Hpeu‸ maˍ 6

1Yawˬ ehˉ lehˬ, yinˉ tcuhˉ taˍ ve suhˍ maˬ awˬ hk'aw lo teˇ maˬ hpaw ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. A sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ awˇ hkeh awˬ hk'aw lo teˇ hkeh lehˬ, mvuhˇ tawˍ ve awˬ hkawˇ hk'a shuˍ shuˍ, Laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ ngaˬ nyi leh, hpuˉ-ehˍ ve iˉ mvuhˇ teˇ hkeh hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Iˉ mvuhˇ ciˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, hkaˆ teˇ maˬ shi taˍ leh, yawˇ shi uˉ tcuhˍ g'a ve yoˬ. Yawˇ g'aˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ leh, g'aˇ tuˬ awˬ pon yawˇ tawˆ k'ai ve yoˬ. 3Yinˉ tcuhˉ taˍ ve nyiˇ maˬ teˇ maˬ hta‸ Yawˬ ehˉ hpaw ve teˇ yanˇ, a sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ nyiˇ hkeh teˇ hkeh lehˬ, Laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 4Oˇ htaˇ nyiˉ-ehˍ ve iˉ mvuhˇ teˇ hkeh tawˆ la ve yoˬ. Ciˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo chaw yaˇ hui cawˇ da‸ hui da‸ ve teˇ ceuˬ hta‸ yuˬ tawˆ leh yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ tiˇ pehˍ da‸ piˇ lawˬ tuˬ a hkaw-anˬ g'a ve yoˬ. Yawˇ hta‸ aˉ htaw lonˉ teˇ maˬ piˇ taˍ ve yoˬ. 5Yinˉ tcuhˉ taˍ ve sheh lehˇ teˇ maˬ hta‸ Yawˬ ehˉ hpaw ve teˇ yanˇ, a sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ shehˆ hkeh teˇ hkeh lehˬ, Laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ ngaˬ nyi leh, naˆ tawˉ ve iˉ mvuhˇ teˇ hkeh hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Ciˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, la‸ sheh awˬ hk'aw lo yaˍ cuˍ teˇ maˬ hta‸ vawˆ taˍ ve yoˬ. 6A sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ awˇ hkeh awˬ k'aw ji lo tawˇ yaw ve hta‸ shuˍ ve awˬ hkawˇ hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Awˬ hkawˇ oˇ ve chi hk'e k'oˆ ve, Caˬ shiˍ teˇ panˇ ve teˇ hteh‸ leh, cho‸ shiˍ shehˆ panˇ ve teˇ hteh‸ yoˬ. Naˍ manˇ leh a pehˉ meuˇ g'uiˬ hta‸ taˇ te luˬ piˇ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 7Yinˉ tcuhˉ taˍ ve awˍ lehˇ teˇ maˬ hta‸ Yawˬ ehˉ hpaw ve teˇ yanˇ, a sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ awˇ hkeh teˇ hkeh lehˬ, Laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 8Oˇ htaˇ ngaˬ nyi leh, hpuiˇ tuˇ ve iˉ mvuhˇ teˇ hkeh hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Ciˇ shehˍ hpaˇ ve awˬ meh lehˬ, Suh jawˇ mawˇ meh ve yoˬ. Suh mvuhˇ miˬ yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai chehˇ ve yoˬ. Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, miˬ guiˬ awˇ pun teˇ pun hta‸ uˉ peunˍ tuˬ a hkaw-anˬ g'a ve yoˬ. Aˉ htaw, meu‸ ve kaˆ ve, naˬ beuˬ naˬ ve leh, miˬ guiˬ ve haiˬ ve to nuˇ to shaˆ teˇ hpaˍ, chi teˇ hpaˍ hta‸ yehˇ leh shu hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ yawˇ huiˉ maˬ a hkaw-anˬ g'a ve yoˬ. 9Yinˉ tcuhˉ taˍ ve ngaˇ maˬ teˇ maˬ hta‸ Yawˬ ehˉ hpaw ve teˇ yanˇ, co ha teˇ hpaˍ tanˇ kuiˬ awˬ hawˉ lo chehˇ taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Co ha oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ pa taw leh yawˇ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ pa taw, tiˇ pehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve chaw hui ve co ha teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 10Yawˇ hui awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ ve, Hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ uiˍ ve Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ lehˬ da‸ kehˬ ve leh hteˇ ve cawˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui awˬ suhˍ g'a sheˆ ve awˬ pon, miˬ guiˬ hk'oˆ chehˇ ve chaw hui hta‸ nawˬ suhˉ taˆ leh ciˍ yanˍ piˇ tuˬ, hk'aˬ maw maw cawˬ tuˬ sheˍ le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ, yawˇ hui teˇ g'aˇ le le hta‸ hpuˉ-ehˍ ve aˉ po‸ zuhˬ ma teˇ g'aˇ teˇ hk'oˆ piˇ ve yoˬ. Yawˇ hui hk'a shuˍ shuˍ tiˇ pehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ ve, yawˇ hui geh teˇ geh awˬ ceˬ te leh yawˇ hui ve awˬ viˉ awˬ nyi hpeh‸ ve chaw teˇ hpaˍ ve awˬ moˍ biˇ la htaˇ hk'a gaˬ teˇ hkui jehˇ taˍ tuˬ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Yinˉ tcuhˉ taˍ ve hkaw‸ maˬ teˇ maˬ hta‸ Yawˬ ehˉ hpaw ve teˇ yanˇ, ngaˬ nyi leh, miˬ hiˆ jaˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Mvuhˇ nyi lehˬ, meh htuˉ pui hpa naˆ tawˉ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ leh, ha pa tawˬ ve lehˬ, awˬ suhˍ hk'e hpeh‸ la ve yoˬ. 13Maˉ nawˆ cehˬ hta‸ mvuhˇ haw lonˉ meuˆ leh maˇ meh sheˍ ve iˉ shiˍ teˇ hpaˍ ce ve hk'e, mvuhˇ naw ma ve meu‸ keu shiˍ teˇ hpaˍ miˬ guiˬ hk'oˆ lo ce la ve yoˬ. 14Li‸ hta‸ lo‸ ve hk'a shuˍ shuˍ, mvuhˇ naw ma mehˉ k'ai ve yoˬ. Hk'aw pui hk'a peu-eˬ leh conˇ hk'a peu-eˬ jiˆ tawˆ-e ve yoˬ. 15Oˇ htaˇ, miˬ guiˬ hk'oˆ chehˇ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ hpaˍ, jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ, ma‸ poˍ lonˉ teˇ hpaˍ, chaw paw chaw sha teˇ hpaˍ, kanˇ paˆ uiˍ ve chaw teˇ hpaˍ, awˬ ceˬ hpeh‸ ve chaw leh ponˬ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, haˉ k'oˍ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo leh, hk'aw pui hk'oˆ lo cawˬ ve haˉ pui teˇ hpaˍ awˬ kaˍ lo ca va‸ taˍ ve yoˬ. 16Yawˇ hui lehˬ, hk'aw pui teˇ hpaˍ leh haˉ pui teˇ hpaˍ hta‸ kuˬ leh k'oˆ ve, Ngaˬ hui awˬ hk'oˆ ce teˍ laˇ-oˆ. K'aw jaw hk'oˆ lo mui shehˍ hpaˇ ngaˬ hui hta‸ maˇ g'a mawˬ tuˬ maˇ k'oˆ, Yawˬ ehˉ ve nyi ma zuhˆ ve hta‸ ngaˬ hui g'a ponˬ tuˬ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui hta‸ faˉ taˍ laˇ-oˆ. 17Awˬ lawn k'o, yawˇ huiˉ maˬ nyi ma zuhˆ jaˇ ve awˬ nyi uiˍ ve teˇ nyi gaˬ la peuˬ. A shu teˇ g'aˇ hkanˍ hpeh‸ tuˬ le teh‸ k'oˆ ve yoˬ.

will be added

X\