Yoˇhanˬ 3

1Oˇ htaˇ, Yuˇda‸ chaw hui awˬ hk'aw lo jawˇ mawˇ te ve, Niˆkawˇdeˍ meh ve Hpaˍriˍsehˇ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. 2Yawˇ lehˬ, mvuhˇ hpeu‸ haˉ htaˇ Yeˍsuˆ geh laˬ leh k'oˆ ve, Raˍbiˆ-oˬ, nawˬ lehˬ G'uiˬ sha lo laˬ ve saˍ la‸ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ te maˍ ve awˬ heˆ teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha yawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw maˇ heˆ k'o, chaw teˇ g'aˇ ka‸ te maˇ g'a teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 3Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, chaw teˇ g'aˇ lehˬ awˬ suhˉ teˇ pawˆ maˇ k'aw‸ paw la ve k'o, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ maˇ g'a mawˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Niˆkawˇdeˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Mawˇ peuˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, hk'aˬ hk'e te k'aw‸ paw la hpeh‸ tuˬ le. Yawˇ ve awˬ e g'oˇ peˬ hk'aw yawˇ k'aw‸ lo‸-e leh teˇ pawˆ k'aw‸ paw la hpeh‸ tuˬ laˇ teh‸ yawˇ hta‸ na nyi htaˇ, 5Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, chaw teˇ g'aˇ lehˬ, iˉ kaˆ leh Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo maˇ paw la ve k'o, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo maˇ g'a lo‸-e. 6Awˬ suhˍ awˬ shaˍ lo paw la ve teˇ ceuˬ lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ ha hpu lo paw la ve teˇ ceuˬ lehˬ, awˬ ha hpeh‸ ve yoˬ. 7Nawˬ hui awˬ suhˉ teˇ pawˆ g'a k'aw‸ paw la ve yoˬ teh‸ ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve hta‸ taˇ anˇ. 8Mvuhˇ haw lehˬ, hk'aˬ lo meuˆ k'ai gaˇ ve ka‸ meuˆ k'ai leh, awˬ hkawˇ oˇ ve hta‸ nawˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ lo meuˆ laˬ leh naˍ, hk'aˬ lo meuˆ k'ai tuˬ leh naˍ, nawˬ maˇ shiˍ. Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo paw la ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 9Niˆkawˇdeˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Chi teˇ hpaˍ hk'aˬ hk'e te hpeh‸ g'a tuˬ le teh‸ yawˇ hta‸ na nyi htaˇ, 10Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui awˬ hk'aw lo saˍ la‸ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve ka‸, awˬ lawn chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ maˇ shiˍ laˇ. 11Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, ngaˬ hui shiˍ ve awˬ ceuˬ awˬ lawn hta‸ ngaˬ hui k'oˆ leh, ngaˬ hui mawˬ ve awˬ ceuˬ awˬ lawn hta‸ ngaˬ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hui shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ nawˬ hui maˇ ha‸ yuˬ. 12Miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ lawn ngaˬ k'oˆ ve ka‸ nawˬ hui maˇ yonˍ ve k'o, mvuhˇ naw ma hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ceuˬ awˬ lawn ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve htawˇ, nawˬ hui hk'aˬ hk'e te yonˍ tuˬ le. 13Mvuhˇ naw ma lo ya‸ la ve chaw yaˇ ve Yaˇ hpu maˇ heˆ k'o, chaw teˇ g'aˇ ka‸ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo maˇ taˆ-e jaw. 14Heh puiˉ hk'aw lo Moˉseˍ vuiˬ hta‸ chiˇ taˆ-e ve hk'e, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu htawˇ chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 15Yawˇ hta‸ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ co ti‸ ha ti‸ g'a tuˬ, yawˇ chiˇ taˆ-e ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 16Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha miˬ guiˬ yaˇ hta‸ ha‸ jaˇ ve pa taw, yawˇ ve Yaˇ hpu tiˍ piˇ laˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Yaˇ hpu hta‸ hk'a yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ maˇ g'a luˬ maˇ g'a sheˆ ve awˬ hk'oˆ ka‸, co ti‸ ha ti‸ hta‸ g'a ve yoˬ. 17Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ yaˇ hta‸ suhˉ jehˬ tuˬ, G'uiˬ sha yawˇ ve Yaˇ hpu hta‸ miˬ guiˬ hk'oˆ lo peu laˇ ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hta‸ pa taw miˬ guiˬ yaˇ htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a tuˬ yawˇ peu laˇ ve yoˬ. 18Yawˇ hta‸ yonˍ ve chaw lehˬ, suhˉ jehˬ ve hta‸ maˇ g'a hkanˍ. Maˇ yonˍ ve chaw lehˬ, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu tiˍ ve awˬ meh hta‸ maˇ yonˍ ve hta‸ pa taw, chi beu‸ ka‸ suhˉ taˆ ve hta‸ g'a hkanˍ peuˬ. 19Suhˉ taˆ ve chi lehˬ miˬ guiˬ hk'oˆ lo awˬ g'euˆ lo‸ la htawˇ, miˬ guiˬ yaˇ hui awˬ haiˬ hta‸ te ve pa taw, awˬ g'euˆ hta‸ a‸ kehˉ yawˇ hui naˆ ho‸ ve hta‸ ha‸ ve yoˬ. 20Awˬ lawn k'o, awˬ haiˬ hta‸ te ve chaw lehˬ, awˬ g'euˆ hta‸ nyi bawˬ leh, yawˇ te ve teˇ hpaˍ maˇ g'a tawˆ la tuˬ, awˬ g'euˆ ba kuiˬ lo yawˇ maˇ laˬ. 21Ya‸ hk'aˇ, hteˇ ve cawˇ ve hta‸ te ve chaw lehˬ, yawˇ te ve teˇ hpaˍ G'uiˬ sha hta‸ cuˇ leh te ve teh‸ tawˆ la tuˬ, awˬ g'euˆ geh yawˇ laˬ ve yoˬ. 22Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ Yeˍsuˆ leh yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ lo k'ai ve yoˬ. Yawˇ yawˇ hui geh oˇ kaˬ lo chehˇ leh, shu hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ ve yoˬ. 23Saˍlenˍ venˇ awˬ paˇ neˇ Ehˉnonˍ teh‸ k'oˆ ve teˇ kaˬ lo iˉ kaˆ cawˬ maˇ ve pa taw, Yoˇhanˬ htawˇ oˇ kaˬ lo shu hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ chehˇ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ oˇ kaˬ lo k'ai leh baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve yoˬ. 24Awˬ lawn k'o, Yoˇhanˬ lehˬ htawnˍ hk'aw lo maˇ g'a geh sheˍ. 25Oˇ htaˇ, Yoˇhanˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, da‸ tuˬ kehˬ tuˬ te ve awˬ liˇ awˬ lawn Yuˇda‸ chaw teˇ g'aˇ geh tawˇ g'awˬ da‸ chehˇ ve yoˬ. 26Yawˇ hui Yoˇhanˬ geh laˬ leh k'oˆ ve, Raˍbiˆ-oˬ, nawˬ Yawˇdanˍ g'uiˬ ma coˇ paˉ lo chehˇ htaˇ nawˬ geh chehˇ jaw leh, nawˬ yawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve teˇ g'aˇ lehˬ, shu hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ chehˇ leh chaw hk'a peu-eˬ yawˇ geh k'ai chehˇ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 27Yoˇhanˬ k'aw‸ k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma lo yawˇ hta‸ piˇ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, chaw yaˇ lehˬ teˇ ceuˬ ka‸ g'a maˇ hpeh‸. 28Ngaˬ Hkri‸ maˇ heˆ. Ngaˬ lehˬ yawˇ awˬ g'uˇ suhˍ peu laˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ ngaˬ k'oˆ ve hta‸ nawˬ hui awˬ to ngaˬ awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ hpeh‸ ve yoˬ. 29Awˬ hpawˇ heuˆ tuˬ ve yaˇ miˇ haˉ hta‸ g'a ve teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ miˇ ma heuˆ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ paˇ lo huˉ taˍ leh awˬ miˇ ma heuˆ shehˍ hpaˇ ve awˬ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve awˬ chawˇ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ miˇ ma heuˆ shehˍ hpaˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve pa taw ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, ha lehˬ ve teˇ ceuˬ ngaˬ awˬ hk'aw lo biˇ la peuˬ. 30Yawˇ lehˬ, g'a uiˍ k'ai mvuh k'ai tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ ngaˬ lehˬ, g'a i k'ai yawnˇ k'ai tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 31Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo ya‸ la ve teˇ g'aˇ lehˬ, hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ uiˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk'oˆ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ leh, miˬ guiˬ ve awˬ lawn ceh k'oˆ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo ya‸ la ve teˇ g'aˇ lehˬ, hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ uiˍ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. 32Yawˇ g'a mawˬ g'a kaˇ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ ha‸ yuˬ. 33Yawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ ha‸ yuˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, G'uiˬ sha lehˬ hteˇ ve cawˇ ve yoˬ teh‸ yinˉ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 34G'uiˬ sha peu laˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ yaw ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ Awˬ ha hpu piˇ ve teˇ yanˇ, maˇ kawˬ maˇ tehˆ nyi leh piˇ ve yoˬ. 35Awˬ pa lehˬ, Yaˇ hpu hta‸ ha‸ leh, awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ yawˇ la‸ hk'aw lo chiˇ a‸ piˇ peuˬ. 36Yaˇ hpu hta‸ yonˍ ve chaw lehˬ, co ti‸ ha ti‸ cawˬ ve yoˬ. Yaˇ hpu hta‸ maˇ ha‸ yuˬ ve chaw lehˬ, co ti‸ ha ti‸ hta‸ maˇ g'a mawˬ. Yawˇ awˬ hk'oˆ hta‸ G'uiˬ sha nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ cawˬ taˍ ve yoˬ.


Copyright
Learn More

will be added

X\