Ma‸htehˍ 18

1Oˇ ve teˇ hkui awˬ hk'aw lo, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ Yeˍsuˆ geh laˬ leh k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo hk'aˬ ve teˇ g'aˇ shu a‸ kehˉ uiˍ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ yawˇ yaˇ ehˉ teˇ g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh, yaˇ ehˉ oˇ ve yawˇ hui awˬ k'aw ji lo taˍ leh k'oˆ ve, 3Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, nawˬ hui nyi ma maˇ pa leh yaˇ ehˉ hk'e maˇ hpeh‸ la ve k'o, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo nawˬ hui maˇ g'a lo‸-e taˬ. 4A shu teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yaˇ ehˉ chi hk'a shuˍ shuˍ nyi ma nehˬ lehˍ taˍ ve chaw lehˬ, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo shu a‸ kehˉ uiˍ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 5Yaˇ ehˉ chi hk'e ve teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo ha‸ yuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. 6Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hta‸ yonˍ ve yaˇ ehˉ teˇ g'aˇ hta‸ ya‸ k'ai tuˬ te ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ ve k'awˍ peˍ hta‸ haˉ pui mawˍ lonˉ hpeh k'u leh naˉ jaˇ ve laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hta‸ ce peu ve k'o, yawˇ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 7Shu ya‸ k'ai tuˬ te ve pa taw, miˬ guiˬ yaˇ hui g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, shu ya‸ k'ai tuˬ te ve teˇ ceuˬ lehˬ cawˬ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, shu ya‸ k'ai tuˬ te shehˍ hpaˇ lehˬ, g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. 8Nawˬ ve la‸ sheh teˇ paˉ maˇ k'oˆ, nawˬ ve hkui sheh teˇ paˉ maˇ k'oˆ, nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, tawˆ baˬ-o‸. Hkui sheh la‸ sheh nyiˇ paˉ paˉ cawˬ leh co co taiˍ taiˍ to‸ chehˇ ve aˬ miˍ awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, hkui sheh la‸ sheh hk'a peu-eˬ maˇ cawˬ leh a sha‸ te‸ ve awˬ hk'aw lo g'a lo‸-e ve lehˬ, nawˬ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 9Nawˬ ve mehˆ shiˍ teˇ paˉ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, mehˆ shiˍ oˇ ve hta‸ k'ehˉ baˬ sheˍ. Mehˆ shiˍ nyiˇ paˉ paˉ cawˬ leh aˬ miˍ to‸ chehˇ ve moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, mehˆ shiˍ teˇ paˉ tiˉ cawˬ leh a sha‸ te‸ ve awˬ hk'aw lo g'a lo‸-e ve lehˬ, nawˬ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 10Nawˬ hui lehˬ, yaˇ ehˉ chi teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ g'aˇ hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ maˇ g'a te tuˬ, shaˍ ti‸ te-o. Awˬ lawn k'o, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo yawˇ hui ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve ngaˬ Awˬ pa ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ nyi tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 12Nawˬ hui hk'aˬ hk'e dawˇ le. Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ, yawˬ teˇ ha hkeh cawˬ ve awˬ hk'aw lo teˇ hkeh mehˉ k'ai ve k'o, k'awˇ chi k'awˇ hkeh hta‸ hk'aw hk'oˆ lo teh taˉ leh mehˉ k'ai ve teˇ hkeh hta‸ yawˇ ca nyi tuˬ yoˬ maˇ heˆ laˇ. 13Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, yawˬ oˇ ve hta‸ k'aw‸ mawˬ ve k'o, maˇ mehˉ ve yawˬ k'awˇ chi k'awˇ hkeh hta‸ ha lehˬ ve a‸ kehˉ, oˇ ve teˇ hkeh hta‸ leuˉ leh ha lehˬ tuˬ yoˬ. 14Chi hk'a shuˍ shuˍ, yaˇ ehˉ chi teˇ hpaˍ teˇ g'aˇ g'aˇ luˬ k'ai tuˬ ve hta‸ mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve ngaˬ Awˬ pa nyi ma maˇ cawˇ ve yoˬ. 15Nawˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ hta‸ te ya‸ laˇ ve k'o, yawˇ geh k'ai leh nawˬ huiˉ maˬ ceh tiˉ chehˇ htaˇ, yawˇ ve ya‸ kuiˬ hta‸ k'aw‸ maˍ piˇ-oˆ. Yawˇ nawˬ ve hkawˇ hta‸ na ve k'o, nawˬ awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ nawˬ k'aw‸ g'a peuˬ. 16Ya‸ hk'aˇ nawˬ ve hkawˇ hta‸ yawˇ maˇ na ve k'o, shaˉ hkiˆ hkanˍ paˍ nyiˇ g'aˇ, maˇ heˆ k'o shehˆ g'aˇ, tawˇ teˇ hkawˇ le le hta‸ shaˉ hkiˆ hk'a deh‸ hkanˍ hpeh‸ tuˬ, nawˬ geh chaw teˇ g'aˇ, maˇ heˆ k'o nyiˇ g'aˇ hta‸ shiˍ k'ai-o. 17Yawˇ hui ve hkawˇ hta‸ yawˇ maˇ na ve k'o, Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ hta‸ hto piˇ-oˆ. Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ ve hkawˇ hta‸ htawˇ maˇ na ve k'o, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw leh awˬ hkawnˍ shaw paˍ hk'e yawˇ hta‸ shawˍ taˍ-o‸. 18Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, miˬ guiˬ hk'oˆ lo nawˬ hui hk'a hpeh taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo htawˇ hpeh taˍ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ hk'oˆ lo nawˬ hui hk'a hpui hk'a ve teˇ hpaˍ hta‸ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo htawˇ hpui hk'a tuˬ yoˬ. 19Peuˬ leh ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve, miˬ guiˬ hk'oˆ lo nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw nyiˇ g'aˇ nyi ma hawˍ da‸ leh teˇ ceuˬ ceuˬ lawˬ ve k'o, mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve ngaˬ ve Awˬ pa lehˬ, yawˇ huiˉ maˬ lawˬ ve hk'e te piˇ tuˬ yoˬ. 20Awˬ lawn k'o, chaw nyiˇ g'aˇ shehˆ g'aˇ ngaˬ ve awˬ meh hta‸ cuˇ leh hpawnˬ da‸ ve k'o, oˇ kaˬ yawˇ hui awˬ k'aw ji lo ngaˬ chehˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Oˇ htaˇ Peˍtruˆ yawˇ geh laˬ leh, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi ngaˬ hta‸ teˇ pawˆ peuˬ teˇ pawˆ te ya‸ laˇ ve k'o, hk'aˬ nyiˇ pawˆ hk'a gaˬ yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ ngaˬ g'a hpehˇ piˇ tuˬ le. Suhˍ pawˆ hk'a gaˬ laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 22Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Suhˍ pawˆ hk'a gaˬ ceh tiˉ maˇ heˆ. Suhˍ pawˆ suhˍ chi pawˆ hk'a gaˬ g'a hpehˇ piˇ ve yoˬ teh‸ ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 23Hk'e te leh mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ geh hpu caˇ lanˇ teˇ hpaˍ hta‸ gu gaˇ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 24Yawˇ caˇ lanˇ tanˬ gu chehˇ ve teˇ yanˇ, teˇ chi lanˬ hteh‸ jeˬ cha taˍ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ shu yawˇ geh shiˍ veu laˇ ve yoˬ. 25Chaw oˇ ve lehˬ, k'aw‸ shaiˍ piˇ tuˬ maˇ cawˬ ve pa taw, yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ k'oˆ ve, Yawˇ awˬ to ka‸, yawˇ miˇ yawˇ yaˇ ka‸, yawˇ hk'a cawˬ ve mawˇ hk'a peu-eˬ hta‸ ka‸ hawˇ baˬ sheˬ leh shaiˍ piˇ lawˬ-o‸ teh‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 26Hk'e te leh awˬ ceˬ oˇ ve yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ hkui tcuhˉ teh leh k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ hta‸ a ciˉ yeunˇ hkanˍ laˇ sheˍ. Ngaˬ hk'a peu-eˬ hta‸ k'aw‸ shaiˍ tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 27Hk'e te leh awˬ ceˬ ve awˬ shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ hta‸ ha k'aˉ ve pa taw, yawˇ hta‸ hpehˇ piˇ leh yawˇ ve jeˬ hta‸ htawˇ ponˬ piˇ ve yoˬ. 28Oˇ htaˇ awˬ ceˬ oˇ ve tawˆ k'ai leh, yawˇ hta‸ jeˬ teˇ ha hteh‸ cha taˍ ve awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ teˇ g'aˇ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hta‸ yuˬ leh k'awˍ peˍ nyiˉ leh, Ngaˬ ve jeˬ hta‸ shaiˍ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Hk'e te leh awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ oˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, hkui tcuhˉ teh leh k'oˆ ve, Ngaˬ hta‸ a ciˉ yeunˇ hkanˍ laˇ sheˍ. Ngaˬ nawˬ hta‸ k'aw‸ shaiˍ laˇ tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 30Ya‸ hk'aˇ, yawˇ maˇ na leh, jeˬ k'aw‸ shaiˍ laˇ htaˇ hk'a gaˬ awˬ ceˬ oˇ ve hta‸ htawnˍ hk'aw lo ca keu taˍ ve yoˬ. 31Yawˇ chi hk'e te ve hta‸ awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ teˇ hpaˍ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hui dawˇ haˍ jaˇ leh, awˬ lawn hk'a peu-eˬ yawˇ hui ve awˬ shehˍ hpaˇ hta‸ ca hto piˇ ve yoˬ. 32Oˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ yawˇ hta‸ kuˬ leh k'oˆ piˇ ve, Haiˬ ve awˬ ceˬ-oˬ, nawˬ ngaˬ hta‸ lawˬ hkawˉ ve pa taw nawˬ ve jeˬ hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ ponˬ piˇ ve yoˬ. 33Ngaˬ nawˬ hta‸ ha k'aˉ ve hk'a shuˍ shuˍ nawˬ htawˇ awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ hta‸ ha k'aˉ cawˇ ve yoˬ maˇ heˆ laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 34Peuˬ leh yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ nyi ma zuhˆ leh, yawˇ jeˬ hk'a peu-eˬ k'aw‸ shaiˍ peuˬ htaˇ hk'a gaˬ htawnˍ awˬ hoˉ teˇ hpaˍ ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo yawˇ hta‸ chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. 35Nawˬ hui teˇ g'aˇ le le htawˇ, a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi te ya‸ laˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ nyi ma awˬ tawˬ hk'a gaˬ maˇ hpehˇ piˇ ve k'o, mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve ngaˬ ve Awˬ pa htawˇ nawˬ hui hta‸ chi hk'e te laˇ tuˬ yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.

will be added

X\