m-Ti 1

1ꓓ-ꓪꓵ ꓐꓬ ꓮ-ꓐ-ꓡ-ꓦ ꓞꓲꓼ ꓤ ꓡꓯꓹ ꓤ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓓ-ꓪꓵ ꓞꓲꓼ ꓤ ꓡꓯꓹ ꓤ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓫꓵꓽ ꓚ ꓐꓬ ꓕꓰ ꓡꓰ ꓥꓳ꓿ 2ꓮ-ꓐ-ꓡ-ꓦ ꓐꓬ ꓬꓲ-ꓢ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ-ꓢ ꓐꓬ ꓬ-ꓗꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓗꓴ ꓐꓬ ꓬꓴ-ꓔ₋ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓬꓲꓼ ꓬꓲꓸ ꓐꓬꓲ ꓐꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 3ꓬꓴ-ꓔ ꓐꓬ ꓕ-ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓦꓵꓻ ꓔ ꓟ ꓩ-ꓡꓷ-ꓢꓶ₋ ꓐꓰ ꓢꓰ-ꓡꓽ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓩ-ꓡꓷ-ꓢꓶ ꓐꓬ ꓧꓷ-ꓞꓷ-ꓐꓳ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓧꓷ-ꓞꓷ-ꓐꓳ ꓐꓬ ꓮ-ꓣ-ꓟꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 4ꓮ-ꓣ-ꓟꓷ ꓐꓬ ꓬ-ꓟꓲ-ꓐ-ꓓ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓟꓲ-ꓐ-ꓓ ꓐꓬ ꓐ-ꓢꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓐ-ꓢꓷ ꓐꓬ ꓢ-ꓟꓰ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 5ꓢ-ꓟꓰ ꓐꓬ ꓡꓽ-ꓧꓳꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓦꓵꓻ ꓔ ꓟ ꓐꓳ-ꓮ-ꓢꓶ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓐꓳ-ꓮ-ꓢꓶ ꓐꓬ ꓣꓴ-ꓕꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓦꓵꓻ ꓔ ꓟ ꓳ-ꓐꓷꓽ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓳ-ꓐꓷꓽ ꓐꓬ ꓬꓰ-ꓫꓲ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 6ꓬꓰ-ꓫꓲ ꓐꓬ ꓪ ꓔꓲ ꓓ-ꓪꓵ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓓ-ꓪꓵ ꓐꓬ ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓟꓳ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓟꓳ ꓔꓯ ꓐꓬ ꓪꓴ-ꓡꓲ-ꓬ ꓟꓶꓽ ꓛꓵꓽ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓦꓵꓻ ꓟꓶ₋ ꓟ ꓥꓳ꓿ 7ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓟꓳ ꓐꓬ ꓣꓰ-ꓧꓳ-ꓐꓳ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓣꓰ-ꓧꓳ-ꓐꓳ ꓐꓬ ꓬ-ꓑꓲ-ꓬ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓑꓲ-ꓬ ꓐꓬ ꓬ-ꓢ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 8ꓬ-ꓢ ꓐꓬ ꓬꓳ-ꓫ-ꓩ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓳ-ꓫ-ꓩ ꓐꓬ ꓬꓰ-ꓧꓳ-ꓡ-ꓟꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓧꓳ-ꓡ-ꓟꓷ ꓐꓬ ꓪꓴ-ꓢꓲ-ꓬ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 9ꓪꓴ-ꓢꓲ-ꓬ ꓐꓬ ꓬꓳ-ꓕ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓳ-ꓕ ꓐꓬ ꓬ-ꓧ-ꓢꓶ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓧ-ꓢꓶ ꓐꓬ ꓧꓷ-ꓫꓲ-ꓘꓷ-ꓬꓼ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 10ꓧꓷ-ꓫꓲ-ꓘꓷ-ꓬ ꓐꓬ ꓟ-ꓐ-ꓢꓲ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓟ-ꓐ-ꓢꓲ ꓐꓬ ꓬ-ꓟꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓟꓷ ꓐꓬ ꓬꓳ-ꓢꓲ-ꓬ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 11ꓬꓳ-ꓢꓲ-ꓬ ꓐꓬ ꓑ ꓫꓬꓼ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓐ-ꓐꓲ-ꓡꓶ ꓗꓪ ꓡꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ₋ ꓕꓯ ꓦꓵꓻ ꓔ ꓢꓴ ꓬꓰ-ꓗꓳ-ꓐꓲ-ꓬ₋ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓬꓲꓼ ꓬꓲꓸ ꓐꓬꓲ ꓐꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 12ꓐ-ꓐꓲ-ꓡꓶ ꓗꓪ ꓡꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓗꓸ ꓐꓯꓸ ꓦꓵꓻ ꓟꓶ ꓢꓴ ꓢ-ꓡ-ꓕꓰ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓐꓬ ꓬꓰ-ꓗꓳ-ꓐꓲ-ꓬ ꓥꓳ꓿ ꓢ-ꓡ-ꓕꓰ ꓐꓬ ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓑ-ꓑꓷꓼ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 13ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓑ-ꓑꓷ ꓐꓬ ꓬ-ꓐꓲ-ꓬ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓐꓲ-ꓬ ꓐꓬ ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓬ-ꓘꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓬ-ꓘꓷ ꓐꓬ ꓬ-ꓢꓳ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 14ꓬ-ꓢꓳ ꓐꓬ ꓢ-ꓓꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓢ-ꓓꓴ ꓐꓬ ꓬ-ꓚꓰꓼ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬ-ꓚꓰꓼ ꓐꓬ ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓪꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 15ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓪꓴ ꓐꓬ ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓬ-ꓢ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ-ꓡꓲ-ꓬ-ꓢ ꓐꓬ ꓟ-ꓔ-ꓐ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓟ-ꓔ-ꓐ ꓐꓬ ꓬ-ꓗꓴ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ 16ꓬ-ꓗꓴ ꓐꓬ ꓟ-ꓡꓲ ꓬꓲ ꓤ ꓖꓴ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓬꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓳ꓿ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓟꓬꓰ ꓔ ꓟ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓐꓬ ꓟ-ꓡꓲ ꓡꓰ ꓦꓵꓻ ꓔ ꓟ ꓤꓽ ꓥꓳ꓿ 17ꓖꓳ ꓡꓰ ꓐꓬꓲ ꓮ-ꓐ-ꓡ-ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓ-ꓪꓵ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓞꓲ ꓡꓲ ꓤꓶ꓾ ꓓ-ꓪꓵ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓐ-ꓐꓲ-ꓡꓶ ꓗꓪ ꓡꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓝꓮꓲ ꓞꓲ ꓡꓲ ꓤꓶ꓾ ꓐ-ꓐꓲ-ꓡꓶ ꓗꓪ ꓡꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓝꓮꓲ ꓞꓲ ꓡꓲ ꓤꓶ ꓥ ꓡꓳ꓿ 18ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓦꓵꓻ₋ ꓟ ꓚ ꓟꓲꓽ ꓐꓬ ꓕꓰ ꓡꓰ ꓥꓳ꓿ ꓟ-ꓡꓲ ꓐꓬ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓔꓯ ꓐꓲꓹ ꓒꓴ ꓗꓷ ꓗꓸ ꓐꓯ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓝꓰꓺ ꓡꓯꓽ ꓘꓳ ꓢꓰ ꓕꓯ ꓡꓰ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟ-ꓡꓲ ꓖꓳ ꓓꓰ ꓗꓪ ꓤ ꓐꓰ ꓶꓻ ꓞꓹ ꓟ ꓢꓷꓸ ꓡꓰꓳ꓿ 19ꓬꓲ ꓤ ꓖꓴ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓐꓬ ꓔꓰꓹ ꓜꓳꓽ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓟ-ꓡꓲ ꓔꓯ ꓞꓳ ꓜꓴ ꓟꓲꓽ ꓙꓬ ꓗꓪ ꓫꓸ ꓔꓳ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓐꓲꓹ ꓟꓽ ꓫꓵꓺ ꓐꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓫꓰ ꓫꓰ₋ ꓒꓰꓻ ꓗꓷ ꓐꓹ ꓟ ꓓꓵꓽ ꓙ₋ ꓡꓳ꓿ 20ꓬꓲ ꓕꓰ ꓡꓰ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓞꓷꓹ ꓗꓷ ꓗ ꓐꓯ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓬꓲ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲꓼ ꓟꓬ ꓘꓳꓻ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓓ-ꓪꓵ ꓞꓲꓼ ꓤ ꓡꓯꓹ ꓤ ꓬꓳ-ꓢꓷꓽꓳ꓾ ꓟ-ꓡꓲ₋ ꓐꓰ ꓝꓰꓺ ꓡꓯꓽ ꓘꓳ ꓐꓹ ꓟ ꓕꓽ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓟꓬ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓐꓬ ꓬꓲ ꓐꓽ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓤꓽ ꓶꓻ ꓡꓰ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ 21ꓬꓲ ꓐꓬ ꓤ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓥꓳ꓿ ꓤꓽ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓐꓬ ꓬꓲ ꓑ ꓫꓬꓼ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓚꓬꓴ ꓓꓳ ꓡ ꓐ ꓗꓹ ꓢꓴ ꓥ ꓐꓬꓲ꓾ ꓐꓴ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ꓾ ꓟꓬꓰꓺ ꓖꓶ ꓐ ꓗꓹ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ₋ ꓡꓳ꓿ 22ꓕꓰ ꓟꓬ ꓫꓵꓽ ꓒꓬꓰꓼ ꓡ ꓟ ꓐꓬ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓟꓷꓽ ꓐꓷꓹ ꓝꓸ ꓢꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓗꓷ ꓟ꓾ 23ꓐꓬꓲ ꓐꓹ꓾ ꓤ ꓟꓶ ꓡꓯꓸ ꓚꓵ ꓐꓬ ꓤ ꓐꓰ ꓶꓻ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓤ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓥꓳ꓿ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓲ-ꓟ-ꓐꓴ-ꓡꓲ ꓟꓬꓰ ꓖꓶ₋ ꓥꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓔ ꓟ ꓐꓲꓺ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓐꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ (ꓲ-ꓟ-ꓐꓴ-ꓡꓲ ꓐꓯ₋ ꓟ ꓐꓬ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓣꓳꓽ₋ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ₋ ꓟ ꓥꓳ꓿) 24ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓬꓲꓼ ꓟꓶ ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽ ꓡ ꓐꓬ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓬꓲ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ₋ ꓟ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓢꓲ꓾ ꓟ-ꓡꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓦꓲ ꓢꓲ ꓟ ꓬꓰ ꓐꓹ ꓟ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓗꓷ₋ ꓡꓳ꓿ 25ꓖꓳ ꓡꓰ ꓥ ꓟꓲ ꓤ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓕ ꓑꓳꓸ ꓬꓲ₋ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓺꓼ ꓟꓽ ꓬꓲꓼ ꓔ꓿ ꓤ ꓐꓰ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓕꓯ ꓬꓳ-ꓢꓷ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓬꓰ-ꓢꓴ꓾ ꓟꓬꓰꓺ ꓖꓶ₋ ꓡꓳ꓿

will be added

X\