ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 3

1ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ጎኔ ኬኤዞያታቴ ታኣኒ ዒንሢ ዔርዜሢ ሃጊ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲባኣ፥ ናይ ማዔያ ሃሣ ሃያ ዓጮ ማሊፆና ዓኣ ዓሲ ማሂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማሂ ታ ዒንሢ ዔርዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። 2ዶዲ ሙኡዚ ሙዓኒ ዳንዳዑዋያ ዒንሢ ማዔሢሮ ታ ዒንሢ ዑሼሢ ዲኢቂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ሙኡዚ ታ ዒንሢ ሙኡዚባኣሴ፤ ሃሢ ታቴያ ዒንሢ ዶዲ ሙኡዚ ሃጊ ሙዓኒ ዳንዳዑዋያኬ። 3ዎይቲ ጌዔቴ ሃሢያ ዒንሢ ሃያ ዓጮ ዓሶ ማሊፆና ዓኣያኬ፤ ዎሊ ዒንሢ ቂኢራያና ማርማያናታሢሮ ሃያ ዓጮ ዓሶ ማሊፆና ዓኣኔ ጌይሢቱዋዓዳ? ፆሲ ዓሲ ማዒጻ ዒንሢኮ ዓቴም ሃያ ዓጮ ዓሶ ዒንሢ ማዒባኣዓዳ? 4ዒንሢዳፓ ፔቴሢ፦ “ታ ጳውሎሴ ዓሲኬ” ጋዓዛ፥ ባጋሢ ሃሣ፦ “ታኣኒ ዓጲሎሴ ዓሲኬ” ጌይፆና ዒንሢ ፆሲ ዓሲ ማዒፆ ሃሺ ሃያ ዓጮ ዓሲ ማዒባኣዓዳ? 5ዓካሪ ዓጲሎሴንታ ጳውሎሴንታ ዓይጎዳይ? ዔያታ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄ ፆሲም ማዻ ዓሶኬ፤ ዔያታ ፔቴ ፔቴሢ ማዻሢ ጎዳ ዔያቶ ማዻንዳጉዲ ዓይሤ ጎይጾኬ፤ 6ሚፆ ዓኣፖ ታ ዱኡቄኔ፤ ዓጲሎሴ ዋኣፆ ዑሼኔ፤ ባቃልሲ ዑጊሴሢ ጋዓንቴ ፆሲኬ። 7ዬያሮ ዼኤፖ ማዾ ማዼሢ ባቃሎ ዑጊሴ፥ ፆዛሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዱኡቄሢንታ ዋኣፆ ዑሼሢንታቱዋሴ። 8ዜርፆ ዱኡቄሢና ዋኣፆ ዑሼሢና ሄኮኬ፤ ዬያታ ፔቴ ፔቴሢ ፔኤኮ ማዾጉዴያ ዔያታ ማዼ ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ፆሲም ዎላ ማዻዞንሢኬ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ፆሲኮ ጎዦና ማኣሮና ማዓያኬ። 10ፆሲ ታኣም ዒንጌ ኮሹሞ ዒንጊፆ ጉዴያ ኮሺ ዔራ፥ ማኣሪ ማዣ፥ ሃኣሚጉዲ ቦኦኮሎ ታ ቦኦኮልቄኔ፤ ባጋሢ ታኣኒ ቦኦኮልቄሢዳ ማኣሮ ማዣኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢ ዎማይዲ ዔሪ ማዣንዳቴያ ኮሺ ዔራኒ ኮይሳኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴና ቦኦኮልቂንቴማፓ ዓታዛ ዖኦኒያ ሜሌ ጊዳ ቦኦኮልቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬይ ቦኦኮላሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴታሢሮኬ። 12ዬያ ቦኦኮላሢዳ ዎርቄና ማዔቴያ ቢራ ዓንጊና ሃሣ ኮሺ ሚዛጲ ሹቺናኣ ማዖም ሚሢና ሃሣ ማኣቲና ማዔቴያ ሃውሊና ማዣይ ዓኣቶ፡- 13ፔቴ ፔቴሢ ዓይጎና ማዤቴያ ዔርታንዳ ዎጌ ኬሊ ሙካንዳኔ፤ ዬና ኬላ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማኣሮ ማዤሢ ዓይጎናታቴያ ታሚዳ ዓጊንቲ ዛጊንታንዳሢሮ ዱማዺ ዔርታንዳኔ። 14ማኣሮ ማዤ ዓሢኮ ማዻ ታሞና ሙይንቱዋዖ ዶዲ ዓቴቴ ዬይ ዓሢ ፔ ማዾ ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 15ማዻ ታሚና ሙይንቲ ባይቄ ዓሢ ጋዓንቴ ማዻ ዛሎ ዒንጎንዶ ባኮይዳፓ ዓታንዳኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዓሢ ታማ ጋውሌንቴ ዓቴያጉዲ ማዒ ዻቃንዳኔ። 16ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ፆሲኮ ጌኤሺ ማኣሪ ሃሣ ፆሲኮ ዓያና ዒንሢዳ ናንጋያታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 17ዓካሪ ዓሲ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሄቴ ፆሲ ዒዛ ዓሢ ባይዛንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣራ ዒዛም ዱማዼያታሢሮኬ፤ ዬይ ጌኤዦ፥ ዱማዼ ማኣራ ዒንሢኬ። 18ዖኦኒያ ፔና ጌሾፓ፤ ሃያ ዓጮ ዔራቶ ጎይጾና ዔራ ማሂ ፔና ዛጋ ዓሲ ዓኣቶ ፆሲኮ ጎኔ ዔራቶ ዴንቃኒ ፔና ዔኤያ ማሂ ዛጎንጎ። 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ዔራታ ፆሲ ቤርታ ዔኤያቶታሢሮኬ፤ ዬይያ፡- “ፆሲ ‘ዔሮኬ’ ጋዓ ዓሶ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆና ዔያቶ ዓርቃኔ” ጌይንቴሢጉዲኬ። 20ዬያጉዲ ሃሣ፡- “ፆሲ ሃያ ዓጮ ዔሮ ዓሶኮ ማሊፃ ጉሪ ባኣዚ ማዔሢ ዔራኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 21ዬያሮ ቢያ ባካ ዒንሢሮ ማዔሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ፔ ማዻ ባኣዚና ሄርሺንቶፓ። 22ጳውሎሴ፥ ዓጲሎሴ፥ ጴፂሮሴ፥ ሃይ ዓጫ፥ ናንጋ፥ ሃይባ፥ ሃሢ ዓኣ ባኮ ማዔቴያ ሃጊ ሙካንዳ ባካ ቢያ ዒንሢሮኬ። 23ዒንሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴሮኬ፤ ኪሪስቶሴ ሃሣ ፆሲሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\