Luˉka‸ 21

1Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ chiˇ nyi leh, hpu tanˇ keu kuiˬ lo paw sha paˍ teˇ hpaˍ hpu keu chehˇ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 2Haˍ g'awˇ ve mehˇ chawˇ ma teˇ g'aˇ peh‸ shanˍ nyiˇ peh‸ keu ve hta‸ ka‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, haˍ g'awˇ ve mehˇ chawˇ ma chi teˇ g'aˇ lehˬ, chaw hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ leuˉ leh keu maˇ ve yoˬ. 4Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hk'a peu-eˬ lehˬ cawˬ maˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo yuˬ tawˆ leh keu ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yaˇ miˇ chi teˇ g'aˇ lehˬ, haˍ g'awˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ a sha‸ hu tuˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ yuˬ tawˆ leh keu ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 5Bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo nyi sha jaˇ ve haˉ pui shiˍ teˇ hpaˍ leh, tanˇ taˍ ve awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve mawˇ jeˬ teˇ hpaˍ hk'a deh‸ gu taˍ ve awˬ lawn shu k'oˆ ve teˇ yanˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, 6Nawˬ hui g'a mawˬ ve chi teˇ hpaˍ hta‸ shu te luˬ ve awˬ nyi gaˬ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ, haˉ pui teˇ shiˍ awˬ hk'oˆ teˇ shiˍ maˇ cawˬ htaˇ hk'a gaˬ luˬ k'ai tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 7Yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, hk'e te k'o, awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hk'aˬ htaˆ hpeh‸ la tuˬ le. Hpeh‸ la paˇ neˇ ve teˇ yanˇ, awˬ heˆ hk'aˬ hk'e hpeh‸ tawˆ la tuˬ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 8Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Shu nawˬ hui hta‸ maˇ g'a heˍ yuˬ beˬ yuˬ tuˬ, shaˍ ti‸ taˍ-o‸. Awˬ lawn k'o, chaw maˇ maˇ ngaˬ ve awˬ meh hta‸ pfuhˇ laˬ leh, Ngaˬ lehˬ yawˇ yoˬ. Awˬ yanˇ gaˬ la peuˬ teh‸ k'oˆ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui awˬ hk'aˇ suh taˇ k'ai. 9Nawˬ hui lehˬ, ma‸ bawˆ ve leh mvuhˇ miˬ hta‸ hpfuhˆ k'ai ve awˬ lawn hta‸ g'a kaˇ ve teˇ yanˇ, kawˆ ve cheˇ ve taˇ cawˬ piˇ. Awˬ lawn k'o, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ awˉ lawˉ g'a hpeh‸ la tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, teˇ cawˬ haˉ awˬ leh meuˇ gaˬ la tuˬ ve maˇ heˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10Chi hk'oˆ ka‸ yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw teˇ ceuˬ leh teˇ ceuˬ, mvuhˇ miˬ teˇ peˆ leh teˇ peˆ ya‸ da‸ jiˆ da‸ tuˬ yoˬ. 11Miˬ g'aˇ hte‸ hiˆ ve, chehˇ kuiˬ teˇ kaˬ peuˬ teˇ kaˬ awˬ hk'aw lo meu‸ ve kaˆ ve leh naˬ beuˬ gaˬ la tuˬ yoˬ. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo kawˆ tuˬ uiˍ jaˇ ve teˇ hpaˍ leh, uiˍ jaˬ ve awˬ heˆ teˇ hpaˍ tawˆ la tuˬ yoˬ. 12Ya‸ hk'aˇ, chi hk'a peu-eˬ maˇ hpeh‸ la sheˍ awˬ g'uˇ suhˍ, shu nawˬ hui hta‸ hpeh yuˬ leh fawˉ mehˍ laˇ tuˬ yoˬ. Bon yehˬ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo leh htawnˍ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo shu nawˬ hui hta‸ chiˇ a‸ tuˬ yoˬ. Ngaˬ ve awˬ meh hta‸ pa taw, hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ hpaˍ leh mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ teˇ hpaˍ mehˆ g'uˇ suhˍ shu nawˬ hui hta‸ yuˬ k'ai tuˬ yoˬ. 13Chi hk'e te ve awˬ hk'aw lo, nawˬ hui shaˉ hkiˆ g'a hkanˍ ve awˬ yanˇ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 14Hk'e te leh, hk'aˬ hk'e k'aw‸ k'oˆ hk'aw‸ piˇ tuˬ ve, awˉ lawˉ htaˇ ka‸ ngaˬ maˇ dawˇ nyi teh‸, a shu yawˇ ve nyi ma hk'aw lo dawˇ cheˆ taˍ-o‸. 15Awˬ lawn k'o, nawˬ hui ve canˇ paˍ hk'a peu-eˬ g'awˬ hk'aˆ maˇ g'a leh tawˍ taˍ maˇ g'a ve tawˇ hkawˇ leh cuˇ yiˍ maˍ yiˍ ngaˬ nawˬ hui hta‸ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ. 16Awˬ pa awˬ e, awˬ viˉ awˬ nyi awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ leh awˬ chawˇ awˬ paˆ teˇ hpaˍ nawˬ hui hta‸ chiˇ a‸ piˇ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, nawˬ hui teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ yoˬ. 17Ngaˬ ve awˬ meh hta‸ pa taw chaw hk'a peu-eˬ nawˬ hui hta‸ canˇ tuˬ yoˬ. 18Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui ve uˉ hkeh mvuh teˇ mvuh ka‸ maˇ g'a luˬ. 19Nawˬ hui nyi ma yeˬ puiˉ ve hta‸ pa taw, nawˬ hui ve co ha g'a te‸ tuˬ yoˬ. 20Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hta‸ ma‸ moˍ ma‸ cuˇ hk'a caw zuhˇ hoˆ taˍ ve hta‸ nawˬ hui g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, venˇ oˇ ve g'a luˬ paˇ neˇ ve hta‸ nawˬ hui shiˍ-o‸. 21Oˇ htaˇ, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw hui hk'aw hk'oˆ lawˬ hk'oˆ lo hpaw-e loˬ. Venˇ hk'aw lo chehˇ ve chaw hui tawˆ k'ai-o. Venˇ awˬ baˬ lo chehˇ ve chaw hui venˇ hk'aw lo taˇ lo‸-e. 22Awˬ lawn k'o, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'a peu-eˬ biˇ la tuˬ, awˬ nyi awˬ haˉ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, k'aw‸ te hk'aw‸ piˇ tuˬ ve awˬ nyi awˬ haˉ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 23Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, yaˇ hu ma leh cuˉ dawˬ ve yaˇ ehˉ cawˬ ve chaw hui lehˬ, g'a dawˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, chi miˬ guiˬ hk'oˆ lo dawˇ haˍ tuˬ uiˍ jaˇ ve gaˬ la tuˬ yoˬ. Chaw chi teˇ ceuˬ awˬ hk'oˆ hta‸ nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ htawˇ gaˬ la tuˬ yoˬ. 24Yawˇ hui lehˬ, aˉ htaw chaw pehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. Shu yawˇ hui hta‸ hpeh yuˬ leh, mvuhˇ miˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hui hta‸ sheh k'ai tuˬ yoˬ. Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui lehˬ, yawˇ hui ve awˬ yanˇ biˇ la htaˇ hk'a gaˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hta‸ naˆ tiˍ taˍ tuˬ yoˬ. 25Oˇ ve teˇ yanˇ, mvuhˇ nyi, ha pa, meu‸ keu teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo awˬ heˆ teˇ hpaˍ tawˆ la tuˬ yoˬ. Laˇ tsuhˇ g'uiˬ leh g'uiˬ baˇ teˇ hpaˍ awˬ hkawˇ bvuhˬ jaˇ ve pa taw, chaw ceuˬ teˇ hpaˍ anˇ jaˇ leh, dawˇ haˍ gaˇ haˍ jaˇ tuˬ yoˬ. 26Chaw teˇ hpaˍ lehˬ miˬ guiˬ hk'oˆ lo hpeh‸ la tuˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ nyi ve teˇ yanˇ, kawˆ jaˇ ve pa taw, maˇ nawˇ maˇ hteh k'ai tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ naw ma ve kanˇ paˆ teˇ hpaˍ hiˆ hiˆ naˇ naˇ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 27Oˇ htaˇ, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, uiˍ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ leh kanˇ paˆ cawˬ ve awˬ hk'aw lo moˬ hta‸ ciˇ ya‸ la ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ tuˬ yoˬ. 28Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ tanˬ hpeh‸ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui oˉ k'oˍ chiˇ leh nyi-o. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ tuˬ ve awˬ yanˇ neˇ la peuˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 29Yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Maˉ nawˆ cehˬ leh suhˆ cehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ nyi-o. 30Awˬ caˍ caˍ la ve teˇ yanˇ, mvuhˇ cha hkui yanˇ gaˬ la paˇ neˇ peuˬ ve hta‸ nawˬ hui hk'aˇ nawˬ hui mawˬ leh shiˍ ve yoˬ. 31Chi hk'a shuˍ shuˍ awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ hpeh‸ la chehˇ ve hta‸ nawˬ hui g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ awˬ paˇ lo gaˬ la peuˬ ve hta‸ nawˬ hui shiˍ-o‸. 32Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, chi teˇ co maˇ ponˬ k'ai sheˍ htaˇ, awˬ ceuˬ chi hk'a peu-eˬ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 33Mvuhˇ naw ma leh miˬ naˆ ma mehˉ k'ai tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, maˇ mehˉ k'ai taˬ. 34Nawˬ hui lehˬ, a shu yawˇ awˬ to shaˍ ti‸ te-o. Hk'e maˇ heˆ k'o, caˇ leuˉ dawˬ leuˉ ve, tzuhˬ dawˬ bvuhˆ ve, miˬ guiˬ dawˇ haˍ gaˇ haˍ tuˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ pa taw nawˬ hui nyi ma hawˇ buiˬ lehˍ hpeh‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ nyi oˇ ve lehˬ va yaw ve hk'a shuˍ shuˍ teˇ cawˬ haˉ nawˬ hui aw‸ hk'oˆ gaˬ la tuˬ yoˬ. 35Awˬ lawn k'o, awˬ nyi oˇ ve lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ gaˬ la tuˬ yoˬ. 36Hk'e te leh, hpeh‸ la tuˬ ve awˬ ceuˬ oˇ ve hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo nawˬ hui g'a ponˬ leh, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu mehˆ g'uˇ suhˍ g'a huˉ chehˇ hpeh‸ tuˬ hk'aˬ htaˆ ka‸ bon lawˬ leh shaw taˍ-o‸ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 37Yawˇ lehˬ, teˇ nyi le le bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo maˍ piˇ leh, teˇ haˉ le le tawˆ k'ai leh Shaˍlonˍ meh ve hk'aw lo ca haˉ-e ve yoˬ. 38Chaw hk'a peu-eˬ yawˇ maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na tuˬ, mvuhˇ shawˉ teˇ na‸ htaˇ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo yawˇ geh hpawnˬ la ve yoˬ.

will be added

X\