ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 13

1ዓሲ ጌስታ ሙኡቺታቴያ ሃሣ ፆሲ ኪኢታንቻ ጌስታ ሙኡቺያ ጌስቲ ታ ዔሬንቴ ናሹሞ ታኣኮ ባኣያታቴ ዖኦላ ሉኡሊና ሂቾናጉዲ ታ ማዔኔ ጌይሢኬ። 2ፆሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ዒንጊሢ ታኣኮ ዓኣቶዋ ሃሣ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ቢያ ታ ዔራያ ማዔቴያ ዬያጉዲ ቢያ ባኣዚ ታ ዔሬቴያ ሃሣ ዹኮ ፔቴ ቤስካፓ ሺኢሻንዳ ፆሲ ጉሙርቂሢ ታኣኮ ዓኣቴያ ናሹሞ ባኣያታቴ ዬይ ታኣኮ ጉሪኬ። 3ታኣኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ማንቆ ዓሶም ታ ዒንጋያ ማዔቴያ፥ ታ ዑፆታዖ ታሚዳ ሚጫንዳያጉዲ ታ ማሃያ ማዔቴያ ናሹሞ ታኣኮ ባኣቴ ዓይጎዋ ታና ዬይ ማኣዳዓኬ። 4ናሹሞ ጊቢ ዳንዳዒሳያኬ፤ ሃሣ ኮሺ ባኣዚ ማዺሻኔ፤ ቂኢሪሱዋሴ፤ ሄርሺንቲሱዋሴ፤ ዖቶርሱዋሴ፤ 5ኮይሱዋያ ባኣዚ ማዺሹዋሴ፤ ፔ ባኣዚ ሌሊ ኮይሲሱዋሴ፤ ዻጋሱዋሴ፤ ዻቦናቴያ ዻቢንቶ ዓርቂሱዋሴ። 6ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ጎኔ ማዔ ባኣዚና ዎዛዻኣፓዓቴም ፑርታ ባኣዚና ዎዛዹዋሴ፤ 7ቢያ ባኣዚ ጊቢ ዳንዳዒሳኔ፤ ቢያ ባኣዚና ፆሲ ጉሙርቂሳኔ፤ ቢያ ባኣዚዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢሳኔ፤ ቢያ ባኣዚያ ዶዲ ዓኣሢሳኔ። 8ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ቢያ ዎዴ ናናንጋኔ፥ ባይቁዋሴ፤ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ዒንጊሢ ማዔቴያ ዻካ ዎዴሮ ማዔሢሮ ባባይቃኔ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲሢ ማዔቴያ ዻካ ዎዴሮታሢሮ ዓታኔ፤ ዔራቶ ማዔቴያ ባይቃኔ። 9ዎይቲ ጌዔቴ ኑኡኒ ዔራ ባኮ ማዔቴያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢታቴያ ዛላ ኑ ዔሪ ኬኤዛያ ማዔሢሮኬ። 10ጋዓንቴ ጉቤ ማዔ ባካ ሙካዛ ዛላ ማዔ ባካ ዓታንዳኔ። 11ናይ ታ ዓኣ ዎዶና ናይጉዲ ታ ጌስታኔ፥ ማላኔ፤ ሃሣ ቢያ ባኮ ታ ዛጋኔ። ዶዲ ዓሲ ታ ማዓዖ ጋዓንቴ ናኣቱሞ ማሊፆ ታ ሓሼኔ። 12ሓሢ ኑኡኒ ሌማሌኤሼና ዛጎሢጉዲ ሌም ሌም ጌዔ ባኣዚ ዛጋኔ፤ ዬኖና ጋዓንቴ ኑ ጌኤሺ ዛጋንዳኔ። ሃሢ ታ ዔራሢ ዔቦኮ ዛላኬ፤ ዬኖና ጋዓንቴ ፆሲ ታና ዔራ ጎይፆጉዴያ ኩሙሢ ዔራቶ ዓኣያ ታ ማዓንዳኔ። 13ዓካሪ ጉሙርቂሢና ሓጊ ማዓንዳ ዎዛና ናሹሞና፥ ዬንሢ ሃይሦንሢ ባይቁዋያ ማዒ ናንጋንዳኔ፤ ዬንሢ ባኮይዳፓ ባሼዛ ናሹሞኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\