ ዛሎ ባኮ ቦሃ ዓሶም፥ ዓዶና ዒንዶና ዎዻ ዓሶና ዓሲ ዎዻዞንሢናም፥ 10ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶም፥ ዓቲንቆና ላሃ ዓቲንቆም፥ ዓሲ ሻንቺ ኮርማ ዓሶና ሉኡቃ ዓሶናም፥ ሉኡዙሞና ጫኣቃዞንሢና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚፆይዳፓ ዱማ ማዔ ባኣዚ ማዻ ዓሶምኬ፤ 11ዬና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚጻ ጴዻሢ ዓንጂንቴ ፆዛሢም ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጌ ኮዦ ሓይሶይዳፓኬ። 12ታና ፔ ማዾም ዶኦሪ፥ ጉሙርቂንታያ ማሂ ታና ፓይዴ፥ ዎልቆ ታኣም ዒንጌ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታ ጋላታኔ። 13ዎዚ ሓያኮ ቤርታ ኪሪስቶሴ ታ ጫሽኬያ፥ ዒፂ ዳውሴያ ሃሣ ሱንፆዋ ታ ዒዛኮ ባይዚሴቴያ ዒዚ ታኣም ዬያ ጉቤ ዓቶም ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ቢያ ታ ማዼሢ ዔሩዋዖ ሃሣ ታ ዒዛ ጉሙርቂባኣዖ ማዼሢሮኬ። 14ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑኡኮ ዓኣ ፔቱሞ ዛሎና ጴዻ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዎላ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ባሼና ታኣም ሚርጌኔ። 15“ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎሞ ዓሶ ዻቂሻኒ ሃያ ዓጮ ሙኬኔ” ጋዓ ቃኣላ ጎኔ ሃሣ ዓሲ ቢያ ጉሙርቂ ዔካኒ ኮይሳያኬ፤ ጎሞ ዓሶ ቢያሢዳፓ ባሼ ጎሞሲ ታናኬ። 16ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢና ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳዞንሢናም ጋፑዋ ጊቢ ዳንዳዒጾ ጎሞ ዓሶፓ ባሼ ማዔሢ፥ ታና ኮኦኪንሢ ማሂ ዻዋኒ ጎሞ ታኣም ዓቶም ጌዔኔ። 17ዬያሮ ናንጊና ካኣቲ ማዔ፥ ሃይቁዋኣሢም፤ ሃሣ ጴዹዋ፥ ፔቴ ፆዛሢም ቦንቾና ጋላታና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 18ታ ናዓሢዮ ፂሞቴዎሴ! ሃያኮ ቤርታ ኔ ዛሎ ኬኤዚንቴ ፆዛሢ ማሊፆጉዴያ ሓያ ዓይሢጾ ታ ኔም ሃዳርሲ ዒንጋኔ፤ ፆሲ ማሊጻ ኬኤዚንቴ ጎይፆ ዛጊ ዖልቴ፤ 19ፆሲ ጉሙርቂሢና ኮሺ ዒኔና ኔኤኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒኔ ባይቂ ፔኤኮ ጉሙርቂጾ ዣኣሊሲ ባይዜኔ። 20ዔያቶ ባኣካፓ ሄማኔዎሴና ዒስኪንዲሬና ዓኣኔ፤ ዔያታ ፆሲ ጫሽኪፆ ሃሻንዳጉዲ ፃላሄም ታ ዔያቶ ዳኪ ሃሼያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\