ቴስሎንቄ ዓሶም 1 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኮ ዒንሢ ኮራ ሙኪፃ ጉሪ ዓቲባኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 2ዒንሢ ዔራ ጎይፆ ሓያኮ ቤርታ ፒልጲሲዮሴይዳ ኑ ዓኣ ዎዶና ሜቶና ጫሺና ኑና ሄሌኔ፤ ጋዓንቴ ዎዚ ዼኤፒ ዒፂሢ ኑና ሄሌቴያ ፆሲኮ ኮዦ ሓይሶ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ዒዚ ኑም ጫርሹሞ ዒንጌኔ። 3ኑኡኒ ዒንሢ ዞሬሢ፦ ዻቢንቲና ሃሣ ፑርታ ማሊሢና ዔቂቱዋሴ፤ ሓሣ ኑ ዒንሢ ጌሻኒ ማዼ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። 4ባሼና ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ፆሲ ኑም ዒንጌሢ ኑ “ዳንዳዓንዳኔ” ጌይ ጉሙርቂታሢሮ ኑ ኬኤዛኔ፤ ዬያ ኑ ማዻሢ፦ ኑኡኮ ዒኖ ዛጊ ዔራ፥ ፆዛሢ ዎዛሳኒ ጌይ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዎዛሳኒቱዋሴ። 5ዒንሢ ኑ ጌሺ ሓሣ ሚኢሼ ዴንቃኒ ኬኤዚ ሃንቲባኣሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ፆሲያ ኑኡኮ ማርካኬ። 6ኑኡኒ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢ ቢያ ባኣዚ ዖኦጫኒ ዳንዳዓያታዖ ዒንሢዳፓ ማዔቴያ ሜሌ ዖ ጊዳፓኣ ቦንቾ ኑ ኮይባኣሴ። 7ጋዓንቴ ፔኤኮ ዲቻ ናኣቶም ማላ ዒንዴሎጉዲ ዒንሢም ኑ ሚጪንታያ ማዔኔ። 8ሓሣ ኑ ዒንሢ ሚርጌና ናሽካሢሮ ዼኤፖ ናሹማፓ ዔቄያና ፆሲኮ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዚፆ ሌሊቱዋንቴ ዒንሢ ዛሎ ሓይቃኒታዖ ኑ ጊኢጊንቴንቴኬ። 9ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ዎማዺ ማዼቴያ ሃሣ ላቤቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ ፆሲኮ ኮዦ ሓይሶ ዒንሢም ኑ ኬኤዛ ዎዶና ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲምታዖ ኑ ኬዲ ማዑዋጉዲ ዋንቴና ሮኦሪና ኑ ዎይፆሮ ማዺ ማዺ ኑ ላቤኔ። 10ዒንሢ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ኑ ናንጌ ዎዶና ዎይቲ ኑ ፆሲም ዱማዼያና ፂሎ ማዒ ሃሣ ዒኢሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ናንጌቴ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ሃሣ ፆሲያ ዬያኮ ማርካኬ። 11ዓዴ ፔኤኮ ናኣቶም ማዻሢ ጎይፆ ኑኡኒያ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢም ዎማይዲ ማዼቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ 12ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዞሪ ዞሪ ሓሣ ዶዲሺ ዶዲሺ ፔኤኮ ካኣቱሞና ቦንቾናይዳ ዒንሢ ጌላንዳጉዲ ዒንሢ ዔኤሌ፥ ፆዛሢ ዎዛሳ ጎይሢ ናንጉዋቴ ጌይ ኑ ዒንሢ ሺኢቄሢ ዒንሢ ዔራኔ። 13ሓሣ ኑ ዒንሢ ዛሎ ቢያ ዎዴ ፆሲ ጋላታ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬይያ፦ ዒንሢ ኑ ጊዳፓ ዋይዜ ፆሲ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዔኬ ዎዶና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳ ማዻ፥ ዬያ ቃኣሎ ጉሙርቂ ዒንሢ ዔኬሢ ዓሲ ሓይሴ ማሂቱዋንቴ ፆሲ ቃኣላ ማሂኬ፤ ጎኔና ዬይ ፆሲ ቃኣላኬ። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፆሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ጉዲ ማዔኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያቶ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓይሁዶ ዓሳ ሜታሴሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ዒጊና ሜታሴኔ። 15ዓይሁዶ ዓሳ፡ ጎዳ ዬሱሴና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ዎዼያ፤ ሃሣ ኑናኣ ዒፂ ዳኪ ፔ ዓጫፓ ኬሴዞንሢኬ፤ ዔያታ ፆሲ ዖዪሳያ ሃሣ ዓሲያ ዒፃያኬ፤ 16ዔያታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዋይዚ ዻቃንዳ ቃኣሎ ኑ ኬኤዙዋጉዲ ላኣጋኔ፤ ዬያይዲፆና ዔያታ ጎሜይዳ ጎሜ ቃሲ ቃሲ ዓኣዻኔ፤ ዬያሮ ሃሢ ጋፒንፆይዳ ፆሲኮ ጎሪንታ ዶዲ ዔያቶ ሄሌኔ። 17ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓያናናቱዋንቴ ዓሽኪና ዻካ ዎዴ ኑ ዒንሢፓ ዱማዼቴያ ሃሢ ኑ ዒንሢ ሚርጌና ጶቂሤሢሮ ሙኪ ዒንሢ ዛጋኒ ዺቢ ካራ ኑ ኮዔኔ። 18ዬያይዲ ዒንሢ ባንሢ ኑ ሙካኒ ማሌንቴኬ፤ ባሼ ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ላሚ ላሚ ኮዔንቴ ፃላሄ ኑና ሙኮ ላኣጊ ቃዜኔ። 19ማዔቴያ ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ሙኬ ዎዶና ዒዛ ቤርቶይዳ ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ማዓንዳሢ፤ ሃሣ ኑኡኮ ቦንቺንታ ዖኦናዳይ? ዒንሢናቱዋዓዳ? 20ጎኔና ኑኡኮ ቦንቾና ዎዛኣ ዒንሢናኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\