ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 15

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ሃሣ ጊንሣ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ፤ ዬይ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢና ዬያና ዶዲ ዒንሢ ዔቂ ዓኣሢኬ። 2ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዶዲሺ ዒንሢ ዓርቄቴ ዬያ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎና ዒንሢ ዻቃንዳኔ፤ ያዺ ማዒባኣያታቴ ዒንሢኮ ዬይ ጉሙርቂጻ ጉሪኬ። 3ታኣኒ ዋይዚ ዔኬሢና ቢያፓ ቤርታ ኮይሳያ ማዔ ባኮ ዒንሢም ታ ዔኪ ሄሊሴኔ፤ ዒንሢም ታ ሄሊሴ ባካ፦ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴሢ ጎይፆ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ጎሞ ዛሎሮ ሓይቄኔ፤ 4ዱኡቴኔ፤ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቄኔ ጋዓያኬ። 5ዬካፓ ኬፓም፥ ሄሊሳዖ ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢም፥ 6ሃሣ ጊንሣ ዶንጎ ፄኤታፓ ዑሣ ማዓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ፔቴና ጴዼኔ፤ ዬያቶይዳፓ ባሼሢ ሼምፔና ዓኣኔ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ጋዓንቴ ሃይቄኔ። 7ዬካፓ ሃሣ ያይቆቤም፥ ሄሊሳዖ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢም ቢያ ጴዼኔ፤ 8ቢያሢኮ ጋፒንፆይዳ ዻውቴ ኬሊዳ ሾይንቴያጉዲ ማዔሢ፥ ታኣም ጴዼኔ። 9ታኣኒ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ቢያ ላኣፓ፥ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴሢ ጌይንቲ ዔኤሊንታኒያ ታኣም ኮይሱዋያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዒፂ ዳውሴያታሢሮኬ። 10ጋዓንቴ ፆሲኮ ኮሹማፓ ዔቄያና ታ ሃሢ ዓኣ ጎይፆ ዓኣያ ማዔኔ፤ ፆሲ ፔ ኮሹሞና ታኣም ዒንጌ ባካ ጉሪ ዓቲባኣሴ፤ ዑሣ ዓኣዼ፥ ሃንጎዋቶይዳፓ ባሼ ዶዲ ታ ማዼኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ማዼሢ ፆሲ ታኣም ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ። 11ዓካሪ ታናንታ ዔያቶንታ ኑኡኒ ኬኤዛሢ ዬያኬ፤ ዒንሢያ ጉሙርቄሢ ዬያኬ። 12ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቄሢ ኬኤዚንታያ ማዔቴ ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ሓይቄ ዓሲ ዔቁዋሴ” ዎይቲ ጋዓይ? 13ሓይቢዳፓ ዓሲ ዔቁዋያ ማዔቴ ኪሪስቶሴያ ሓይባፓ ዔቂባኣሴ ጌይሢዳ! 14ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቂባኣያ ማዔቴ ኑ ኬኤዛ ባኮንታ ዒንሢ ጉሙርቃ ባካኣ ጉሪኬ ጌይሢዳ! 15ሃሣ “ፆሲ ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቂሴኔ” ጌይ ኑ ኬኤዚፆና ሉኡዙሞና ኑ ፆሲም ማርካዻኔ ጌይሢዳ! ዓካሪ ሓይቄ ዓሳ ሓይባፓ ዔቁዋያ ማዔቴ ፆሲ ኪሪስቶሴያ ሃይባፓ ዔቂሲባኣሴ ጌይሢኬ። 16ሓይቄ ዓሳ ሓይባፓ ዔቁዋቴ፥ ኪሪስቶሴያ ሓይባፓ ዔቂባኣያኬ ጌይሢኬ። 17ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቂባኣያ ማዔቴ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ጉሪኬ ጌይሢኬ! ሃሢ ሄላንዳኣና ዒንሢ ጎሜ ዎልቄኮ ዴማኬ ጌይሢኬ። 18ኪሪስቶሴ ጉሙርቄዖ ሓይቄ ዓሳኣ ማይ ጋፔኔ ጌይሢኬ። 19ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሣሢ ሃያ ዓጮ ናንጎሮ ሌሊ ማዔቴ ዓሲ ቢያይዳፓ ባሼ ዓሲኮ ዎልቃ ጌላያ፥ ኑ ላኣፓ ዓሲኬ። 20ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሃይቄ ዓሳ ዔቃንዳሢ ዔርዛያ ማዒ፥ ጎኔ ሓይባፓ ዔቄኔ። 21ሓይቢ ሙኬሢ ፔቴ ዓሢ ዛሎና ማዔሢጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢ ሙኬሢያ ፔቴ ዓሲ ዛላናኬ። 22ዓዳሜ ዛሎና ዓሲ ቢያ ሃይቃሢጉዲ፥ ዓሲ ቢያ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሼምፔ ዴንቃንዳኔ። 23ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢም ዬይ ማዓንዳሢ ፔ ዎዴና ዎዴናኬ፤ ኪሪስቶሴ ሃይቢፓ ዔቂሢኮ ቶይዳሢ ማዔኔ፤ ጊንፃፓ ዒዚ ሙካኣና ዒዛሮ ማዔዞንሢያ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ። 24ዬካፓ ዓካሪ ዒዚ ፑርቶ ዓያና ዎይሣ ዎይሢፆና ቢታንቶና ሃሣ ዎልቆዋ ቢያ ባይዚ፥ ካኣቱሞዋ ፆሲ ዓዶም ማሄ ዎዶና ዓጮኮ ጋፒንፆ ማዓንዳኔ። 25ዬያሮ ፆሲ ዒዛኮ ሞርኮ ቢያ ዒዛ ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ዒ ካኣታዻኒ ኮይሳኔ። 26ጋፒንፆይዳ ባሺንታንዳ፥ ሞርካሢ ሓይቢኬ፤ 27ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ “ፆሲ ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። ጋዓንቴ፦ “ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ፥ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ” ጋዓዛ፥ ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ ዎይሣንዳጉዲ ዒዛ ዴማ ማሄ፥ ፆሲ፥ ዓዳሢያ ዒ ዎይሣንዳኔ ጌይሢቱዋሴ። 28ቢያ ባካ ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማዔሢኮ ጊንጻ ፆሲ፥ ዓዳሢ ቢያ ባኮ ዎይሣንዳጉዲ ናዓሢ ፔኤሮ ቢያ ባኮ ዒዛ ቢታንቶ ዴማ ማሄ ፆሲ፥ ዓዳሢ ቢታንቶ ዴማ ማዓንዳኔ። 29ዓካሪ ሓይቄ ዓሳ ዔቁዋያ ማዔቴ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ዛሎ ዋኣፆ ማስታሢ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? ሓይቄ ዓሳ ማሊ ዔቁዋያ ማዔቴ ዓሳ ዔያቶ ዛሎ ጌዒ ዓይጋ ማስታይ? 30ኑኡኒ ቢያ ዎዴ ሜታዺ ናንጋሢ ዓይጌንዴሮዳይ? 31ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቢያ ኬሊ ታ ሓይቄዖ ዓቲ ዓቲ ናንጋኔ፥ ዬይ ጎኔኬ፤ ዬያጉዲ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ፔቱማኣ ጎኔኬ፤ ዬያ ታ ጫርቂ ጋዓኔ። 32ታኣኒ ዔፕሶኔይዳ ቦዖጉዴ ዓሶና ዖልቴሢ ዓሲ ማሊሢሮ ሌሊ ማዔቴ ዓይጎ ታ ዴንቃንዳይ? ሓይቄ ዓሳ ዔቁዋያ ማዔቴ፡- “ዚሮ ኑ ሓይቃንዳሢሮ ኑ ሙዖም፥ ዑሽኮም” ጋዓ ዓሶጉዲ ኑ ማዒባይ! 33ዻቢንቲፖቴ፤ “ፑርታ ላጌ ዓሲ ፑፑርቲሳኔ።” 34ፒዜ ማሊሢ ማሉዋቴ፤ ጎሜ ማዺፖቴ፤ ዒንሢ ባኣካ ፆሲ ዔሩዋ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ታ ጋዓሢ ቦርሶ ዒንሢም ማዖንጎ ጌይኬ። 35“ሓይቄ ዓሲ ዎይቲ ዔቃይ? ሓይባፓ ዔያታ ዎዚጉዴ ዑሢና ዔቃይ?” ጌዒ ዖኦጫ ዓሲ ናንዳኔ። 36ዬይ ዓይጎ ዔኤዩሞዳይ! ኔኤኒ ዜርቃ ዜርጻ ሳዖይዳ ዎዒባኣቴ ባቃላኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 37ኔኤኒ ዜርቃኣና ዛርጌታቴያ ሜሌ ሜይኮ ዓኣፖማ ኔ ሌሊ ዜርቃኣፓ ዓቴም ባቃሊ ኬስካ ባኮ ቢያቱዋሴ። 38ፆሲ ጋዓንቴ ዜርፄሎም ኮዔሢ ጉዴያ ዑሢ ዒንጋኔ፤ ፔቴ ፔቴ ዜርፆም ቢያ ዱማ ዱማ ዑሢ ዒንጋኔ። 39ዓሽኪ ቢያ ዎሊ ማላያቱዋሴ፤ ዓሲ ዓሽኪ ዎሊ ማላያኬ፤ ቆልሞ ዓሽኪ፥ ካፒ ዓሽኪ፥ ሞሎ ዓሽኪ ዱማ ዱማኬ። 40ዬያጉዲ ጫሪንቺዳ ዓኣ ማዢንቲ ዓኣኔ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ማዢንቲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫ ዓኣ ማዢንቶኮ ቦንቻ ዎሊ ማላያኬ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ማዢንቶኮ ቦንቻ ዱማኬ። 41ዓቢ ማላ ፔቴኬ፤ ዓጊኒ ማላ ዱማኬ፤ ሃሣ ዦኦጋሢኮዋ ማላሢ ዱማ ዱማኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፔቴ ዦኦጌኮ ማላሢ ሜሌ ዦኦጎይዳፓ ዱማታሢሮኬ። 42ሓይቢፓ ዔቃ ዓሳ ያዺ ማዓንዳኔ፤ ሃይቂ ዎዓ ዑሢ ማኣዒ ዱኡቴሢ ዎዑዋያና ናንጊና ናንጋ ዑሢ ማኣዒ ዔቃንዳኔ፤ 43ሚዛጱዋያ ማዒ ዱኡቴሢ ሚዛጲ ዔቃንዳኔ፤ ላቤያ ማዒ ዱኡቴሢ ዎልቄና ዓኣያ ማዒ ዔቃንዳኔ፤ 44ዓሲ ዑሢና ዓኣያ ማዒ ዱኡቴሢ ዓያና ዑሢ ዓኣያ ማዒ ዔቃንዳኔ። ዓሲ ዑሢ ዓኣያ ማዔቴ ዓያና ዑሢያ ዓኣኔ ጌይሢኬ። 45ዬያሮ፦ “ቤርታሳ ዓሢ፥ ዓዳሜ ሼምፖና ዓኣ ዓሲ ማዔኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ጊንፃኣ ዓዳሜ፥ ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ሼምፖ ዒንጋ ዓያና ማዔኔ። 46ጋዓንቴ ቤርታ ሙኬሢ ዓሶ ዑፆና ዓኣሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓያኖሲቱዋሴ፤ ዓያኖሲ ሙኬሢ ዓሶ ዑፆና ዓኣሢኮ ጊንጻፓኬ። 47ቤርታኣ ዓሢ፥ ዓዳሜ ዓጪዳፓ ማዢንቴ ሓያ ዓጮ ዓሲኬ፤ ላምዓሳ ዓሢ ሙኬሢ ጫሪንጫፓኬ። 48ሓያ ሳዖሮ ማዔዞንሢ ሳዓፓ ማዢንቴሢ ጉዲኬ፤ ጫሪንጮሮ ማዔ ዓሳ ጫሪንጮሲ ማላያኬ። 49ኑኡኮ ዑጻ ሳዖ ዓሢሲ ማላሢጉዲ፥ ጫሪንጮ ዓሢሲያኣ ማላንዳኔ። 50ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ዓሲ ዓኣ ጎይፆ ዓኣዖ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ባይቃ ዑጻ ባይቁዋ ዑፆ ዻካላዓኬ። 51ዓካሪ ፔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ኑኡኒ ቢያሢ ሓይቃዓኬ፤ ጋዓንቴ ቢያሢ ኑ ላኣሚንታንዳኔ፤ 52ኑኡኒ ላኣሚንታንዳሢ ጋፒንሢ ዛያ ዋርቂንታዛ ዓኣፒ ጊኢጳማጉዲ ዔርቲባኣንቴኬ፤ ዛያ ዋርቂንታንዳኔ፤ ዬማና ሓይቄ ዓሳ ባይቁዋያ፥ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዔቃንዳኔ፤ ኑኡኒ ጌይጻ፡- ሓይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ላኣሚንታንዳኔ። 53ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃይ፥ ባይቃ ዑጻ ባይቁዋ ዑሢና ሓይቃ ዑጻ ሓይቁዋ ዑሢና ላኣሚንታንዳያ ኮይሳኔ። 54ባይቃ ዑጻ ባይቁዋኣሢ፥ ሃይ፥ ሓይቃ ዑጻ ሓይቁዋኣሢ ማኣዓ ዎዶና “ሓይቢ ባሺንቴኔ!” ጌይንቴሢ ኩማንዳኔ። 55ዬያጉዲ፡- “ሓይቢዮ! ኔ ባሻሢ ዎካዳይ? ዓሶ ኔ ጫርጋ ዎልቃ ኔኤኮ ዎካ ዓኣይ?” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 56ሓይቢኮ ዓሲ ጫርጎ ዎልቃ ጎሜኬ፤ ጎሜኮ ዎልቃ ሃሣ ዎጌኬ። 57ጋዓንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ባሺሢ ኑም ዒንጋ ፆዛሢም ጋላታ ሄሎንጎ። 58ዬያሮ ታ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ዓይጎ ባኣዚናኣ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ዓጊፂፖቴ፤ ጎዳ ማዾ ማዻኒ ዒንሢ ላቢንታሢ ጉሪ ማዒባኣሢ ዔሪ፥ ቢያ ዎዴ ጎዳ ማዾ ዶዲ ማዹዋቴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\