ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 1

1ቤርታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ናንጎ ቃኣሎ ዛሎ ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ ዬይ ናንጎ ቃኣላ ኑኡኒ ዋይዜሢ፥ ኑ ዓኣፖና ኑ ዛጌሢና ኑ ዴንቄሢ ሃሣ ኑ ኩጮናኣ ኑ ዓርቄሢ ዛሎኬ። 2ዬይ ናንጎ ማዔሢ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ኑኡኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያ ዛሎዋ ኑ ማርካዻኔ። ዓዳሢ ኮራ ዓኣ፥ ኑማኣ ፔጋዺ ጴዼ፥ ናንጊና ናንጎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 3ዒንሢኮ ኑኡና ዎላ ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ኑ ዛጌሢና ዋይዜሢና ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ኑኡኮ ፔቱማ ዓዳሢና ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላኬ። 4ኑኡኮ ዎዛ ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ሃያ ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ። 5ዒዛይዳፓ ኑ ዋይዚ ዒንሢም ኬኤዛ ኪኢታ፡- “ፆሲ ፖዒኬ፤ ዹሚ ዒዛ ኮራ ፔቴታዖ ባኣሴ” ጋዓያኬ። 6ዬያሮ፦ “ፆሲና ዎላ ኑኡኮ ፔቱሞ ዓኣኔ” ጌዒ ጌዒ ዹሞይዳ ኑ ናንጋያ ማዔቴ ኑ ሉኡቃኔ፤ ኑ ኬኤዛ ባኮና ማዻ ባኮናኮ ጎኑሞ ባኣሴ ጌይሢኬ። 7ጋዓንቴ ዒዚ ፖዖይዳ ዓኣሢጉዲ ኑኡኒ ፖዖይዳ ናንጋቶ ኑኡኮ ዎሊና ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱጉጻ ጎሜ ቢያይዳፓ ኑና ጌኤሻኔ። 8“ጎሜ ኑኡኮ ባኣሴ” ኑ ጌዔቴ ኑና ኑ ጌሻኔ፤ ጎኑሞዋ ኑ ጊዳ ባኣሴ። 9ኑኡኮ ጎሞ ፆሲም ኑ ቡኡፄቴ ዒዚ ጉሙርቂንታያ ሃሣ ጌኤሺ ማዔሢሮ ጎሞ ኑኡኮ ቢያ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ኑ ዻቢንቶይዳፓኣ ቢያ ኑና ዒ ጌኤሻንዳኔ። 10“ጎሜ ኑ ማዺባኣሴ” ጌዔቴ ፆሲ ሉኡዚ ኑ ማሃኔ፤ ዒዛኮ ቃኣላኣ ኑ ጊዳ ባኣሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\