ጴፂሮሴ ኪኢቶ 1 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ማዾም ዳኬ ጴፂሮሴይዳፓ፦ ጳንፆሴይዳ ፥ ጋላቲያይዳ፥ ቄጶዶቂያይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ ቢታኒያ ዓጮይዳ ዳኪንቲፆና ላኣሊንቲ ላኣሊንቲ ናንጋ ዓሶም፤ 2ፆሲ ዓዳሢና ቤርታዺ ዔርቲ ዶኦሪንቴዞንሢም፥ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታኒና ዒዛኮ ሱጉፆና ፑጪንቲ ማስቲ ጌኤሽካኒ ዓያኖ ጌኤዦና ዱማዼዞንሢም፥ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ። 3ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሓይባፓ ዔቂፆ ዛሎና ናንጊ ማዔ ዎዞ ኑም ዒንጌሢ፥ ዼኤፖ ማኣሪፆና ዓኪ ሾይንቲ፥ ፔ ናይ ኑና ማሄሢ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆዛሢ ጋላቲንቶንጎ፤ 4ዒዚ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባይቁዋያና ፑርቱዋያ ሓሣ ጪንቁዋያ ማዔ ዒንጊንታ ዓጮ ኑ ዻካላንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 5ዒንሢያ ጋፒንፆ ኬሎና ፔጋዻንዳ ዻቂንቶም ጉሙርቂሢ ዛላና ፆሲኮ ዎልቆና ካፒንቲ ዓኣኔ። 6ኮይሳ ባኣዚ ማዒ ጴዼም ዱማ ዱማ ዓይጎ ሜቶናታዖ ዒንሢ ዓኣያታቶዋ ዬኖ ባኮና ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 7ሃይ ሜታ ዒንሢ ሄሌሢ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆኮ ጎኑሞ ዛጋኒኬ፤ ሳዖይዳ ባይቃ ዎርቄ ጎዖ ባካታዖ ታሚዳ ዓጊ ጎኑማ ዛጊንታኔ፤ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ዎርቆይዳፓ ባሼ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፃ ዬያጉዲ ዛጊንታኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲ ዒንሢኮ ዛጊንቴ ጉሙርቂፃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ጋላታንታ ቦንቾንታ ሃሣ ዼጊ ጌዒሢያ ዒንሢም ማዓንዳኔ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያ ማዔያታቶዋ ዒንሢ ዒዛ ናሽካኔ፤ ሃሣ ያዺ ዒንሢ ዛጊባኣያ ማዔቴያ ዒዛና ጉሙርቂ፥ ዻንጋና ኬኤዛኒ ዳንዳዒንቱዋያ ቦንቺንቴ ዎዛና ዒንሢ ዎዛዼኔ። 9ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉሙርቂፆ ዒንሢሲኮ ማሊፆ ማዔ ዒንሢ ሼምፓሢ ዻቂንቶ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣሢሮኬ። 10ዬኖ ዻቂንቶ ባኮ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ኮሺ ኮዒ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፆሲ ዒንሢም ዒንጋንዳ ኮሹሞ ዒንጊጾ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 11ዔያቶ ጊዳ ዓኣ ኪሪስቶሴኮ ዓያና ሜሲሔይዳ ሄላንዳ ሜቶና ሜቶኮ ጊንፆይዳ ዒዚ ዴንቃንዳ ቦንቾ ቤርታዺ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ዔያታኣ ዬይ ቢያ ዎማ ዎዶና ሃሣ ዎይቲ ማዓንዳቴያ ማሊ ኮሺ ዛጌኔ፤ 12ዬያታ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ማዼሢ ዒንሢም ማዓንዳፓ ዓቴም ፔም ማዒባኣሢ ዔያቶም ፔጋዺ ዔርቴኔ፤ ዔያታ ዒንሢም ማዼሢ ጫሪንጫፓ ዳኪንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ሃሢ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዛ ዓሳ ኬኤዜ ባኮ ፔጋሲሢናኬ፤ ዬያ ባኮ ፆሲ ኪኢታንቻታዖ ዛጋኒ ኮሺ ሱኡካዼኔ። 13ዬያሮ ዒኖ ዒንሢኮ ማዾም ጊኢጊሺ፥ ኮይሳ ናንጊ ዳንቤና ናንጊ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዒንሢ ዴንቃንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ጉቤ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 14ፆሲም ዓይሢንታ ናይ ዒንሢ ማዔሢሮ ዔራቶ ዓቲሢና ቤርታ ዒንሢኮ ዓኣ ፑርቶ ማዾ ሱኡኮ ኩንሢፖቴ፤ 15ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤሌ ፆዛሢ ጌኤሺ ማዔሢ ጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ናንጎና ቢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ፤ 16ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ታኣኒ ጌኤሺ ማዔሢሮ ዒንሢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 17ዖኦማኣ ዱማሱዋዖ ፔቴ ፔቴሢዳ ማዾ ማዾ ጎይጾ ዎጋ ፆዛሢ “ኑ ዓዳሢ” ጌዒ ዔኤላያ ዒንሢ ማዔቶ፥ ሃያ ሳዖይዳ ሾኦቹሞና ዓኣዖ ዒዛ ዒጊጪሢና ናንጉዋቴ። 18ዒንሢኮ ዓዶንሢዳፓ ዒንሢ ዻካሌ ማኣዱዋ ናንጎይዳፓ ዒንሢ ሻንቂንቴሢ ባይቃ ባኣዚ፥ ሚኢሼና ዎርቄና ማዒባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19ጋዓንቴ ዒንሢ ሻንቂንቴሢ፡ ፑርታ ባኣዚና ፓጬ ባኣዚ ባኣ ማራይ ማዔ ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሻ ሱጉፆናኬ። 20ዒዚ ዶኦሪንቴሢ ሳዓ ማዢንታንዳሢኮ ቤርታዺ ማዓዛ ሃሢ ጋዓንቴ ጋፒንፆ ዎዶይዳ ዒንሢ ዛሎሮ ጌዒ ዒ ፔጋዺ ጴዼኔ። 21ሃሣ ዒዛ ሃይቦይዳፓ ዔቂሲ ዒዛም ቦንቾ ዒንጌ ፆሲ ዒንሢ ዒዛ፥ ዬሱሴ ዛሎና ጉሙርቃኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ሃጊ ማዓንዳ ዎዞና ፆሲዳኬ። 22ዑሣ ናሽኮ ናሹሞቱዋንቴ ጎኔ ናሹሞ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢም ዓኣያ ዒንሢኮ ማዓንዳጉዲ ጎኑሞም ዓይሢንቲሢና ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ጉቤ ዒናና ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ናሽኩዋቴ። 23ዒንሢ ላሚሣ ሾይንቴሢ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዶዲ ናንጋ ፆሲ ቃኣሎና ባይቁዋ ፃጲዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይቃ ፃጲፓቱዋሴ፤ 24ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ “ዓሲ ቢያ ማኣቲ ጉዴያኬ፤ ቦንቻ ቢያ ካይዚዳ ዓኣ ቡኒጉዴያኬ፤ ማኣታ ሹሊ ሜላኔ፥ ቡናኣ ዲኢናኔ፤ 25ፆሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ናንጊና ዶዲ ናንጋኔ” ጋዓኔ። ዬያሮ ኮሺ ሃይሴ ማዒ ዒንሢም ሚርጌና ኬኤዚንቴ ቃኣላ ዬያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\