ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬያና ፆሲኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆ ታ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ታኣኒ ሓይሴ ዔሪ ጌስታያ ማዔሢና ታኣኮ ዓኣ ዔራቶና ዒንሢም ዻዋኒ ታ ኮዒባኣሴ። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢና ታ ዓኣ ዎዶማና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃሣ ዒዛኮ ሱፂንቲ ሃይቦ ዛሎይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓይጎዋ ዔሩዋያ ማዓኒ ታ ማሌሢሮኬ። 3ዬያሮ ዒንሢ ኮራ ታ ዓኣ ዎዶና ላቤ ዓሲ ማዒ፥ ዒጊቹሞና ሚርጌ ጎጋይቂሢናይዳ ታ ዓኣያ ማዔኔ። 4ታኣኒ ኬኤዜሢታቴያ ዔርዜ ቃኣላ ፆሲ ዓያናና ማኣዲንቲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዔራቶና ዑሣ ዓኣዼ ዔራቶና ሃሣ ሃይሴ ኮሺሢናቱዋሴ። 5ዬያ ታኣኒ ማዼሢ ዒንሢኮ ፆሲ ጉሙርቂጻ ዓሲ ዔራቶና ማዒባኣዖ፥ ፆሲ ዎልቄና ማዔያ ማዓንዳጉዲኬ። 6ጋዓንቴ ዓያኖ ናንጎና ዶዴ ዓሶም ዔራቶና ኑ ኬኤዛኔ፤ ኑኡኒ ኬኤዛ ዔራታ፡- ሃያ ዓጮ ዔራቶ ሃሣ ጋፒንፃ ባይሲንታ ማዔ፥ ሃያ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ዔራቶናቱዋሴ። 7ኑኡኒ ኬኤዛ ዔራታ ጋዓንቴ ፆሲ ቤርታዺ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታኣፓ ኑ ቦንቾም ጌዒ ጊኢጊሼ፥ ፆሲኮ ዓኣሺንቲ ዓኣ ዔራቶኬ። 8ሓያ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ባኣካፓ ዬያ ዔራቶ ዔሬይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዎንዴ ዔያታ ዬያ ዔሬያ ማዔቴ ቦንቺንቴ፥ ጎዳሢ ሱፂ ዔያታ ዎዺንዱዋያ ታንቴኬ። 9ዬይ ያዺ ማዔቴያ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ “ዓሲኮ ዓኣፒ ዴንቂባኣያ ዋይዚ ዋይዚባኣያ ሃሣ ዒናኣ ማሊባኣያ ፆሲ ዒዛ ናሽካዞንሢም ጊኢጊሼኔ” ጋዓኔ። 10ኑም ጋዓንቴ ፆሲ ፔኤኮ ዓያኖ ዛሎና ዓኣሺንቴ ማሊፆ ፔጋሲ ዔርዜኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲኮ ዓያና ዔርቱዋያ ማዔ፥ ፆሲ ማሊፆታዖ ዓይሱዋዖ ቢያ ባኣዚ ዴንቂ ዔራሢሮኬ። 11ፔቴ ዓሲ ዛላ ማዔቴ ፔቴ ዒዛ ዓሢ ዓያናፓ ዓታዛ ሜሌ ዒዛይዳ ዓኣ ዒዛኮ ማሊፆ ዔራንዳይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያጉዲ ፆሲ ዓያናፓ ዓታዛ ፆሲ ማሊፆ ዔራይ ባኣሴ። 12ኑኡኒ ሃያ ዓጮ ዓያኖ ዔኪባኣሴ፤ ኑኡኒ ዔኬሢ፡- ፆሲ ኑም ዒንጌ ባኮ ቢያ ኑና ዔርዛ ፆሲ ዓያኖኬ። 13ዬያሮ ኑኡኒ ዓያኖ ዛሎ ባኮ ዓያኖና ዓኣ ዓሶም ዔርዛሢ ዓሲዳፓ ጴዼ ዔራቶናቱዋንቴ ፆሲ ዓያኖይዳፓ ጴዻ ዔራቶናኬ። 14ፆሲ ዓያናባኣ ዓሲ ፆሲ ዓያና ዒንጋ ዒንጊፆ ዔካኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ዓያኖና ዛጊንቲ ዔርታ ባኣዚ ማዔሢሮ ዒዛም ዔርታኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ጉቤ ዬይ ዒዛም ዔኤያቶ ማሊ ጴዻንዳኔ። 15ፆሲ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ቢያ ባኣዚ ዛጊ ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ዖኦኒያ ዛጊ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ። 16ዬይያ፡- “ፆሲ ዒና ዖኦኒ ዔራይ? ዒዛ ዞራኒ ዳንዳዓሢያ ዖናዳይ?” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። ኑኡኮ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዒና ዓኣኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\