ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 2

1ዓካሪ ፑርቱሞ፥ ማልቲ ጌስቲሢ፥ ጌኤሺ ዓሲ ፔና ማሊሲሢ፥ ቂኢሩሞ ሃሣ ዱማ ዱማ ዾንኮና ዬያ ጉዴ ባኮ ቢያ ዒንሢዳፓ ባይዚ፥ 2ሃሢ ሾይንቴ ናይ ዲኢቂ ሱኡካዻሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶና ዲጪ ዲጪ ዓኣዻንዳ፥ ዓያኖ ጌኤዦ ቃኣሎ ዲኢቆ ጶቂሢ ሱኡካዹዋቴ። 3ዒንሢ ሱኡካዻኒ ዳንዳዓሢ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ፦ “ፆሲ ኮሺ ማዔሢ ዛጊ ዱማሲ ዔሬያ ማዔቶኬ።” 4ዬያሮ ናንጊና ናንጋ ሹጫሢ ማዔ፥ ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዑኩዋቴ፤ ዬይ ዓሳ ዒዛ ቦሂ ኬኤሬንቴ ፆሲ ዶኦሪ ቦንቼሢኬ። 5ጎዳ ዬሱሴ ባንሢ ዒንሢ ዑካንዳሢያ ናንጊና ናንጋ ማኣሮ ማዦሢጉዲ ዓያና ማኣሪ ማዢንታኒኬ፤ ዬያይዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዎዛሳያ ማዔ ዓያናና ፆሲም ዒንጎ ዒንጊፆ ዒንጋኒ ጌኤዦ ቄኤሶ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 6ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ሃይሾ ዶኦሪንቲ ቦንቺንቴያ ማዔ ማኣሮ ማዦሢ ፂዮኔ ጌይንታ ጌኤዦ ቤዛ ታ ጌሣንዳኔ፤ ዒዛ ጉሙርቃሢያ ቦርሲንቲንዱዋሴ” ጋዓ ቃኣላ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 7ዬያሮ ጉሙርቃ ዓሶ ዒንሢም ዬይ ማኣሮ ማዦሢ ቦንቺንቴያኬ፤ ጉሙርቁዋ ዓሶም ጋዓንቴ፦ “ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬ ሹጫሢ ኮሺ ኮይሳ ሄሎ ሹቺ ማዔኔ።” 8ሃሣ፦ “ሃይሾ ዓሶ ዹቃ ሹጫሢ ጊንሣ ዓሶ ዹቂ ሎንሣ ላላሢ” ጌይንቲ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። ዎይቲ ጌዔቶ ዔያታ ዒዛኮ ቃኣሎ ጉሙርቁዋዖ ዓቲፆና ዻቢንቲ ዹቂንቴኔ። ሃሣ ፆሲ ዔያቶም ማሊ ጌሤሢያ ዬያምኬ። 9ዒንሢ ጋዓንቴ ዹሞይዳፓ ዼኤፖ ሄርሺሳ ፔኤኮ ፖዖ ባንሢ ዒንሢ ዔኤሌ ፆዛሢኮ ዲቃሣ ማዾ ኬኤዛንዳጉዲ ዶኦሪንቴ ሾይንቲ፥ ካኣቲኮ ማዻ ቄኤሴ፥ ጌኤሺ ዴሬ ሃሣ ፆሲ ፔም ማሂ ዱማሴ ዴሬኬ። 10ዒንሢ ቤርታ ፆሲ ዴሬቱዋሴ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ፆሲ ዴሬኬ፤ ቤርታ ዒንሢ ማኣሪንቲሢ ዴንቂባኣያታዖ ሃሢ ማኣሪንቲሢ ዒንሢ ዴንቄኔ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃያ ዓጮይዳ ዒንሢ ሾኦቺ ሃሣ ቤሲባኣ ዓሲ ማዔሢሮ ዒንሢኮ ሼምፖና ዎላ ዖልታ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኮይዳፓ ዒንሢ ሃካንዳጉዲ ሃዳራ ታ ጋዓኔ። 12ዓይጎ ማዔቶዋኣ “ዔያታ ፑርታ ማዻ ዓሲኬ” ጌይ ዒንሢ ዾንኮቶዋ ፆሲ ኑና ሺሪ ዛጋኒ ሙካ ኬሎ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዒንሢኮ ኮዦ ማዾ ዛጊ ፆዛሢ ጋላታንዳጉዲ፥ ዔያቶ ባኣኮይዳ ዒንሢ ናንጋኣና ኮሺ ዒና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 13ጎዳ ዬሱሴ ዛሎሮ ጌይባካ ዎይሢፆ ቢታንታ ዒንጊንቴ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢኮ ዑፃ ማዒ ዎይሣ ካኣቶማኣ ዓይሢንቱዋቴ። 14ሃሣ ካኣታ ጌሤ ዓሶማኣ ዓይሢንቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ፑርቶ ማዻ ዓሶይዳ ዎጋኒ ኮዦ ማዻ ዓሶ ጋላታኒ ጌሢንቴያኬ። 15ኮሺ ማዺሢና ዔኤዮ ዓሶኮ ዔሩዋዖ ጌስቶ ጌኤዞኮ ዒንሢ ዻንጋ ዓርቂሳንዳጉዲ ዬይ ፆሲ ማሊሢኬ። 16ፆሲም ማዻ ዓሲ ማዒ ዱማዺ ኬስኬ ዓሲ ማዒ ሃንቱዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዱማዺ ኬስኪፆ ፑርቱሞ ዓኣቺ ዓርቃያ ማሂፖቴ። 17ዓሲ ቢያ ቦንቹዋቴ፤ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሶዋ ናሽኩዋቴ፤ ፆሲ ዒጊጩዋቴ፤ ካኣቶዋ ቦንቹዋቴ። 18ዒንሢ ዓይሢንቲ ዓሶም ማዻ ዓሳ: ዒንሢ ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንቱዋቴ፤ ዒንሢ ዓይሢንታንዳሢ ኮሺ ሓሣ ሼሌዔ ማዔዞንሢም ሌሊ ቱዋንቴ ሚጪንቱዋ ዓሶንታም ቢያኬ። 19ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ጋላቲንታሢ ጌኔ ማዔ ጎይሢና ሜቶ ዔኪ ፆሲ ዛሎሮ ጌዒ ጊቤቶኬ። 20ዒንሢ ፑርታ ማዺ ሜቶ ዔካዖ ጊቤቶ ዓይጎ ጋላታ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳይ? ጋዓንቴ ኮሺ ማዻዖ ሜቶ ዔኪ ዒንሢ ጊቤቶ ፆሲዳፓ ጋላታ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 21ዒንሢ ዔኤሊንቴሢያ ዬያሮኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ሃንቴ ጎይፆ ሃንታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ሜቶ ዔኪ ዒንሢም ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 22ዒዚ ፔቴታዖ ጎሜ ማዺባኣሴ፤ ሃሣ ሉኡቂያ ዒ ሉኡቂባኣሴ። 23ዒዛ ዓሳ ጫሽካኣና ማሂ ጫሽኪባኣሴ፤ ሜታሢ ዔካኣና ፒዜ ዎጋያ ማዔ ፆዛሢዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሤያፓ ዓቴም ዚርቂባኣሴ። 24ኑኡኒ ሃይቢና ዱማዺሢጉዲ ጎሜይዳፓ ዱማዺ ጌኤሹሞና ናንጋንዳጉዲ፥ ዒዚ ፔኤሮ ፔ ዓሽኮና ጎሞ ኑሲ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ኬዴኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ኪፃዺፆና ዒንሢ ዻቄኔ። 25ዓይጎሮ ጌዔቶ ቤርታ ዒንሢ ባይቄ ማራይጉዲ ዣኣሊ ሃንቴኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሼምፖ ሄንቂ ካፓሢ ባንሢ ዒንሢ ማዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\