ቴስሎንቄ ዓሶም 1 1

1ፆሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ። 2ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃኣና ዒንሢ ዛሎሮ ፆሲ ኑ ጋላታኔ። 3ዒንሢ ፆሲ ጉሙርቂፆና ዎማይዲ ማዻቴያ ሓሣ ናሹሞና ዎማይዲ ላቢ ማዻቴያ ጊንሣ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢኮ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዎማዒ ዶዲ ማዔቴያ ኑ ጎዳሢና ኑ ዓዳሢና ቤርታ ቢያ ዎዴ ኑ ጶቂሣኔ። 4ፆሲ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆሲ ዒንሢ ዶኦሬሢ ኑ ዔራኔ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ኑኡኒ ኮዦ ሓይሶ ዒንሢም ኬኤዜሢ ዻንጋና ሌሊቱዋንቴ ዓያና ጌኤሺ ዛላና፤ ሓሣ ዓያና ጌኤሺ ዒንጌ ዎልቄና ዬያጉዲ ሃሣ ኮዦ ሓይሶኮ ጎኑሞ ዔሪ ጉሙርቂሢናኬ። ዒንሢና ዎላ ኑ ዓኣ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ጌዒ ዎይቲ ኑ ናንጌቴያ ዒንሢ ዔራኔ። 6ዎዚ ዒንሢ ሚርጌ ሜታ ሄሌቴያ ዓያና ጌኤሺ ዒንጋ ዎዛና ቃኣሎ ዋይዚ ዔኪ፥ ኑናንታ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴንታ ማዻ ጎይጾ ዒንሢያ ማዻያ ማዔኔ። 7ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ኮሺ ኮኦኪንሢ ዒንሢ ማዔኔ። 8ጎዳኮ ቃኣላ ዒንሢዳፓ ኬስኪ ዋይዚንቴሢ ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ሌሊቱዋንቴ ፆሲ ጉሙርቂፃ ዒንሢኮ ቢያ ቤዛ ዔርቴኔ፤ ዬያ ዛሎ ሚርጌ ኑ ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 9ኑኡኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ዎማይዲ ዒንሢ ኑና ሾኦቺንሢ ዔኬቴያ፤ ናንጊና ባይቁዋያ ሓሣ ጎኔ ማዔ ፆዛሢም ማዻኒ ሜሌ ካኣዦይዳፓ ፆዛሢ ባንሢ ዎማይዲ ዒንሢ ማዔቴያ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኔ። 10ዬያጉዲ ሓሣ ሓይባፓ ፆሲ ዔቂሴም ዔቄሢ፥ ሙካንዳ ፆሲ ጎሪንታፓኣ ኑና ዻቂሻንዳሢ፥ ፆሲ ናዓሢ ዬሱሴኮዋ ጫሪንጫፓ ማዒ ሙኪፆ ዎማይዲ ዒንሢ ካፓቴያ ዔያታ ማርካዻኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\