ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 14

1ናሹሞ ዓይሣ ጎይፆማ ማዹዋቴ፤ ሃሣ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጊፆ ባሼና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ሚርጌና ኮዑዋቴ። 2ዓኪ ሙኡቺና ኬኤዛሢ ፆሲም ኬኤዛኔ፥ ዓሲም ኬኤዙዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ኬኤዛያ ማዔሢሮ ዒ ኬኤዛ ባኮ ዔራ ዓሲ ባኣሴ። 3ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ጋዓንቴ ዓሶ ኮሻኒና ዞራኒ ሃሣ ዶዲሻኒ ዓሲም ኬኤዛኔ። 4ዓኪ ሙኡቺና ጌስታሢ ፔና ሌሊ ኮሻኔ፤ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ኮሻኔ። 5ዒንሢ ቢያሢ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታቴ ቃራታንቴ ባሼ ታ ናሽካሢ ፆሲ ማሊሢ ዒንሢ ኬኤዛቶኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ኮሽካንዳጉዲ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቲንቴሢ ቡላይ ባኣያ ማዔቴ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታ ዓሲዳፓ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ባሼኬ። 6ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢ ኮራ ሙካዖ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቴቴ ዓይጎ ዒንሢ ታ ማኣዳንዳይ? ዬያይዳፓ ዒንሢ ማኣዳንዳሢ ፆሲኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ፔጋሲ ኬኤዜቴ፥ ዔራቶና ጌስቴቴ፥ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዜቴ፤ ሃሣ ዒንሢ ዔርዞንዶ ባኣዚ ዔርዜቴኬ። 7ሹሉንጎና ጎኦላና ጉዴ፥ ሼምፓባኣ ኮፆም ማዓ ባኮኮታዖ ዱማ ዱማ ዋርቂንታ ዑኡሲ ባኣያ ማዔቴ ዔያታ ዖኦላዛ ዓይጎ ማዔቴያ ዎዲ ዔርታኒ ዳንዳዓይ? 8ዖልዚም ዋርቂንታ ዛያሢ ዔርቱዋ ጎይሢ ዋርቂንቴቴ ዖልዚም ዖኦኒ ጊኢጊንታንዳይ? 9ዬያጉዲ ዒንሢ ዔርታ ሙኡቺና ኬኤዚባኣቶ ዒንሢ ኬኤዛ ባኮ ዖኦኒ ዔራኒ ዳንዳዓንዳይ? ዢባሬይዳ፥ ጉሪ ዒንሢ ኬኤዛያ ማዓንዳኔ። 10ዓጮይዳ ቢያ ሚርጌ ሙኡቺ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያሢኮ ፔ ጌስታ ጎይሢ ዓኣያኬ። 11ዓካሪ ጌስቲንቴ ሙኡጫ ዎዚ ጋዓቴያ ታ ዔሩዋያ ማዔቴ ዬያ ዓሢም ታ ዓኪ ማዓንዳኔ፤ ዒዚያ ታኣም ዓኪ ማዓንዳኔ። 12ዒንሢያ ዓያኖ ጌኤዦኮ ዒንጊፆ ሚርጌና ኮዓሢሮ ባሼ ዒንሢ ኮዓንዳያ ኮይሳሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኮሻ ዒንጊጻ ዒንሢም ሚርጋንዳጉዲኬ። 13ዬያሮ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታ ዓሲ ጌስቲንቴ ባኮ ቡሊ ኬኤዛኒ ዳንዳዒሢ ዒዛኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ሺኢቆንጎ። 14ዓኪ ሙኡቺና ታ ሺኢቃ ዎዶና ዓያና ታኣኮ ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ዔሬ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዓታኔ። 15ዬያሮ ታ ዎዳንዳያ ኮይሳይ ጌዔቴ ዓያናና ታ ሺኢቃንዳኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ታ ዒኖናኣ ሺኢቃንዳኔ፤ ዓያናናኣ ታ ፆሲም ዓይናዻንዳኔ፤ ታ ዒኖናኣ ፆሲም ታ ዓይናዻንዳኔ። 16ያዺ ማዒባኣያታቴ ኔኤኒ ዓያኖና ሌሊ ፆሲ ጋላታኣና ኔ ጋዓ ባኮ ዔሩዋ ዓኪ ዓሲ “ዓኣሜን” ዎዲ ጋዓንዳይ? 17ኔኤኒ ሺኢቃ ጋላቶ ሺኢጲፃ ሚርጌና ቃራ ማዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ዓሲ ዬይ ኮሹዋያ ማዓኔ። 18ታኣኒ ዒንሢ ቢያሢዳፓ ባሼ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታሢሮ ፆሲ ታ ጋላታኔ። 19ጋዓንቴ ዓኪ ሙኡቺና ሜሌ ዓሶ ዔርዛኒ ታጶ ሺያ ማዓ ባኣዚ ኬኤዚሢዳፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዶንጎ ባኣዚ ዔርታ ሙኡቺና ታ ዒናፓ ማሊ ታ ኬኤዜቴ ባሼኬ። 20ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፑርታ ባኣዚ ማዺሢም ናይ ማዑዋቴ፥ ዒንሢ ማላ ማሊፆና ናይ ማዒፖቴ፤ ማላ ማሊፆና ጋዓንቴ ዒናዼ፥ ዶዲ ዓሲ ማዑዋቴ። 21ዬይያ፡- “ ‘ዓኪ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶ ዛሎና ሃሣ ሜሌ ዓሲ ሙኡቺና ሓያ ዴሮም ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ዔያታ ታሲ ዋይዚንዱዋሴ’ ጎዳ ጋዓኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 22ዬያሮ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲሢ ማላታ ማዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶምኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምቱዋሴ፤ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ጋዓንቴ ማላታ ማዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምኬ፥ ጉሙርቁዋ ዓሶምቱዋሴ። 23ዓካሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቡኪንቴ ዎዶና ቢያሢ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንቴ ዬይ ባካ ዔርቱዋያ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኪ ዬያ ጌስታ ዓሶ ዛጋዖ፦ “ሃይ ዓሳ ዣኣሽካኔ!” ጋኣዓዳ? 24ጋዓንቴ ቢያሢ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔም ዬያ ባኮ ዔሩዋያ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኬቴ ኬኤዚንታ ባኮ ቢያ ዋይዛዖ ዬያና ጫታንዳኔ፤ ዻቢንቶ ፔሲያ ዴንቂ ዔራንዳኔ። 25ሃሣ ዒና ዒዛኮ ዓኣሺንቴ ባካኣ ፔጋዻንዳኔ፤ ጊንሣ ሃሣ ዒ ባሊቶና ሳዓ ሎኦሚ፦ “ጎኔና ፆሲ ዒንሢ ባኣካኬ!” ጌዒ ፆሲ ካኣሽካንዳኔ። 26ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓካሪ ታ ሂዚ ጋዓኔ፡- ፆሲ ካኣሽካኒ ዒንሢ ቡኪንታኣና ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴሢኮ ፆሲም ዓይናዺሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ባጋሢኮ ዔርዚሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ዓቴሢኮ ሃሣ ዓኣሺንቴ ባኮ ፔጋሲ ዔርዚሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ሜሌሢኮ ጊንሣ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንዳ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ባጋሢም ዬያ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቲንቴሢ ቡላንዳ ዒንጊሢ ዒንጊንቴያ ዓኣኔ። ዓካሪ ዬይ ቢያ ዒንጊጻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኮሻያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 27ዓኪ ሙኡቺና ጌስታይ ዓኣቶ ላምዖ፥ ሚርጌቴ ሓይሦ ማዒ ፔቴ ፔቴ ኬኤዞንጎ፤ ዔያታ ኬኤዛሢ ሜሌ ዓሲ ቡሎንጎ። 28ጌይንቴ ባኮ ቡሊ ኬኤዛ ዓሲ ባኣያታቴ ጋዓንቴ ዓኮ ሙኡጮና ጌስታ ዓሳ፥ ዓሶ ባኣካ ዚት ጌዒ፥ ጋርሲና ፔኤና ፆሲናም ኬኤዞንጎ። 29ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ማዒ ኬኤዞንጎ፤ ሃንጎዋቴ ጋዓንቴ ኬኤዚንቴ ባኮ ዋይዚ ኮሺ ዱማሲ ዔሮንጎ። 30ዒማና ቡኪንቴ ቤዛ ዴዔ ዓሶይዳፓ ፔቴ ዓሲም ፆሲ ኬኤዜቶ ቤርታ ኬኤዛሢ ዚት ጎዖንጎ። 31ፔቴ ፔቴሢ ዔራንዳጉዲና ዶዳንዳጉዲ ዒንሢ ቢያሢ ፔቴ ፔቴ ዔቂ ዔቂ ፆሲ ኪኢቶ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 32ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ዓያና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶም ዓዓይሢንታኔ። 33ጌስቶ ጌኤዞኮ ዣሊ ኑ ቤሲ ባይዛንዳጉዲ ፆሲ ኮዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮሹሞና ማዓንዳጉዲ ኮዓኔ። ፆሲ ዴሮ ባኣካ ቢያ ማዺንታሢጉዲ፡- 34ላኣላ ቡኪንቴ ዓሶ ባኣካ ዚት ጎዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዎጋ ዓይሣ ጎይጾ ዔያታ ዓዓይሢንታንዳፓ ዓቴም ኬኤዛንዳጉዲ ዔያቶም ዓይሢንቲባኣሴ። 35ዔያታ ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ዔራኒ ኮዔቴ ፔኤኮ ዓኒንሢ ማኣራ ዴንዳዖ ዖኦጮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሳ ቡኪንቴ ቤዛ ላኣላ ኬኤዛኒ ጊኢጉዋያ፥ ቦርሲሳያታሢሮኬ። 36ፆሲ ቃኣላ ኬስኬሢ ዒንሢ ኮራፓዳ? ሃሣ ፆሲ ቃኣላ ሄሌሢያ ዒንሢም ሌሊዳ? 37“ታኣኒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያኬ፤ ሃሣ ታኣም ዓያና ዒንጌ ዒንጊሢ ዓኣኔ” ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ ሓይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ጎዳ ዓይሥሢ ማዔሢ ዔሮንጎ። 38ዬያ ዔራኒ ኮዑዋ ዓሲ ዓኣቶ ዒዚያ ዔርቶፓ። 39ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛኒ ሚርጌና ኮዑዋቴ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲፆዋ ላኣጊፖቴ፤ 40ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮይሳ ጎይሢና ሃሣ ዳምቤና ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\