ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 4

1ዒጊኖንሢዮቴ! ዓጮይዳ ሚርጌ፥ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ኬስኬሢሮ ዓያኖ ቢያ ጎኔ ዓያናኬ ጌይፖቴ፤ ዬያይዳፓ ዺቦ ዓያና ፆሲፓታቴያ ቱዋቴያ ዱማሲ ዔራኒ ዛጉዋቴ። 2ፆሲ ዓያኖ ዱማሲ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዓሢ ያዺኬ፤ ዬይያ፡- ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ማርካዻ ዓያና ፆሲ ዓያናኬ፤ 3ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ማርካዹዋ ዓያና ፆሲ ዓያናቱዋሴ፤ ዬይ ዓያና “ሙካንዳኔ” ጌይንቴም ዒንሢ ዋይዜ፥ ኪሪስቶሴ ዒፃሢ ዓያኖኬ፤ ዬይ ሃሢያ ዓጮይዳ ዓኣኔ። 4ታ ናይዮቴ! ዒንሢ ፆሲሮኬ፤ ዒንሢዳ ዓኣ ዓያና ዓጮይዳ ዓኣ ዓያኖይዳፓ ባሼኬ፤ ዬያሮ ሉኡቂ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላ ዓሶ ዒንሢ ባሼኔ። 5ዔያታ ሃያ ዓጮሮ ማዔሢሮ ዔያታ ኬኤዛሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚኬ፤ ሃይ ዓጫኣ ዔያቶሲ ዋዋይዛኔ። 6ኑኡኒ ጋዓንቴ ፆሲሮኬ፤ ፆሲ ዔራሢ ቢያ ኑሲ ዋይዛንዳኔ፤ ፆሲሮ ማዒባኣሢ ኑ ጋዓሢ ዋይዛዓኬ። ጎኑሞ ዓያኖና ሉኡዙሞ ዓያኖና ዱማሲ ኑ ዔራንዳሢ ዬያናኬ። 7ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ናሹሞ ፆሲዳፓ ማዔሢሮ ዎሊ ኑ ናሽኮም፤ ዬያይዴቴ ኑ ፆሲ ናይኬ፤ ፆሲያ ኑ ዔራኔ። 8ፆሲ፡ ዓሲ ናሽካያታሢሮ ናሹሞ ባኣሢ ፆሲ ዔሩዋያኬ። 9ፔኤኮ ናዓሢ ዛሎና ናንጊ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ፆሲ ፔቴ ናዖ ዓጮ ዳኬኔ፤ ዬያና ፆሲኮ ናሹማ ዎዚጉዴያታቴያ ኑም ፔጋዺ ዔርቴኔ። 10ኑኡኒ ፆሲ ናሽኬሢሮቱዋንቴ ዒዚ ኑና ናሽኪ፥ ጎማ ኑኡኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ፔኤኮ ናዖ ዳኬኔ፤ ናሹሞ ጌይጻ ያዺኬ። 11ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ፆሲ ኑና ዬያይዲ ናሽኬያ ማዔቴ ኑ ዎሊ ናሽካንዳያ ኮይሳኔ። 12ፆሲ ዛጌ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ። ኑኡኒ ዎሊ ናሽኬቴ ፆሲ ኑኡና ዎላ ናንጋንዳኔ፤ ዒዛ ናሹማኣ ጎኔና ኑ ዒና ዓኣያ ማዓንዳኔ። 13ፆሲ ፔኤኮ ዓያኖ ኑማኣ ዒንጌሢሮ ኑኡኒ ዒዛና ናንጋሢና ዒዚያ ኑኡና ናንጋሢ ኑ ዔራኔ። 14ፆሲ፥ ዓዳሢ ዓጮ ዻቂሻሢ ማሂ ፔ ናዓሢ ዳኬሢ ኑ ዛጌኔ፤ ሃሣ ኑ ማርካዻኔ። 15ዬሱሴ ፆሲ ናይ ማዔሢ፡ ማርካዻ ዓሲዳ ቢያ ፆሲ ናንጋኔ፤ ዒዚያ ፆሲና ናንጋኔ። 16ዬያሮ ፆሲ ኑና ናሽካ ናሹሞ ኑ ዔራኔ፤ ሃሣ ኑ ጉሙርቃኔ። ፆሲ ዓሲ ናሽካያኬ፤ ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ፆሲና ናንጋኔ፤ ፆሲያ ዒዛና ናንጋኔ። 17ኑኡኒ ጎኔና ዎሊ ናሽኬቴ ሃሣ ኪሪስቶሴ ናንጌ ጎይጾ ሃያ ዓጮይዳ ኑ ናንጌቴ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ኑ ሂርጉዋዖ ዒዛ ቤርቶ ሺኢካንዳኔ። 18ናሹሞ ዓኣያታቴ ሂርጋ ባኣሴ፤ ጎኔ ናሹሞ ዒዞ ኬሎና ሂርጎ ባይዛንዳኔ፤ ሂርጋ “ፑርታና ዎጊሳንዳኔ” ጌይ ማሊሢዳፓ ሙካሢሮ ሂርጋ ዓሶኮ ናሹማ ኩሙሢ ናሹሞቱዋሴ። 19ፆሲ ቤርታዺ ኑና ናሽኬሢሮ ኑ ዒዛ ናሽካኔ። 20“ፆሲ ታ ናሽካኔ” ጌይ ጌይ ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ዒፃሢ ሉኡዚ ዓሲኬ፤ ዒ ዴንቃ ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ናሽኪባኣያ ማዔቴ ዒ ዴንቁዋ ፆዛሢ ናሽካኒ ዳንዳዑዋሴ። 21ዬያሮ ኪሪስቶሴ ኑም ዓይሤ ዓይሢጻ፦ “ፆሲ ናሽካሢ ፔ ዒሻሢንታ ፔ ሚሼሎንታ ናሽኮንጎ” ጋዓያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\