ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 7

1ዒንሢ ታና ፃኣፒ ዖኦጬ ዓኦጪፆ ዛሎኮ፡- ዓሲ ላኣሊ ዔኪባኣቴ ኮሺኬ ታ ጋዓኔ። 2ጋዓንቴ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ ጎሜ ማዹዋጉዲ ፔቴ ፔቴ ዓቲንቆኮ ማቻ ዓኣያ፤ ሃሣ ፔቴ ፔቴ ላኣሎኮ ዓኒ ዓኣያ ማዖንጎ። 3ዓኒ ፔ ማቾም ፔና ዒንጋኒ ኮይሳኔ፤ ዬያጉዲ ማቻኣ ፔ ዓኒም ፔና ዒንጋኒ ኮይሳኔ። 4ማቾኮ ዑጻ ዒዞሮ ሌሊቱዋንቴ ዓኒንታ ዎላሮኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓኒ ዑጻ ዒዛሮ ሌሊቱዋንቴ ማቾንታ ዎላሮኬ። 5ፆሲ ሺኢቃኒ ላምዖንሢ ዎላ ጊኢጊ ዻካ ዎዴም ማዓንዳኣፓዓቴም ዱማዺ ዎርቂባኣያታቴ ቃራኬ፤ ዒንሢ፡ ዒንሢ ካፓኒ ዳንዳዑዋያ ማዔም ፃላሄ ዒንሢ ጌሹዋጉዲ ዎላ ማዑዋቴ። 6ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዞሮጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓይሥሢ ማሂቱዋሴ። 7ዓሲ ቢያ ታ ጉዲ ላኣሊ ዔኩዋዖ ናንጌቴ ቃራኬ ታ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢም ፆሲ ዱማ ዱማ ዒንጊሢ ዒንጌኔ፤ ፔቴሢም ፔቴ ባኣዚ፥ ባጋሢም ሜሌ ባኣዚ ዒንጊንቴኔ። 8ሎይባኣ ዓሶና ዓኒንሢ ሃይቄ ዓሶናም ታ ሂዚ ጋዓኔ፡- ዔያታ ሎውዋዖ ታ ጉዲ ናንጌቴ ዔያቶም ቃራኬ። 9ጋዓንቴ ዔያታ ፔና ዳንዳዒ ካፓኒ ባሺንቴቴ ዔኮንጎ፥ ሌዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔኪሢና ሎዒሢና ዛላ ማሊ ሜታዺሢዳፓ ዔኪፆና ሎይፆና ኮሺኬ። 10ዔኬዞንሢና ሎዔዞንሢናም ታ ሂዚ ጋዓኔ፡- ሃይ ጎዳ ጋዓያ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ጋዓያቱዋሴ። ሎዔ ላኣሊ ፔኤኮ ዓኒዳፓ ዱማዾፓ፤ 11ዓኒፓ ዱማዺ ዒዛ ኬስኬቴ ሎውዋዖ ፔኤሮ ናንጎንጎ፤ ዔይዔ ጌዔቴ ዓኒና ቡኮንጎ፤ ዬያጉዲ ዓኒያ ፔ ማቾ ዓንጆፓ። 12ሃንጎዋቶም ጎዳ ጋዓያቱዋንቴ ታ ሂዚ ጋዓኔ፡- ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ላኣሊ ዓኣያታዖ ዒዛና ዎላ ናንጋኒ ኮዔቴ ዒዞ ዒ ዓንጆፓ። 13ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ላኣሊኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓኒ ዓኣያ ማዒ፥ ዒዞና ዎላ ናንጋኒ ኮዔቴ ዒዛ ዒዛፓ ዓንጂንቶፓ። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ዓናሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒዛኮ ማቾ ዛሎና ፆሲ ዓሲ ማዓሢሮኬ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ላኣሌላኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓኒ ዛሎና ፆሲ ዓሲ ማዓኔ፤ ያዺ ማዒባኣቶ ናኣታ ዒንሢኮ ፆሲ ዓሲ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያይዲ ዒንሢ ናንጌቴ ናኣታ ዒንሢኮ ፆሲ ዓሲኬ። 15ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ዓሶማ ዱማዻኒ ኮዔቴ ዱማዾንጎ፤ ዬካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ ዓኒታቴያ ማቾ ፔቴ ማሃ ዎጋ ዓርቃኒ ዳንዳዑዋሴ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ኑና ዔኤሌሢ ኮሹሞና ኑ ናንጋንዳጉዲታሢሮኬ። 16ዔና፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዜሌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓኒ ኔኤኮ ኔ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ ኔ ዔራ? ኔኤኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ኔኤኮ ማቾ ኔ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ ኔ ዔራ? 17ፔቴ ፔቴሢ ፆሲ ዒዛም ጌዔ ጎይጾ ሃሣ ፆሲ ዒዛ ዔኤላኣና ዓኣ ጎይፆ ናንጎንጎ። ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ቢያ ታ ዒንጌ ዎጋ ዬያኬ። 18ዖናታቴያ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴያታዖ ዔኤሊንቴያ ማዔቴ ቲቂንቲባኣሢጉዲ ማዓኒ ማሎፓ፤ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣዖ ዔኤሊንቴያ ማዔቴ ‘ቲቂንታኒ ኮይሳኔ’ ጌይሳ ባኣዚ ባኣሴ። 19ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቲሢ ማዔቴያ ቲቂንቱዋ ሃሺጻ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ባሼ ኮይሳሢ ፆሲ ዓይሢጾ ኩንሥሢኬ። 20ዬያሮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፆሲ ዒዛ ዔኤላኣና ዓኣ ጎይጾማ ናንጎንጎ። 21ፆሲ ኔና ዔኤላኣና ኔ ዓሲኮ ዓይሌዳ? ያዺ ኔ ማዔቴያ ዔኤቢባኣሴ፤ ማሊ ሜታዺፖ፤ ዓይሉማፓ ኬስካኒ ካራ ኔም ጴዼቴ ኬዞ ሃሺፖ። 22ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲኮ ዓይሌ ማዒ ዓኣንቴ ጎዳ ዔኤሌ ዓሲ ጎዳና ዓይሉማፓ ኬስኬኔ፤ ዬያጉዲ ዓይሌቱዋያታዖ ዔኤሊንቴ ዓሲ ኪሪስቶሴኮ ዓይሌኬ። 23ፆሲ ዒንሢ ሻንቂ ዔኬሢሮ ዓሲኮ ዓይሌ ማዒፖቴ። 24ዬያሮ ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዔኤሊንታማና ዓኣ ጎይጾ ፆሲና ዎላ ናንጎንጎ። 25ዔኪባኣያ ሃሣ ሎዒባኣ ዓሶ ዛሎ ጎዳፓ ታ ዔኬ ዓይሥሢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ጎዳኮ ማኣሪፃፓ ዔቄያና ጉሙርቂንቴ ዓሲ ማዒ ሃካፓ ሊካ ታ ማሊፆ ታ ኬኤዛኔ፤ 26ሃሢ ኑ ዓኣ ዎዳ ሜቶ ዎዴታሢሮ ዓሲ ዓኣማ ጎይፆ ናንጌቴ ቃራኬ። 27ጋዓንቴ ላኣሊ ኔ ዔኬያ ማዔቴ ዓንጃኒ ኮይፖ፤ ላኣሊ ኔ ዔኪባኣያ ማዔቴ ዔካኒ ኮይፖ። 28ኔኤኒ ላኣሊ ዔኬቴ ጎሜ ማዼኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ሃሣ ፔቴ ዉዱሮ ናይ ሎዔቴ፡ ጎሜ ዒዛ ማዼኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ማዔቴያ ዔካ ዓሶና ሎዓ ዓሶና ሃያ ዓጮይዳ ሚርጌ ናንጊ ሜታ ሄላኔ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዬይ ሄሉዋጉዲ ኮዓኔ። 29ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፡- ዎዳ ጋፒ ጋፒኬ፤ ሃካፓ ሴካ ላኣሊ ዓኣሢያ ዔኪባኣያጉዲ ማዒ ናንጎንጎ። 30ዖያሢ ዖዩዋኣሢጉዲ፥ ዎዛዻሢ ዎዛዹዋኣሢጉዲ ማዒ ናንጎንጎ፤ ዔኤቢ ሻንቃሢ ዒ ሻንቄ ባካ ዒዛሮኬ ጌይ ማሎፓ። 31ሓያ ሳዖይዳ ዓኣ ቆሎና ማኣዲንታሢ ጉቤ ማኣዲንቱዋያ ማዒ ናንጎንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ባካ ላኣሚንታንዳሢሮኬ። 32ዬያሮ ዓይጎ ማሊሢና ዒንሢ ሜታዹዋዖ ናንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ላኣሊ ዔኪባኣ ዓሲ ጎዳ ዎዛሳንዳ ባኣዚ ኮዓሢሮ ጎዳ ዎዛሳ ባኣዚ ማላኔ። 33ላኣሊ ዔኬ ዓሲ ጋዓንቴ ማላሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚና ፔ ማቾ ዎዛሳንዳ ባኣዚኬ። 34ዬያሮ ማሊፃ ዒዛኮ ላምዖ ፓቂንታኔ ጌይሢኬ። ዬያጉዲ ሎዒባኣ ላኣሊታቴያ ዉዱሮ ናይ ፔኤኮ ዓሽኮና ሼምፓሢና ፆሲም ዱማዼያ ማዓኒ ኮዓሢሮ ማሊፃ ዒዞኮ ጎዳም ኮይሳ ማዾይዳኬ። ሎዔ ላኣሌላ ጋዓንቴ ፔኤኮ ዓኒ ዎዛሳኒ ኮዓሢሮ ዒዛ ማላሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚኬ። 35ዬያ ታ ጋዓሢ፡- ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ማሊሢና ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢም ዔቦ ዴኤፂሳኒቱዋሴ፤ ታኣኮ ማሊፃ ዒንሢ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋንዳጉዲና ማሊፃ ዒንሢኮ ዣኣሉዋንቴ ጉቤ ዒናና ማዒ ጎዳም ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 36ፔቴ ዓሲ ዉዱሮ ዖኦጬያታዖ ዖኦጬዞ ዔካኒ ማሊባኣንቴ፥ ዖኦጮዜሎኮ ሎዖንዶ ዎዳ ዓኣዻያ ማዔቴ ሃሣ ዒ ዔኪፆ ማሊፆ ጊባኒ ዳንዳዒባኣያታቴ ጎሜ ባኣሴ ዔዔኮንጎ። 37ጋዓንቴ ዔካኒ ዒዛ ሜታሳ ባኣዚ ባኣቴ፥ ዔኩዋዖ ዴዓኒ ዳንዳዓያታቴያ ሃሣ ዬይ ጎኔ ዒናፓ ማዔያታቴ ዔኪባኣቴ ኮሺኬ። 38ዬያሮ ዖኦጮዞ ዔኬሢ ኮሺ ማዼኔ፤ ዔኩዋዖ ሃሼሢያ ባሼ ኮሺ ማዼኔ። 39ፔቴ ላኣሊ ዓኒ ሼምፔና ዓኣና ዔፒ ዛላ ዎጌና ቱቴያኬ፤ ዓኒ ሃይቄቴ ጋዓንቴ ሜሌ ኮዔ ዓሲም ዒዛ ሎዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ዒዛ ሎዓንዳ ዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 40ታ ማሊፆና ታ ጋዓሢ ሎውዋዖ ፔኤሮ ዒዛ ናንጌቴ ባሼ ዒዛ ዎዛና ናንጋንዳኔ፤ ታና ፆሲ ዓያና ዬያ ጌይሳያ ማላኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\