ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 11

1ታኣኒ ኪሪስቶሴ ማዼ ጎይፆ ማዻሢጉዲ ዒንሢያ ታ ማዻ ጎይፆማ ማዹዋቴ። 2ታ ማዼ ባኮና ታ ዒንሢ ዔርዜ ባኮና ዶዲሺ ዓርቂ ዒንሢ ጶቂሣሢሮ ታ ዒንሢ ጋላታኔ። 3ጋዓንቴ ዓቲንቆኮ ቢያ ዑጻ ቢታንቶ ዓኣሢ ኪሪስቶሴ ማዔሢ፥ ላኣሊ ዑጻ ቢታንቶ ዓኣሢ ዓቲንቄ ማዔሢ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ዑፆይዳኣ ቢታንቶ ዓኣሢ ፆሲ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 4ቶኦኪ ካንቂ ፆሲ ሺኢቃያና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓቲንቄ ቢያ ዒዛኮ ቶኦካሢ ማዔ ኪሪስቶሴ ቦሂሳኔ፤ 5ዬያጉዲ ቶኦኮ ፔኤኮ ዖሹዋዖ ሺኢቃያ ሃሣ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ላኣሌላኣ ዒዞኮ ቶኦካሢ ማዔ ዓቲንቃሢ ዒዛ ቦሂሳኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፔ ቶኦኮ ዖሹዋ ላኣሌላ ጉኡሊንቴያጉዲ ማዓሢሮኬ። 6ላኣሊ ፔ ቶኦኮ ዖሹዋያ ማዔቴ ቶኦኮ ፔኤኮ ታይዞንጎ፤ ጋዓንቴ ቶኦኮ ታይዚፆና ጉኡሊፃ ቦርሳያ ዒዞም ማዔቴ ቶኦኮ ዖሾንጎ። 7ዓቲንቄ ፆሲ ማሎና ሃሣ ፆሲ ቦንቾም ማዓያ ማዔሢሮ ፔኤኮ ቶኦኮ ካንቃንዳያ ኮይሱዋሴ፤ ላኣሊ ጋዓንቴ ዓቲንቄኮ ቦንቾ ማዓያኬ። 8ዎይቲ ጌዔቴ ላኣሊ ዓቲንቄይዳፓ ማዢንቴያፓ ዓቴም ዓቲንቄ ላኣሊፓ ማዢንቲባኣሢሮኬ። 9ሃሣ ላኣሊ ዓቲንቄም ማዢንቴያፓዓቴም ዓቲንቄ ላኣሊም ማዢንቲባኣሴ። 10ዬያ ዛሎና ሃሣ ፆሲ ኪኢታንቾ ዛሎናሮ ጌዒ ላኣሊ ዓቲንቄ ቢታንቶ ዴማ ማዔሢ ዔርዛኒ ቶኦኮ ፔኤኮ ዖሺንታንዳያ ኮይሳኔ። 11ጎዳ ማሊፆና ላኣሊ ዓቲንቄ ባኣያ፥ ዓቲንቄ ላኣሊ ባኣያ ማዑዋያኬ። 12ዓይጎሮ ጌዔቴ ላኣሊ ዓቲንቄይዳፓ ማዢንቴሢጉዲ ዓቲንቄያ ላኣሊዳፓ ሾይንታሢሮኬ፤ ጋዓንቴ ዓቲንቄ ማዔቴያ ላኣሊ ቢያሢ ጴዻሢ ፆሲዳፓኬ። 13ሂንዳ ዒንሢሮ ዎጉዋቴ፤ ላኣሊ ፔኤኮ ቶኦኮ ዖሹዋዖ ፆሲ ሺኢቂፃ ቃራዳ? 14ዓቲንቄ ሃሣ ፔኤኮ ቶኦኮ ዲቼቴ ጊኢጉዋያታሢ ፆሲ ዓሲ ናንጎም ጌዔ ጎይጻፓ ዒንሢም ዔርቱዋዓዳ? 15ላኣሊ ጋዓንቴ ጋፓና ዒዞም ዒንጊንቴሢ ቶኦኮ ዒዛ ዖሻንዳጉዲ ማዔሢሮ ጋፓኖ ፔኤኮ ዒዛ ዲቼቴ ዒዞም ቦንቾኬ። 16ዬያ ዛሎ ማርማኒ ኮዓ ዓሲ ዓኣቶ ኑና ማዔቴያ ሜሌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዬያይዳፓ ዱማሲ ማዻ ጎይሢ ባኣሴ። 17ዒንሢ ቡኪንታኣና ዒንሢ ማዻ ባካ ባባይዛ ባኣዚ ማዓንዳፓ ዓቴም ዒንሢ ፓሣ ባኣዚ ማዒባኣሢሮ ታ ዒንሢም ሃሢ ዓይሣ ዓይሢፆና ዒንሢ ጋላታኒቱዋሴ። 18ቢያፓ ቤርታ ዒንሢ ፔቱሞ ቡኪንቶ ቡካኣና ባኣካ ዒንሢኮ ዱሙሞ ዓኣሢ ታ ዋይዜኔ፤ ታ ዋይዜ ባኮኮ ዛላ ጎኔ ማዓንዳኔ ታ ጋዓኔ። 19ፒዜ ማዔዞንሢ ዎንሢ ማዔቴያ ዱማዺ ዔርታንዳጉዲ ዒንሢ ባኣካ ዱማዺፃ ማዢንታንዳሢ ኮይሳያኬ። 20ዒንሢ ቡኪንታዖ ሙዋ ሙዓ ጎዳ ማዾ ካሦቱዋሴ። 21ዎይቲ ጌዔቴ ዒንሢ ሙዓኣና ፔቴይ ባጋሢ ካፑዋዖ፥ ፔኤሮማ ሩኡሪ ሙዓኔ፤ ዬያይዲፆና ፔቴይ ናይዺንታዛ ባጋሢ ማሢንታኔ። 22ዔዛታ! ዒንሢ ሙዓያናኣ ዑሽካ ማኣሪ ዒንሢኮ ባኣዓዳ? ሃንጎታቴ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቦሃኔ ጌይሢዳ? ሃሣ ዓይጌያ ባኣ፥ ሜታዻ ዓሶ ዒንሢ ቦርሲሳኔ ጌይሢዳ? ዓካሪ ታ ዒንሢ ዎዚ ጋዓንዳይ? ዬያ ባኮሮ ታ ዒንሢ ጋላቶንዶ? ፔቴታዖ ታ ዒንሢ ጋላታዓኬ። 23ታኣኒ ጎዳይዳፓ ዔሪ፥ ዒንሢማኣ ታ ዔርዛሢ ሃያኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ዓርቂንቲ ዒንጊንቴ ዋንቴሎ ካሣ ዔኪ፥ 24ፆሲ ሺኢቄስካፓ ቡንፃዖ፦ “ሃቦቴ ሙዑዋቴ፤ ሓይ ዒንሢ ዛሎ ዒንጊንታንዳሢ፥ ታናኬ፤ ሓያና ታና ጶቂሣያ ማሁዋቴ” ጌዔኔ። 25ዬያጉዲ ካሦኮ ጊንጻ ዑሽኮ ባኮ ዔኪ፦ “ሓይ ዑዣ ታኣኮ ሱጉፆና ማዓ ዓኮ ጫኣቃሢኬ፤ ዒንሢ ዑሽካኣና ቢያ ሃያና ታና ጶቂሣያ ማሁዋቴ” ጌዔኔ። 26ዬያሮ ሃያ ካፆ ዒንሢ ሙዓኣና ዑዦዋ ዒንሢ ዑሽካኣና ቢያ ጎዳ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ዒዛኮ ሓይቦ ዛሎ ዒንሢ ኬኤዛንዳኔ። 27ዖኦኒያ ዒዛም ኮይሱዋያታንቴ ሓያ ካሦ ሙዒ፥ ዑዦዋ ዑሽኬቴ ጎዳና ሱጉፆናኮ ጋሌ ዓሲ ማዓንዳኔ። 28ዬያሮ ዓይጎ ዓሲያ ማዖም ዬያ ካሦ ሙዒፆና ዑዦዋ ዑሽኪፆናኮ ቤርታ ፔና ዛጋንዳያ ኮይሳኔ። 29ዓይጎ ዓሲያ ማዖም “ጎዳኬ” ጌዒ ሙዖ ካሣ ዓይጎታቴያ ዱማሲ ዔሩዋዖ ጎዳ ማሊ ጶቂሶ ካፆ ሙዒ ዑዦዋ ዑሽኬቴ ፔ ቶኦካ ሜቶ ዔኪ ሙካንዳኔ። 30ዒንሢ ባኣካፓ ሚርጌሢ ላቢንቴሢ፥ ሓርጌሢ ሃሣ ሓይቄሢያ ዬያ ዛሎናኬ። 31ዎንዴ ኑና ኑ ዛጊ ዔሬያታቴ ያዺ ኑ ጊዳ ፑርታና ዎጊንቲንዱዋያ ታንቴኬ። 32ጋዓንቴ ጊንፃፓ ዓጮና ዎላ ኑ ፑርታና ዎጊንቱዋጉዲ ጎዳ ሃሢ ኑ ዔሮም ጌዒ ፑርታና ዎጋኔ። 33ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ጎዳ ማዾ ሙዖ ሙዓኒ ዒንሢ ቡካኣና ዎሊ ካፑዋቴ። 34ዒንሢ ቡኪንታኣና ዒንሢ ፑርታና ዎጊሳ ባኣዚ ማዑዋጉዲ ዒንሢ ባኣካ ናይዼ ዓሲ ዓኣቶ ፔኤኮ ማኣራ ሙዖንጎ። ዓቴ ባኮ ዒንሢ ኮራ ታ ሙካዖ ማዾንዶ ጎይፆ ኬኤዛንዳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\