ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 10

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኮ ዓዶንሢ ሻኣራ ዑጻ ሺቤም ዔያታ ዓኣዼሢና ዞቄ ባዞና ዔያታ ፒንቄሢ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ። 2ዔያታ ሙሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ዬያ ሻኣሮና ባዞ ዋኣፆናይዳ ማስቴኔ። 3ዔያታ ቢያሢ ፔቴ ዓያና ሙኡዚ ሙዔኔ። 4ቢያሢ ሃሣ ፔቴ ዓያና ዑሺ ዑሽኬኔ፤ ዬይ ዔያታ ዑሽኬሢ፡- ዔያቶና ዎላ ዓኣዻ ዓያኖ ላላሢዳፓኬ፤ ዬይ ላላሢ ፔ ቶኦኪና ኪሪስቶሴኬ። 5ያዺ ማዔቴያ ፆሲ ዔያቶኮ ሚርጌሢና ዎዛዺባኣሢሮ ሌዛ ዔያቶኮ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ኬኤሪንቲ ዓቴኔ። 6ዔያታ ፑርታ ባኣዚ ሱኡካዼሢጉዲ ኑኡኒያ ፑርታ ባኣዚ ሱኡካዹዋጉዲ ዬይ ኑም “ዒንሢና ዔሩዋቴ” ጋዓ ላቲሢ ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 7“ዓሳ ሙዒ፥ ዑሽካኒ ዴዔኔ፤ ኮርጋኒያ ዔቄኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ሃሣ ዔያታ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚ ካኣሽኬ ጎይፆ ዒንሢያ ዔያቶጉዲ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚ ካኣሽኪፖቴ። 8ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ፥ ጎሜ ማዼሢጉዲ ኑኡኒያ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂባኣቴ ኮሺኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ዬያ ማዼሢሮ ዔያቶይዳፓ ላማታሚ ሃይሦ ሺያ ዓሲ ፔቴ ኬሊና ሃይቄኔ። 9ሃሣ ዔያቶኮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጎዳ “ዒ ዎይታቴያ ኑ ዛጎም” ጌዒ ሾኦዦና ዻይንቲ ሃይቄሢጉዲ ኑኡኒያ ያዺ ማዺባኣቴ ኮሺኬ። 10ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዾንኪ፥ ጉንዱሜም ፆሲ ዳኬ ዎዻ ኪኢታንቻሢ ዔያቶ ዎዺ ባይዜሢጉዲ ዒንሢያ ያዺ ማዒባኣቴ ቃራኬ። 11ዬይ ቢያ ባካ ዔያቶ ሄሌሢ ኑም ኮኦኪንሢ ማዓንዳጉዲኬ፤ ሃሣ ፃኣፒንቴሢያ ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ዓኣ፥ ኑም “ዒንሢና ዔሩዋቴ” ጋዓ ላቲሢምኬ። 12ዬያሮ “ጉሙርቂፆና ታ ዶዲ ዓኣኔ” ጋዓሢ ሎኦሙዋጉዲ ፔና ኮሺ ዔሮንጎ። 13ዓሲ ሜሌይዳ ሄሊባኣ፥ ፆሲ ዛጋኒ ዳካ ሜታ ዒንሢ ሄሊባኣሴ፤ ፆሲ ጉሙርቂንታያታሢሮ ዒንሢ ዳንዳዓንዳሢኮ ዑሣ ዓኣዼ ዒንሢ ሜታዻንዳጉዲ ዒ ኮዑዋሴ፤ ዒንሢም ሜታሢ ዒንጊ ዒንሢ ዛጎ ዎዶና ዳንዳዓንዳጉዲ ዎልቄ ዒንጊ፥ ዒንሢ ኬስካንዳ ጎይሢያ ዒንሢም ዒ ጊኢጊሻኔ። 14ዓካሪ ዒጊኖንሢዮቴ! ሜሌ ካኣሽኮ ባኮ ካኣሽኪፖቴ። 15ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዒንሢ ዔራ ዓሲ ማዔሢሮኬ፤ ሂንዳ ታ ኬኤዛ ባኮ ዒንሢ ዒንሢሮ ዎጉዋቴ። 16ፆሲ ሺኢቂ ኑኡኒ ዑሽካ ባካ ኪሪስቶሴ ሱጉፆና ፔቱሞ ዓኣያቱዋዓዳ? ሃሣ ኑኡኒ ዎላ ዔካ ካፃ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴቱዋዓዳ? 17ኑ ሙዓሢ ፔቴ ካሣ ሌሊታሢሮ ዎዚ ኑ ሚርጌታቴያ ፔቴ ዑሢኬ። 18ሂንዳ ዒስራዔሌ ዴራ ማዼ ባኮ ማሉዋቴ፤ ፆሲም ዒንጎና ባኮ ሙዓዞንሢና ሹጮና ኮሾና ዒንጎ ቤዞናኮ ፔቱሞ ባኣዓዳ? 19ሂዳዖ ሜሌ ካኣሽኮ ባኮም ሹኪንቴ ቆልሞ ዓሽኮና ሃሣ ካኣሽኮ ባካኣ ዔኤቢኬ ታ ጋዓኔ ጌይሢዳ? 20ያዺቱዋሴ፤ ፆሲ ዔሩዋ ዓሳ ቆልሞ ሹካሢ ፆሲምቱዋንቴ ፑርቶ ዓያኖምኬ፤ ዬያሮ ዒንሢ ፑርቶ ዓያኖና ዎላ ፔቴ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዑዋሴ። 21ጎዳ ባኮ ዑሽኪ ዑሽኪ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖ ባኮዋ ዒንሢ ዑሽካኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጎዳ ባኮ ሙዒ ሙዒ ፑርቶ ዓያኖ ባኮዋ ዒንሢ ሙዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 22ዓካሪ ኑኡኒ ፆሲ ባኮ ሃሺፆና ዒዛ ዻጋሶንዶ? ኑ ዒዛይዳፓ ባሼ ዶዲኬ ጌይሢዳ? 23“ቢያ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴያኬ” ጋዓንቴ ቢያ ባካ ማኣዳያቱዋሴ፤ “ቢያ ባካ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴያኬ” ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮሻያቱዋሴ። 24ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢም ማዓ ባኮዋ ማላንዳኣፓዓቴም ፔም ማዓ ባኣዚ ሌሊ ዛጎፓ። 25ዒኔና ማሊ ሂርጉዋዖ፥ ቦኦኮይዳ ሻንቺንታ ዓሽኮ ዚት ጋዓዖ ሙዑዋቴ፤ 26ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ “ሳዖና ጋሮይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፆሲሮ ማዔሢሮኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 27ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኡዚ ሙዖም ዒንሢ ዔኤሌያ ማዔም ዒንሢ ዓኣዻኒ ኮዔቴ ዒኔና ማሊ ሂርጉዋዖ ዚት ጌይ ዒንሢም ዒንጊንቴ ዓይጎ ሙኡዚታቴያ ቢያ ሙዑዋቴ። 28ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ፦ “ሃይ ዓሽካ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚም ሹኪንቴያኬ” ዒንሢም ጌዔቴ፥ ዬያ ኬኤዜ ዓሢና ዒንሢ ማሊፆናሮ ጌዒ ዬያ ሙዒፖቴ። 29ማሊፆ ታ ጌዔሢ ዓሢ ማሊፆሮ ጌይሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢሲቱዋሴ፤ ዓካሪ ሜሌ ዓሲ ማሊሢ ዛላ ጌዒ ዎይቲ ታና ላኣጊንታይ? 30ታኣኒ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ሙዔቴ ፆሲ ታ ጋላቲ ሙዔ ባኮና ዎይቲ ታ “ዻቤኔ” ጌይንታይ? 31ዓካሪ ሙዓቶዋ፥ ዑሽካቶዋ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻቴ ቢያ ባኣዚ ፆሲ ቦንቾም ማዹዋቴ። 32ዓይሁዶ ዓሶም ማዔቴያ ዓይሁዶ ማዒባኣ፥ ጊሪኮ ዓሶም ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶማኣ ዹቆ ማዒፖቴ። 33ታኣኒ ቢያሢ ዻቃንዳጉዲ ሜሌ ዓሶም ኮይሳ ባኮ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ኮይሳ ባኮ ኮውዋዖ ቢያ ዓሲ፥ ቢያ ባኣዚና ታ ዎዛሳሢጉዲ ዒንሢያ ዬያይዱዋቴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\