सुफो 1:9

9इङ्‌गाॽ युहुन्‍नाःन् नसाःन्‍नो खिनिॽ फुॽआरो॥ ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌ नसाःन् चोःक्‍मे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुहाङ्‌जुम्‍मो के़वाॽबाहाॽरे़ मे़घोःसुबा निङ्‌घुम्‍मिन् खिनिॽनु सोसोरिक् नासि थःत्तुङ्‌ल थरुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु ये़सुरे़ पाःत्तुबा नु चोगुबा पाःन्‍हाॽ इङ्‌भन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पत्‍मोस वागप्‍लाजेॽओ साक्‍पा के़धाःबा मे़जोगाङ्‌ मे़देॽराङ्‌ङाङ् वयाङ्॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1550 Languages.

Learn More