ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 8

1ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ቆልሞ ዓሽኮ ዛሎ ሂዚ ታ ጋዓኔ፡- ቢያሢኮ ኑኡኮ ዔራቶ ዓኣኔ። ዔራቶ ዓሲ ዖዖቶርሳኔ፤ ናሹሞ ጋዓንቴ ዓሲ ኮኮሻኔ። 2“ታ ዔራኔ” ጋዓ ዓሲ ኮይሳሢጉዴያ ሃጊ ዔሪባኣያኬ። 3ፆሲ ናሽካ ዓሲ ጋዓንቴ ፆሲና ዔርቴያ ማዓኔ። 4ዓካሪ ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኪ ዛላ ታ ጋዓሢ፡- ሜሌ ካኣሺ ሃያ ዓጮይዳ ዓይጎዋቱዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ፔቴ ፆዛሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ፆሲ ባኣሢያ ኑ ዔራኔ። 5ሚርጌ፡ ፆሲ ጌይንታ ባኣዚና ጎዳቲ ጌይንታይ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫ ማዔቴያ ሳዖይዳ ፆሲ ጌይንታ ካኣሽኮ ባኣዚ ዓኣቴያ፥ 6ኑኡኮ ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዒዛይዳፓ ማዢንቴያ፥ ኑኡኒያ ዒዛም ማዢንቴያ ፔቴ ፆሲ፥ ዓዳሢ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቢያ ባኣዚ ዒዛ ዛሎና ማዢንቴያ ኑኡኒያ ዒዛ ዛሎና ማዢንቴ፥ ፔቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ዓኣኔ። 7ጋዓንቴ ዬያ ቢያሢ ዔሩዋሴ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ሃሢ ሄላንዳኣና ሜሌ ካኣሺ ካኣሽኪሢ ዔሬሢሮ ዬያጉዴ ዓሽኮ ዔያታ ሙዓሢ ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴያ ማሂኬ፤ ዒና ዔያቶኮ ላቤያ ማዔሢሮ ዔያታ ዒኢታኔ። 8ጋዓንቴ ፆሲና ኑኡና ዎላ ካንሣሢ ሙኡዚቱዋሴ፤ ኑ ሙዒባኣቴያ ፓጫንዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ኑ ሙዔቴያ ባሼ ዴንቃንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 9ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ኮዔ ጎይፆ ማዺፃ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲባኣ ዓሶ ዻቢሻያ ማዑዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ “ታ ዔራኔ” ጌዒ ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኮ ካኣዦ ማኣራ ኔ ዴዒ ሙዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዶዲባኣ ዓሢ ኔና ዴንቄቴ ዬይ ማዻ ኔኤኮ ዓሢ ሜሌ ካኣዦም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲ ማሃያቱዋዓዳ? 11ዬያሮ ኔኤኮ “ታ ዔራኬ” ጌይፆና ኪሪስቶሴ ዒዛ ጋይቴ ሃይቄሢና ጉሙርቂፆናኣ ዶዲባኣሢ ባይቄኔ ጌይሢኬ። 12ዬያይዲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒንሢኮ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ዻቢሺፆና ሃሣ ዔያቶኮ ላቤ ዒኖ ባሼ ላቢሲፆና ኪሪስቶሴም ዒንሢ ዻባኔ። 13ዬያሮ ሙኡዚ ታኣኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒሻሢንታ ሚሾንታ ዻቢሻያ ማዔቴ፥ ታ ዒሻሢንታ ታ ሚሾንታ ዹቂሲፆይዳፓ ፔቴታዎ ዓሽኪ ታ ሙዓዓ።


Copyright
Learn More

will be added

X\