ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 3

1“ፆሲ ናይ” ኑ ጌይንታንዳጉዲ ዓዳሢ ዎዚጉዴ ናሹሞና ኑና ናሽኬቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ! ጎኔ ኑ ፆሲ ናኣቶኬ። ዓጫ ዒዛ ዔሪባኣሢሮ ኑናኣ ዔሩዋሴ። 2ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ሃሢ ኑኡኒ ፆሲ ናይኬ፤ ሃጊ ኑ ዎይታንዳቴያ ዔርቲባኣሴ። ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሙኪ ጴዻ ዎዶና ጎኔና ኑ ዒዛ ዛጋንዳሢሮ ዒዛ ኑ ማላንዳሢ ኑ ዔራኔ። 3ዬይ ያዺ ማዓንዳያታሢ፡ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣሢ ቢያ ኪሪስቶሴ ጌኤሺ ማዔሢጉዲ ፔና ጌኤሻኔ። 4ጎሜ ማዻሢ ቢያ ፆሲኮ ዎጎ ዑሣ ዓኣዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ጎሜ ጌይሢ ፆሲ ዎጎኮ ዑሣ ዓኣዺሢታሢሮኬ። 5ኪሪስቶሴ ዓሲኮ ጎሞ ጌኤሻኒ ሙኪ ጴዼሢና ዒዛኮ ጎሜ ባኣያታሢ ዒንሢ ዔራኔ። 6ዬያሮ ኪሪስቶሴና ናንጋ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋሴ፤ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጋ ዓሲ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያኬ፤ ሃሣ ዔሪባኣያኬ። 7ታ ናይዮቴ! ዖኦኒያ ዒንሢ ጌሺ ዻቢሱዋጉዲ፤ ኪሪስቶሴ ፂሎ ማዔሢጉዲ ፂሎ ማዾ ማዻሢ ቢያ ፂሎኬ። 8ፃላሄ ቤርታኣፓ ዓርቃዖ ጎሜ ማዻያታሢሮ ጎሜ ማዻሢ ቢያ ፃላሄ ናይኬ። ፆሲ ናዓሢ ሙኪ ጴዼሢ ፃላሄኮ ማዾ ባይዛኒኬ። 9ፆሲ ናይ ማዔያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋሴ፤ ሃሣ ማዺ ማዺ ናንጋኒያ ዳንዳዑዋሴ። ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ማሊፃ ዒዛይዳ ናንጋሢሮና ፆሲ ናይ ዒ ማዔሢሮኬ። 10ፆሲ ናኣቶና ፃላሄ ናኣቶና ዱማዺ ዔርታሢ ዬያናኬ፤ ፂሎ ማዾ ማዹዋያ፥ ሃሣ ፔኤኮ ዒሻሢንታ ሚሾንታ ናሽኩዋኣሢ ቢያ ፆሲ ናይቱዋሴ። 11ቤርታኣፓ ዒንሢ ዋይዜ ኪኢታ፡- “ዎሊ ኑ ናሽኮም” ጋዓያኬ። 12ፃላሄ ዓሲ ማዒ ፔ ጌርሲ ዎዼ፥ ቃኣዔኤሌጉዲ ማዓንዳያ ኑም ኮይሱዋሴ፤ ዒዚ ፔኤኮ ጌርሲ ዓይጎሮ ዎዼይ ጌዔቴ ዒዛኮ ማዻ ፑርታ ማዔሢሮና ጌርሲ ማዻ ጋዓንቴ ፒዜ ማዔሢሮኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓጫ ዒንሢ ዒፄቶ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ። 14ኑኡኒ ኑ ዒሾንሢና ኑ ሚሾንሢና ናሽካሢሮ ሃይቢፓ ናንጊ ባንሢ ኑ ፒንቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ናሹሞባኣ ዓሲ ሓይቄያ ማዒ ናንጋኔ። 15ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሾና ዒፃሢ ቢያ ዓሲ ሼምፖ ዎዻያኬ፤ ዓሲ ሼምፖ ዎዻ ዓሲኮ ናንጊና ናንጊ ባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ። 16ናሹሞ ዓይጎ ማዔቴያ ኑ ዔራሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ሼምፓሢ ኑም ዓኣሢ ዒንጌሢሮኬ፤ ኑኡኒ ሃሣ ኑ ሼምፓሢ ኑ ዒሾንሢንታ ኑ ሚሾንሢንታ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጋንዳያ ኮይሳኔ። 17ዓሲ ሃያ ዓጮይዳ ፔኤኮ ቆሎ ዓኣንቴ ሜታዼ ዓሲ ዛጋዖ ሚጪንቲባኣቴ “ፆሲ ናሽካኔ” ዎይቲ ጋዓኒ ዳንዳዓይ? 18ታ ናይዮቴ! ኑኡኮ ናሹማ ጎኔ፤ ሃሣ ማዾና ጴዻያ ማዖንጎ፤ ዻንጋና ኬኤዚሢና ሌሊ ማዖፓ። 19ዬያና ኑ ጎኑሞ ዓሲ ማዒፆና ፆሲ ቤርቶ ዓልቱዋዖ ጉሙርቂ ኑ ሺኢካኒ ዳንዳዓሢ ኑ ዔራኔ። 20ኑኡኮ ዒና ፑርቶ ማዾ ኑ ማዻሢ፡- “ዻባኔ” ጌዔቴያ ፆሲ ኑኡኮ ዒናፓ ዑጻ ማዔሢ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚ ዔራያ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 21ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዒና ኑኡኮ ዻቢንቶ ኑም ኬኤዙዋያ ማዔቴ ፆሲ ቤርቶይዳ ዓልቱዋያ ኑ ማዓንዳኔ። 22ፆሲኮ ዓይሢጾ ኑ ኩንሣያና ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ኑ ማዻያ ማዔሢሮ ኑ ዒዛ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒዛይዳፓ ኑ ዔካንዳኔ። 23ዒዛኮ ዓይሢጻ ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲና ሃሣ ኪሪስቶሴያ ኑና ዓይሤ ጎይጾ ዎሊ ኑ ናሽካንዳጉዲኬ። 24ፆሲ ዓይሢጾ ኩንሣሢ ቢያ ፆሲና ናንጋኔ፤ ፆሲያ ዒዛይዳ ናንጋኔ። ፆሲ ኑ ጊዳ ናንጋሢ ኑ ዔራሢ፡ ዒዚ ኑም ዒንጌ ዓያኖናኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\