ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 4

1ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ሜቶ ዔኬያታሢሮ ዒንሢ ዬና ማሊፃ ዓዳ ዖልዚ ዓንጋሞ ጉዲ ዶዲሾንጎ፤ ፔ ዑፆ ዓሽኮና ሜቶ ዔኬሢ ጎሜ ማዾ ሃሼኔ ጌይሢኬ። 2ሃካፓ ሴካ ሳዖይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ዓሲ ማሊፆኮ ፑርቶ ሱኡኮ ኩንሢ ኩንሢቱዋንቴ ፆሲ ማሊፆ ኩንሥሢና ናንጉዋቴ። 3ፆሲ ዔሩዋ ዓሳ ማዻሢ ጎይጾ፦ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲ ዓርቂ ዓማሊሢና፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሃኒ ሱኡካዺሢና፥ ዑሽኪ ማሢንቲሢና፥ ኮይሱዋ ኮሢ ኮርጊሢና፥ ኮይሱዋ ጎይሢ ዑሽኪ ኮኦሚሢና፤ ሃሣ ዒሣያ ማዔ ሜሌ ካኣዦ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ዒንሢ ናንጌ ዎዳ ማይ ጊዳንዳኔ። 4ሃሢ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ቢያና ዒንሢ ዎጌባኣ ጎይሢ ዔያቶና ዎላ ማዺ ሃንቱዋኣሢሮ ዔያታ ሄርሺ ዲቃታንዳኔ፤ ሃሣ ዔያታ ዒንሢ ጫሽኪያ ጫሽካንዳኔ። 5ጋዓንቴ ሼምፔና ዓኣ ዓሶና ሃይቄ ዓሶናይዳ ዎጋኒ ጊኢጊንቴ ፆዛሢም ዔያታ ማሂ ኬኤዛንዳኔ። 6ቤርታ ዋይዜዖ ሃይቄ ዓሶማኣ ጉቤ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንቴሢ ዬያይዳፓ ዔቄያናኬ፤ ዬያሮ ዓሽኮና ዔያታ ዓሳ ዎጊንታሢ ጎይጾ ዎጊንታንዳኔ፤ ዓያኖና ጋዓንቴ ዔያታ ፆሲ ናንጋ ጎይጾ ሼምፔና ናንጋንዳኔ። 7ማይ ዓካሪ ቢያ ባኣዚኮ ጋፒንሢ ዑኬኔ፤ ዬያሮ ዒንሢ ዶዲ ሺኢቃንዳጉዲ ፒዜ ማሊሢ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ ቶኦኮ ዔሪ ናንጋያ ማዑዋቴ። 8ናሹሞ ሚርጌ ዻቢንቲ ዓቶም ጌይሳያ ማዔሢሮ ቢያ ባኣዚፓ ዑሣ ዓኣዼ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ናሽኩዋቴ። 9ሃሣ ሴካና ሃንጋና ጉንዱማ ባኣያ ሾኦቺንሢ ዎሊ ዔኩዋቴ። 10ፔቴ ፔቴ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ዓሳ ፆሲ ዱማ ዱማ ማሂ ዒንጌ ዒንጊጾ ጉሙርቂንቲሢና ዓርቂ ቆሊ፥ ዒንጊንቴ ዒንጊንቶ ጎይጾ ባጋሢም ማዾንጎ። 11ፆሲ ቃኣሎ ዔርዛሢ: ፆሲ ዒዛና ማዒ ኬኤዛያ ማሂ ኬኤዞንጎ፤ ማዻሢያ ፆሲ ዒንጋ ዎልቆና ጉሙርቂንቲ ማዾንጎ፤ ያዺ ማዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዒ ቢያ ባኣዚና ፆሲ ጋላቲንታንዳኔ፤ ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 12ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዓዳ ታሚጉዲ ሜታሲ ዒንሢ ዻቢሳኒ ጋዓ ሜቶይዳ ዒንሢ ጌሌ ዎዶና ዓኪ ባኣዚ ዒንሢዳ ሄሌጉዲ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ፤ 13ባሼ ኪሪስቶሴ ሙካ ዎዶና ዒንሢም ዼኤፒ ዎዛ ማዓንዳጉዲ ዒዛኮ ሜቶ ዒዛና ዎላ ዒንሢ ዔካ ጎይጾማና ሃሢ ዎዛዹዋቴ። 14ኪሪስቶሴ ሱንፆ ዛሎሮ ዒንሢ ጫሽኪንቴቴ ቦንቺንቴያ ማዔ ፆሲ ዓያና ዒንሢዳ ማዓንዳሢሮ ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 15ዒንሢዳፓ ዖናታቴያ ሜቶ ዔካኣና ዓሲ ዎዺ፥ ዉኡቂ፥ ፑርታ ማዾ ማዺ፥ ዓሲ ሃይሴኮ ባኣካ ጌሊ ሜቶ ዔካያ ማዖፓ። 16ጋዓንቴ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ሌሊ ሜቶይዳ ጌላይ ዓኣቶ ኪሪስቶሴ ሱንፆ ዛሎሮ ጌዒ ፆሲ ጋጋላቶንጎ፤ ቦርሲንቶፓ። 17ዎጌ ዎጊንታንዳ ዎዳ ዑኬኔ፤ ጋዓንቴ ዎጊጻ ዓርቂንታሢ ፆሲ ዓሶይዳፓኬ፤ ሂዳዖ ዎጊጻ ኑ ጊዳፓ ዓርቃያ ማዔቶ ፆሲኮ ኮዦ ሃይሶ ጉሙርቁዋ ዓሶኮ ጋፒንጻ ዓይጎ ማዓንዳይ? 18ጌኤዦ ማፃኣፓ ኬኤዛዖ፦ “ፂሎ ዓሲ ዻቃኒ ዳንዳዓሢ ሚርጌ ሜቶና ማዔቶ ፆሲ ካኣሽኩዋ ዓሳ ዎዎይታንዳይ?” ጋዓኔ። 19ዬያሮ ፆሲ ማሊሢ ማዔም ሜቶ ዔካ ዓሳ ቢያ ዔያታ ፔኤኮ ሼምፓሢ ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ማዤሢም ዒንጊ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢዳፓ ጊንሢም ጎዖፓ፤


Copyright
Learn More

will be added

X\