ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 5

1ዬሱሴ ሜሲሔ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ፆሲ ናይኬ፤ ዓዳሢ ናሽካሢ ቢያ ናዓሢያ ናሽካኔ። 2ፆሲ ናኣቶ ኑ ናሽካያ ማዔሢ ኑ ዔራንዳሢ ፆሲ ናሽኪ፥ ዒዛኮ ዓይሢፆዋ ኑ ኩንሤ ዎዶናኬ። 3ፆሲ ናሽኪሢ ጌይሢ ዒዛኮ ዓይሢፆ ኩንሥሢኬ፤ ዒዛኮ ዓይሢጻ ሜታሳያቱዋሴ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ዓጮ ባሻያታሢሮኬ፤ ዓጮ ኑ ባሻንዳሢያ ፆሲ ጉሙርቂፆናኬ። 5ዓጮ ባሻንዳሢ፡- ዬሱሴ ፆሲ ናይ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ሌሊኬ። 6ዒዛኮ ማስቲፆ ዔርዛ ዋኣፆና ሃይቦ ዔርዛ ሱጉፆና ኬስኬሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓኬ፤ ዒዛኮ ኬስኬሢ ዋኣሢ ሌሊቱዋንቴ ዋኣሢና ሱጉሢናኬ፤ ዬይ ጎኔ ማዔሢ፡ ዓያኖ ጌኤዣ ማርካዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓያኖ ጌኤዣ ጎኔ ኬኤዛያታሢሮኬ። 7ዬያሮ ዒዛኮ ሃይሦ ማርካ ዓኣኔ፤ 8ዬያታ፡ ዓያና ጌኤሺና ዋኣሢና ሱጉሢናኬ፤ ዬንሢ ሃይሦንሢ ማርካዻ ማርካታ ፔቴ ማዓያኬ። 9ዓሲ ማርካዻ ማርካቶ ኑ ዔካኔ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ማርካታ ቢያይዳፓ ባሼኬ። ፆሲ ፔኤኮ ናዓሢ ዛሎ ማርካዼ ማርካታ ሃያኬ። 10ፆሲ ናዓሢ ጉሙርቃሢኮ ዬይ ማርካታ ዒና ዓኣኔ። ፆሲ ጉሙርቁዋኣሢ ጋዓንቴ ፆሲ ፔኤኮ ናዖ ዛሎ ማርካዼ ማርካቶ ጉሙርቂባኣሢሮ ፆሲ ሉኡቄያ ማሃኔ። 11ዬይ ማርካታ ፆሲ ናንጊና ናንጊ ኑም ዒንጌሢና ዬያ ናንጎ ዒዛኮ ናዓሢ ዒንጋያታሢ ማርካዻያኬ። 12ፆሲ ናዓሢ ዓኣሢኮ ናንጊ ዓኣኔ፤ ፆሲ ናዓሢ ባኣሢኮ ጋዓንቴ ናንጊ ባኣሴ። 13ዒንሢ፥ ፆዛሢ ናዓሢ ሱንፆና ጉሙርቃዞንሢኮ ቢያ ናንጊና ናንጊ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ሃያ ቢያ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 14ዓይጎ ባኣዚያ ማዖም ዒዛ ማሊፆጉዲ ኑ ሺኢቄቴ ኑም ዒ ዋይዛንዳሢ ኑ ጉሙርቃኔ፤ ፆሲ ቤርታ ኑኡኮ ዓኣ ጫርሹማ ዬያኬ። 15ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒ ዋይዛሢ ኑ ዔሬቴ ዒዛይዳፓ ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዔኬሢ ኑ ዔራኔ። 16ዖኦኒያ፡ ፔኤኮ ዒሻሢያ ማዖም ሚሼሎ ዎዹዋ ጎሜ ማዻንቴ ዴንቄቴ ዒዛም ሺኢቆንጎ፤ ዬያ ዓሢና ዓሴሎና ጎማ ዎዹዋያ ማዔቴ ፆሲ ዒዛም ናንጊ ዒንጋንዳኔ። ጋዓንቴ ዎዻ ጎሜ ዓኣኔ፤ ዬያጉዴ ጎሞም ሺኢቆንጎ ታ ጎዑዋሴ። 17ፑርታ ማዾ ቢያ ጎሜኬ፤ ማዔቴያ ዎዹዋ ጎሜ ዓኣኔ። 18ፆሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ካፓሢሮኬ፤ ፃላሄያ ዒዛ ካኣሙዋሴ። 19ኑኡኒ ፆሲ ዓሲ ማዔሢ፤ ሃሣ ዓጫ ጉቤ ፃላሄ ዓሲ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 20ፆሲ ናዓሢ ሙኬሢና ጎኔ ማዔሢ፥ ዒዛ ኑ ዔራንዳጉዲ ማሊ ጶቂሣ ዒና ኑም ዒንጌሢያ ኑ ዔራኔ፤ ኑኡኒ ዬያ ጎኔ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ናንጋኔ፤ ዒዚ ጎኔ ፆሲ ሃሣ ናንጊና ናንጊ ዒንጋያኬ። 21ታ ናይዮቴ! ሉኡዙሞና “ፆሲኬ” ጌዒ ካኣሽኮ ባኮይዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\