ቴስሎንቄ ዓሶም 1 4

1ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆሲ ዎዛሳኒ ዎይቲ ዒንሢ ናንጋንዳቴ ኑ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ሓሢያ ዒንሢ ጎኔና ናንጋሢ ዬያ ጎይፆኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢና ዞራሢ ሓያኮ ቤርታ ዒንሢ ማዼሢዳፓ ባሼ ማዻንዳጉዲኬ። 2ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዒንሢ ናንጋንዳ ጎይፆ ኑ ዒንሢ ዔርዜሢ ዒንሢ ዔራኔ። 3ፆሲኮ ማሊፃ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢፓ ሃካንዳጉዲኬ። 4ዒንሢ ቢያሢ ዒንሢኮ ዑፆ ፆሲም ዱማዼያና ቦንቺንቴያና ማሂ ካፒሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። 5ፆሲ ዔሩዋ ዓሶጉዲ ዒንሢ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣያ ማዒፖቴ። 6ዬያ ባኮና ዖኦኒያ ዻቢንቲ ሜሌሢያ ጌሾፓ፤ ሓያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ላቲ ኬኤዜሢጉዲ ዬንሢ ባኮ ማዻዞንሢዳ ቢያ ጎዳ ሜቶ ሄሊሳንዳኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ኑና ዔኤሌሢ፦ ዒዛም ኑ ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒኢቲ ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። 8ዓካሪ ሃያ ዞሮ ቦሂ ሃሻሢ ጌኤዦ ዓያኖ ዒንጋ፥ ፆሲ ቦሃንዳኣፓዓቴም ዓሲ ቦሂባኣሴ። 9ዎሊ ናሽኪሢ ዛላ ዒንሢ ዒንሢሮ ፆሲዳፓ ዔሬያታሢሮ ዬያ ባኮ ዛሎ ዖኦኒያ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮይሱዋሴ። 10ዒንሢ፡ ሜቄዶኒያ ዓጮይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ቢያ ናሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሢ ኑ ዒንሢ ዞራ ዞራ ባሼ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲና፥ 11ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ኬኤዜሢጉዲ ናንጎ ዒንሢሲ ዒንሢ ዔሪ ናንጋንዳጉዲና ዒንሢ ዛሎ ማላንዳጉዲና ሓሣ ዒንሢ ዎይሣኒ ዒንሢ ኩቻ ዒንሢ ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 12ዬያይዲ ፆሲ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ ቦንቺንቴ ዓሲ ማዒ ሃሣ ዓሲ ሜታሱዋያ ማዒ ዒንሢ ናንጋዳጉዲኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዛባኣ ዓሶጉዲ ሓይቄ ዓሶ ዛሎ ዒንሢ ዖዩዋጉዲ፤ ሃሣ ዔያታ ዎይታንዳቴያ ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 14ዬሱሴ ሓይቂ ሃይባፓ ዔቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሓይቄዞንሢ ፆሲ፡ ኪሪስቶሴና ዎላ ዔኪ ሙካንዳኔ። 15ጎዳ ጌዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጎዳ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ኑኡኒ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ኑ ቢራዓኬ። 16ዼኤፒ ዓይሥሢ ዒላቲ ዑኡሲ፥ ፆሲ ኪኢታንቾ ሱኡጋሢ ዑኡሲና ፆሲ ዛዬያ ዋይዚንታንቴ ጎዳ ፔኤሮ ጫሪንጫፓ ኬዳንዳኔ፤ ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ቤርታዺ ዔቃንዳኔ። 17ዬካፓ ኑኡኒ፥ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ጎዳ ዢባሮ ዑፆ ኬስኪ ሞኦኪ ዔካኒ ሻኣሮ ባኣኮ ሳዓፓ ኑ ዔውታንዳኔ፤ ዬያይዲ ፆሲና ዎላ ናንጊና ኑ ናንጋንዳኔ። 18ዬያሮ ሃያ ቃኣሎና ዎሊ ዶዲሹዋቴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\