ቴስሎንቄ ዓሶም 1 3

1ዬያሮ ሓይካፓ ሴካ “ዒንሢ ባንሢ ኑ ሙካንዳኔ” ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ኑ ዳንዳዒባኣሢሮ ዓቴናይዳ ኑኡሮ ሌሊ ኑ ፓቂንቲ ዓታንዳያ ኮይሳሢ ኑም ዔርቴኔ። 2ኑኡኮ ዒሻሢ ሃሣ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆና ኑኡና ዎላ ፆሲም ማዻያ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴ ኑ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ኑ ዬያይዴሢ ዒንሢ ዒ ዶዲሻንዳጉዲና ፆሲ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዶዳንዳጉዲ ዞሮም ጌይኬ። 3ዬይያ ዒንሢ ሄሌ ሜታሢና ዒንሢ ፆሲ ጉሙርቂፆ ሃሹዋጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬይ ሜታሢ ኑም ዒንጎና ባኣዚ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 4ቤርታ ዒንሢና ዎላ ኑ ዓኣ ዎዶና ሜታ ኑና ሄላንዳሢ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዒንሢ ዔራሢጉዲ ዬይ ሜታ ኑና ሄሌኔ። 5ዬያሮ ሃይፓ ሴካ “ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳኔ’’ ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ታ ዳንዳዒባኣሢሮ ታኣኒ ዒንሢኮ ፆሲና ዓኣ ጉሙርቂፆ ዔራኒ፥ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮይላ ዳኬኔ፤ ዒዛ ታ ዳኬሢ ዻቢሻኒ ጌሻሢ ዒንሢ ጌሼያ ናንዳኔ ሓሣ ማዻኣ ኑኡኮ ጉሪ ዓቴያ ናንዳኔ ጌይ ታ ሂርጌሢሮኬ። 6ሓሢ ጋዓንቴ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮራፓ ሙኪ ዒንሢኮ ፆሲ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዛሎ ዎዛሳ ሓይሴ ኑም ኬኤዜኔ፤ ባሼና ዒንሢ ቢያ ዎዴ ኑ ዛሎ ሚርጌና ማላያ ሃሣ ኑኡኒ ዒንሢ ዛጋኒ ጶቂሣሢጉዲ ዒንሢያ ኑና ዛጋኒ ጶቂሣያታሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። 7ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዚ ኑኡኒ ሃሢ ዓኣሢ ዋኣዪሢና ሜቶናይዳ ማዔቴያ ዒንሢኮ ፆሲ ጉሙርቂፆ ዋይዚ ሃሢ ኑ ዶዴኔ። 8ዒንሢኮ ጎዳ ዬሱሴና ዶዲ ናንጊፃ ኑ ሃውሺ ናንጋንዳጉዲ ማሄኔ። 9ዓካሪ፡ ዒንሢ ዛሎና ኑ ፆሲ ቤርታ ዴንቄ ዎዞሮ ዒዛ ኑ ዎዚ ጌይ ጋላቶንዶይ? 10ዋንቴና ሮኦሪና ዶዲ ኑ ሺኢቃሢ ዒንሢ ዛጋኒና ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒንሢም ፓጬ ባኮ ኩንሣኒ ኑ ዳንዳዓንዳጉዲኬ። 11ሓሢያ፡ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑ ዒንሢ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ጎይፆ ኑም ጊኢጊሾንጎ። 12ኑኡኒ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ዒንሢኮ ዎሊና ዓኣ ናሹሞና ሜሌ ዓሶ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞ ጎዳ ዒንሢም ቃሲ ሚርጊሾንጎ። 13ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ፡ ፆሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ ሙካኣና ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢ ቤርታ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያና ፆሲም ዱማዼያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ዒንሢኮ ዒኖ ዶዲሾንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\