Roˉma‸ 4

1Hk'e te leh, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ ngaˬ hui ve awˬ pa Aˍbraˍhanˍ awˬ lawn hk'aˬ hk'e g'a k'oˆ tuˬ le. 2Awˬ lawn k'o, kanˉ te ve hta‸ pa taw Aˍbraˍhanˍ lehˬ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve hk'e k'o, yawˇ nyi ma uiˍ kuiˬ cawˬ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ nyi ma uiˍ kuiˬ cawˬ tuˬ ve maˇ heˆ. 3Li‸ hpu awˬ hk'aw lo hk'aˬ hk'e k'oˆ ve le. Aˍbraˍhanˍ lehˬ G'uiˬ sha hta‸ yonˍ ve pa taw, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw shawˍ taˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 4Kanˉ te ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, g'aˇ hpfuhˇ g'a ve teˇ yanˇ, shu yawˇ hta‸ awˬ bon te piˇ ve teh‸ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ shawˍ. Yawˇ g'a keunˍ ve pa taw g'a ve teh‸ shawˍ ve yoˬ. 5Yonˍ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw teh‸ shawˍ ve yoˬ. Yawˇ kanˉ te ve hta‸ pa taw maˇ heˆ. Haiˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la piˇ lawˬ shehˍ hpaˇ hta‸ yawˇ yonˍ ve pa taw yoˬ. 6Chi hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha lehˬ kanˉ hta‸ maˇ nyi leh, hteˇ ve cawˇ ve teh‸ shawˍ taˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸ Daˍviˆ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 7Yawˇ k'oˆ ve, Ya‸ kuiˬ jiˆ kuiˬ teˇ hpaˍ hta‸ hpehˇ piˇ peuˬ leh, venˇ baˆ hta‸ beh taˍ peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. 8Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha venˇ baˆ maˇ taˍ ve chaw lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 9Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw hui ceh tiˉ awˬ bon chi hta‸ g'a ve laˇ. Maˇ heˆ k'o, awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve chaw hui htawˇ g'a ve laˇ. Awˬ lawn k'o, Aˍbraˍhanˍ yonˍ ve pa taw G'uiˬ sha yawˇ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw shawˍ taˍ ve yoˬ teh‸ ngaˬ hui k'oˆ ve yoˬ. 10Hk'e te leh, yawˇ hta‸ hk'aˬ htaˆ teˇ yanˇ chi hk'e shawˍ taˍ piˇ ve le. Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ peuˬ htaˇ laˇ, maˇ heˆ k'o, maˇ shoˍ sheˍ htaˇ laˇ. Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ maˇ heˆ. Maˇ shoˍ sheˍ htaˇ ka‸ shawˍ taˍ ve yoˬ. 11Yawˇ awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ sheˍ awˬ g'uˇ suhˍ htaˇ ka‸, yawˇ yonˍ ve htaˬ pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la ve yoˬ. Yawˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la peuˬ ve hta‸ yinˉ tcuhˉ taˍ tuˬ, yawˇ awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve awˬ heˆ hta‸ hkanˍ yuˬ ve yoˬ. Awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve ka‸, yonˍ ve hta pa taw hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la peuˬ ve chaw hk'a peu-eˬ ve awˬ pa hpeh‸ la tuˬ, G'uiˬ sha Aˍbraˍhanˍ hta‸ dawˇ taˍ ve yoˬ. 12Awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw teˇ hpaˍ ve awˬ pa htawˇ yawˇ hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve ceh tiˉ maˇ heˆ. Aˍbraˍhanˍ awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ sheˍ awˬ g'uˇ suhˍ htaˇ ka‸, yawˇ yonˍ ve hk'a shuˍ shuˍ yawˇ hui htawˇ yonˍ leh yawˇ ve hkui ha awˬ hk'aˇ suh g'a‸ k'ai ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 13Aˍbraˍhanˍ leh yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ g'a tuˬ ve awˬ shinˉ lehˬ, miˬ guiˬ yoˬ teh‸ ka ti‸ shaˉ caˆ g'a taˍ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw yawˇ hui g'a ve maˇ heˆ. Yonˍ ve hta‸ caˉ da‸ ve hteˇ ve cawˇ ve awˬ ceuˬ hta‸ pa taw yawˇ hui g'a ve yoˬ. 14Awˬ lawn k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ cuˇ ve chaw hui awˬ shinˉ hta‸ g'a ve k'o, yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ leh, ka ti‸ shaˉ caˆ oˇ ve ka‸ luˬ k'ai peuˬ. 15Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ lehˬ, nyi ma zuhˆ ve hta‸ te tawˆ la ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ maˇ cawˬ ve k'o, ya‸ kuiˬ jiˆ kuiˬ ka‸ maˇ cawˬ. 16Hk'e te leh, G'uiˬ sha ve awˬ bon hta‸ pa taw ceh tiˉ awˬ shinˉ hta‸ g'a hpeh‸ leh, Aˍbraˍhanˍ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hk'a peu-eˬ ka ti‸ shaˉ caˆ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na g'a hpeh‸ tuˬ, Aˍbraˍhanˍ yonˍ ve teˇ ceuˬ hta‸ G'uiˬ sha cuˇ leh awˬ shinˉ piˇ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ cuˇ ve chaw hui ceh tiˉ ka ti‸ shaˉ caˆ hta‸ g'a tuˬ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hui hk'a peu-eˬ ve awˬ pa Aˍbraˍhanˍ yonˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, hk'a yonˍ ve chaw hui htawˇ g'a tuˬ yoˬ. 17Aˍbraˍhanˍ lehˬ, ngaˬ hui ve awˬ pa hpeh‸ ve awˬ lawn Li‸ hpu hk'aw lo chi hk'e bvuh‸ taˍ ve, Chaw ceuˬ laiˉ ceuˬ ve awˬ pa ngaˬ nawˬ hta‸ hpeh‸ piˇ lawˬ ve yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ k'aw‸ te‸ tu la piˇ leh, maˇ hpeh‸ la sheˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ hpeh‸ la piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hta‸ yawˇ yonˍ leh, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ ka ti‸ shaˉ caˆ hta‸ yawˇ g'a ve yoˬ. 18Chaw ceuˬ laiˉ ceuˬ ve awˬ pa hpeh‸ la tuˬ, dawˇ law kuiˬ maˇ cawˬ htawˇ, yawˇ yonˍ leh dawˇ law chehˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Nawˬ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ lehˬ, oˇ hk'e hpeh‸ tuˬ yoˬ teh‸ G'uiˬ sha yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ taˍ ve pa taw yoˬ. 19A sha‸ aˬ laˬ hk'e teˇ ha hk'aw‸ gaˬ leh, yawˇ awˬ to suh taˍ ve hk'e hpeh‸ leh, Saˍraˇ htawˇ yaˇ hu yaˇ leh ve awˬ yanˇ gaˬ peuˬ ve hta‸ yawˇ dawˇ nyi ve teˇ yanˇ, yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ g'aˇ maˇ nuˇ k'ai. 20G'uiˬ sha ve ka ti‸ shaˉ caˆ hta‸ yawˇ dawˇ nyi htaˇ, yawˇ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ maˇ cawˬ. Yawˇ yonˍ ve awˬ g'aˇ uiˍ la leh, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve yoˬ. 21Ka ti‸ shaˉ caˆ piˇ taˍ ve hk'e G'uiˬ sha te hpeh‸ ve hta‸ Aˍbraˍhanˍ yonˍ yeˬ jaˇ ve yoˬ. 22Hk'e te leh yawˇ yonˍ ve pa taw, yawˇ hta‸ hteˇ ve cawˇ ve chaw teh‸ shawˍ taˍ ve yoˬ. 23Yawˇ hta‸ chi hk'e shawˍ taˍ ve teh‸ bvuh‸ taˍ ve tawˇ teˇ hkawˇ lehˬ, Aˍbraˍhanˍ awˬ pon ceh tiˉ maˇ heˆ. 24Ngaˬ hui awˬ pon htawˇ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta‸ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la piˇ shehˍ hpaˇ hta‸ ngaˬ hui yonˍ ve k'o, ngaˬ hui hta‸ htawˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ shawˍ taˍ laˇ tuˬ yoˬ. 25Ngaˬ hui ve ya‸ kuiˬ jiˆ kuiˬ teˇ hpaˍ hta‸ pa taw Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hkanˍ suh leh, ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ la tuˬ, yawˇ k'aw‸ te‸ tu la peuˬ ve yoˬ.


Copyright
Learn More

will be added

X\